Strateginen yleiskaava 2035 = Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 

Miten tulevaisuuden Naantalin rakennetaan?

 

Naantalin maankäytön kehityskuvassa hahmotellaan kaupungin tulevaisuutta hyvin suurpiirteisesti. Pitkä, vuoteen 2035 ulottuva aikajänne antaa ennustettavuutta ja edellytyksiä kaikelle kaupungin alueella tapahtuvalle toiminnalle, oli kyse sitten asukkaista, yrityksistä, palveluiden järjestämisestä, liikenteestä tai kunnallisesta päätöksenteosta.

 

Maankäytön kehityskuvassa keskitytään ensisijaisesti seuraaviin näkökulmiin liittyvien kysymysten ratkaisemiseen:

 

  • Väestökehitys (väestönkasvun osatekijät ja väestörakenne ikäryhmittäin eri alueilla)
  • Elinkeinojen kehitysnäkymät eri alueilla sekä työpaikkarakentamisen sijoittuminen alueiden sisällä (erityisesti teollisuuden sekä matkailun kehittämismahdollisuudet)
  • Asumisen tarpeet (asuntotuotanto, sen monipuolisuus ja sijoittuminen eri alueiden sisällä)
  • Palvelujen saavutettavuus (palveluverkko)
  • Maankäyttö (yhdyskuntarakenteen sekä maankäytön kehittämistarpeet)
  • Liikenne (liikenteen sujumisen edellyttämät järjestelyt tieverkossa sekä joukkoliikenteen edellytysten parantaminen)


Näitä tarkastellaan ekologiselta, taloudelliselta, sosiaaliselta sekä kulttuuriselta kannalta ja kaikessa huomioidaan myös seutukunnallinen aspekti. Hankkeen yhteydessä periaateratkaisuista ja arvovalinnoista tullaan käymään avointa keskustelua.

 

Koska kyseessä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavaprosessi, laaditaan hankkeen etenemisestä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sijaan osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma (OTS).

Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma vahvistetaan kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaostossa tammikuussa 2011.

 

Suunnitelmassa kerrotaan työn etenemisvaiheet työmenetelmineen ja yhteistyöjärjestelyineen sekä kaupunkilaisten mahdollisuudet ottaa kantaa ratkaisuihin.

  

Ajankohtaista

 

   13.2.2012

 

Loppuraportti 22.12.2012

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 loppuraportin.

 

   19.1.2012

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 loppuraportin.

  19.12.2011

Kaupunkisuunnittelujaosto esittää Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 loppuraportin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että maankäytön kehityskuva on lähtökohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaavoitukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöönotolle.

 

  13.11.2011Valtuustoseminaari

  12.10.2011

Yleisötilaisuus

Suunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 12.10.2011 kello 17-20 valtuustosalissa.

 

 23.9. – 24.10.2011

 

Väliraportti 2 julkisesti nähtävillä

 

  22.8.2011

Väliraportti 2 Kehityskuvavaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

 

Kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi Naantalin maankäytön kehityskuva 2035:n vaihtoehdot ja niihin liittyvät vaikutusten arvioinnit (Väliraportin 2) ja esittää kaupunginhallitukselle, että väliraportti hyväksytään ja asetetaan nähtäville 21 päivän ajaksi.

 

Samanaikaisesti kun väliraportti asetetaan nähtäville, sitä esitellään osallisille yleisötilaisuudessa sekä siitä pyydetään osallisten mielipiteet ja viranomaislausunnot. Mielipiteitä ja lausuntoja voi esittää nähtävilläolon aikana. 

 

Lausunnot pyydetään Maskun ja Raision kunnilta, Varsinais-Suomen liitolta sekä Lounais-Suomen ELY-keskukselta. Naantalin kaupungin lautakunnille annetaan mahdollisuus antaa lausuntonsa.

 

   28.3.2011

Väliraportti 1 Lähtökohdat ja tavoitteet

 

Työskentely on edennyt aikataulun mukaisesti. Tästä eteenpäin työ on nimenomaisesti Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 suunnittelua, kun tähänastinen työ on ollut lähtötietojen keräämistä ja niiden analysointia, sekä tavoitteiden tarkistamista.

 

Vaihe 3, joka käsittää maankäytön periaateratkaisut, karkean kaupunkirakennemallin ja vaihtoehtojen laadinnan ja siihen liittyvän väliraportin 2, on tarkoitus työstää huhti-elokuun aikana siten, että kaupunginhallitus voisi asettaa elo-syyskuun vaihteen kokouksessaan väliraportin ja siihen sisältyvät vaihtoehdot nähtäville.

 24.01.2011Osallistumis- ja tiedotussuunnitelma on hyväksytty.
 22.11.2010

Konsulttisopimus Pöyry Finland Oy:n kanssa on allekirjoitettu ja työ käynnistyy.

 

Koska kysymyksessä ei ole oikeusvaikutteisesta kaavasta, on hankkeen nimeksi muutettu ”Naantalin maankäytön kehityskuva 2035”.

 

 10.09.2010

Naantalin strateginen yleiskaava on tarjouskilpailuvaiheessa.

 

Tarjoukset strategisen yleiskaavan laatimisesta tuli jättää viimeistään 4.10.2010 klo 15.00. 

 

 

 

Syyt strategisen yleiskaavan laatimisen tarpeeseen 

Vuoden 2009 alusta toteutunut kuntaliitos merkitsi mittavaa Naantalin kaupungin toimintaympäristön ja sen suunnittelulähtökohtien muutosta. Paitsi asukkaita ja pinta-alaa, liitos toi tullessaan myös oikeusvaikutteisia kaavoihin sisältyviä määräyksiä, joiden yhtenäistämisen tarve on perusteltua. Livonsaari ja Lempisaari tuovat vuoden 2011 alussa vielä oman lisänsä. 

Lue lisää >>

  


Strategiseen yleiskaavaan liittyvä päätöksenteko 

Strategisen yleiskaavan lähtökohtia on selvitetty vuodesta 2009 kaupungin omassa organisaatiossa ja osin ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäen.

 

Maankäytön kehityskuva ja siihen tukeutuva maapoliittinen ohjelma yhdyskuntarakenteen laajentamiseksi ja uusien alueiden käyttöön saamiseksi nimettiin vuonna 2009 valmistellussa Naantali-Strategiassa keskeiseksi strategiaa toteuttavaksi erillisohjelmaksi.

Lue lisää >> 

 

 

 

27.11.2014

 

 

Lisätietoja antavat: 

Lehikoinen Elise
Maankäyttöpäällikkö
Tekniset palvelut
Maankäyttöosasto
Puh: +358 2 434 5358
Gsm: +358 50 464 9906
etunimi.sukunimi@naantali.fi

 

Naantalin maankäytön kehityskuvan loppuraportti 22.12.2012

 

 

 

    Loppuraporttiin liittyvät kartat 

 

       

  

 

 

Väliraportti 2:

Kehityskuvavaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

5.9.2011

 

 

Väliraporttiin liittyvät kartat kehityskuvavaihtoehdoista:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väliraportti 1:

Lähtökohdat ja tavoitteet

17.3.2011

 

 

 

 

  

 

Hankkeen osallistumis- ja tiedotussuunnitelma (OTS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Strateginen yleiskaava".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.