Manner-Naantalin osayleiskaava

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden korjatun Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksen, joka on päivätty 11.1.2017


Manner-Naantalin osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 30.1.2017


Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2017 Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksen, joka on päivätty 11.1.2017.


Turun hallinto-oikeuteen tehtiin kaupunginvaltuuston päätöksestä kaksi valitusta, joihin Turun hallinto-oikeus on antanut hylkäävät päätökset 14.5.2018 (18/0125/1).


Naantalin kaupunginhallitus päätti 18.4.2017 Manner-Naantalin osayleiskaavan tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitusten ei voitu katsoa kohdistuvan.

Vaille lainvoimaa jäivät Kylpylänlahden rannalle Lammasluotoon sekä sen vastarannalle Pirttiluoto-Karjaluodon ja Ruonan väliin osoitetut rakentamisalueet A/rv ja A-1/rv, Jakoluotoon ja Hiippaan osoitetut kevyen liikenteen yhteystarpeet sekä Humalistossa sataman ja nykyisten asuinkerrostalojen väliin jäävä rantakaista.


Kaupunginvaltuuston päätös saavuttaa lainvoiman, mikäli korkein hallinto-oikeus ei anna valituslupaa Turun hallinto-oikeuden päätökseen. Koska Turun hallinto-oikeuden päätös edellyttää valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, osayleiskaavapäätös pannaan täytäntöön tällä kuulutuksella hallintolainkäyttölain 31 § 3 momentin perusteella.Lisätietoja antavat:

  • maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen, puh. 050 464 9906,
  • maanmittausinsinööri Birit Keva, puh. 044 733 4702


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@naantali.fi.


Manner-Naantalin osayleiskaavan suunnittelualue käsittää Manner-Naantalin ja siihen liittyvät pienet lähisaaret.


Alueella on kaksi oikeusvaikutteista osayleiskaavaa:

Pohjoisten alueiden osayleiskaava ja Humaliston osayleiskaava.


Pääosalla Manner-Naantalia ainoa yleiskaavallinen suunnitelma on 1982 laadittu yleiskaava, joka on vanhentunut. Se on monessa kohdassa ristiriidassa toteutuneen ja/tai suunnitteilla olevan maankäytön kanssa.

Pohjoisosassa Kanta-Naantalia voimassa oleva Pohjoisten alueiden osayleiskaava on sekin noin 20 vuotta vanha. Humaliston osayleiskaava on tullut voimaan 2003, mutta senkin osalta on syytä tehdä uudelleenarviointia.

Manner-Naantalin yleiskaavat eivät vastaa nykypäivän tavoitteita.
Koko Manner-Naantalin alueelle on siten pidetty tarpeellisena käynnistää uuden oikeusvaikutteinen osayleiskaavan laatiminen. 


Naantalin kaupunki on käynnistänyt Manner-Naantalin osayleiskaavoituksen yhteistyössä FCG Arkkitehtien/ FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Osayleiskaavalla pyritään toteuttamaan Naantalin kehityskuvassa 2035 ja Turun seudun rakennemallissa 2035 asetetut väestö- ja työpaikkatavoitteet ja osoittamaan niitä varten tarpeellinen määrä aluevarauksia. 
Strategisten suunnitelmien mukaiset tavoitteet Manner-Naantalin osayleiskaavalle


Osayleiskaavatyötä ohjaavat ylemmän tason kaavat ja seudulliset suunnitelmat:


Varsinais-Suomen liiton laatima Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on vahvistettu 23.8.2004.


Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035, joka on Turun seudulle kuntien yhteistyössä laatima ei-oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma, on hyväksytty Naantalin kaupungin-valtuustossa 7.5.2012 § 23.Naantalin kaupungin omat Manner-Naantalin osayleiskaavatyötä ohjaavat suunnitelmat:


Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kehityskuvan 2035 13.2.2012 (§ 1) ja päätti, että maankäytön kehityskuva on lähtökohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaavoitukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöönotolle.


Keskustan rakennemalli on hyväksytty valtuustossa 22.4.2013 § 36.

Rakennemalli on asemakaavoihin liittyvä yleiskaavallinen tarkastelu, mutta sillä ei ole mitään oikeusvaikutuksia ja siksi on tarve jatkaa työtä keskustan osayleiskaavana, vaikka osayleiskaava ei määräyksiltään ole tarkoitus olla yhtä yksityiskohtainen.

30.5.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Manner-Naantalin osayleiskaava".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.