Manner-Naantalin osayleiskaava

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden korjatun Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksen, joka on päivätty 11.1.2017


Manner-Naantalin osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 30.1.2017


Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2017 Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksen, joka on päivätty 11.1.2017. Osayleiskaavasta tehtiin kaksi valitusta Turun hallinto-oikeuteen.


Naantalin kaupunginhallitus on 18.4.2017 päättänyt Manner-Naantalin osayleiskaavan tulemaan voimaan niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan.


Vaille lainvoimaa jäävät edelleen Kylpylänlahden rannalle Lammasluotoon sekä sen vastarannalle Pirttiluoto-Karjaluodon ja Ruonan väliin osoitetut rakentamisalueet A/rv ja A-1/rv, Jakoluotoon ja Hiippaan osoitetut kevyen liikenteen yhteystarpeet sekä Humalistossa sataman ja nykyisten asuinkerrostalojen väliin jäävä rantakaista.
Lisätietoja antavat:

  • maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen, puh. 050 464 9906,
  • maanmittausinsinööri Birit Keva, puh. 044 733 4702


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@naantali.fi.


Manner-Naantalin osayleiskaavan suunnittelualue käsittää Manner-Naantalin ja siihen liittyvät pienet lähisaaret.


Alueella on kaksi oikeusvaikutteista osayleiskaavaa:

Pohjoisten alueiden osayleiskaava ja Humaliston osayleiskaava.


Pääosalla Manner-Naantalia ainoa yleiskaavallinen suunnitelma on 1982 laadittu yleiskaava, joka on vanhentunut. Se on monessa kohdassa ristiriidassa toteutuneen ja/tai suunnitteilla olevan maankäytön kanssa.

Pohjoisosassa Kanta-Naantalia voimassa oleva Pohjoisten alueiden osayleiskaava on sekin noin 20 vuotta vanha. Humaliston osayleiskaava on tullut voimaan 2003, mutta senkin osalta on syytä tehdä uudelleenarviointia.

Manner-Naantalin yleiskaavat eivät vastaa nykypäivän tavoitteita.
Koko Manner-Naantalin alueelle on siten pidetty tarpeellisena käynnistää uuden oikeusvaikutteinen osayleiskaavan laatiminen. 


Naantalin kaupunki on käynnistänyt Manner-Naantalin osayleiskaavoituksen yhteistyössä FCG Arkkitehtien/ FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Osayleiskaavalla pyritään toteuttamaan Naantalin kehityskuvassa 2035 ja Turun seudun rakennemallissa 2035 asetetut väestö- ja työpaikkatavoitteet ja osoittamaan niitä varten tarpeellinen määrä aluevarauksia. 
Strategisten suunnitelmien mukaiset tavoitteet Manner-Naantalin osayleiskaavalle


Osayleiskaavatyötä ohjaavat ylemmän tason kaavat ja seudulliset suunnitelmat:


Varsinais-Suomen liiton laatima Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on vahvistettu 23.8.2004.


Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035, joka on Turun seudulle kuntien yhteistyössä laatima ei-oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma, on hyväksytty Naantalin kaupungin-valtuustossa 7.5.2012 § 23.Naantalin kaupungin omat Manner-Naantalin osayleiskaavatyötä ohjaavat suunnitelmat:


Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kehityskuvan 2035 13.2.2012 (§ 1) ja päätti, että maankäytön kehityskuva on lähtökohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaavoitukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöönotolle.


Keskustan rakennemalli on hyväksytty valtuustossa 22.4.2013 § 36.

Rakennemalli on asemakaavoihin liittyvä yleiskaavallinen tarkastelu, mutta sillä ei ole mitään oikeusvaikutuksia ja siksi on tarve jatkaa työtä keskustan osayleiskaavana, vaikka osayleiskaava ei määräyksiltään ole tarkoitus olla yhtä yksityiskohtainen.

15.5.2017Manner-Naantalin 

osayleiskaavan aineisto, osittainen voimaantulo

Kaavaselostuksen liitteet:
Selvityksiä ja erillisasiakirjoja: >>>Korjatun, 15.11.2016 päivätyn osayleiskaavaehdotuksen aineisto >>>24.5.-22.6.2016 nähtävillä olleen osayleiskaavaehdotuksen aineisto>>>Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvä aineisto: >>>Yhteenveto syksyllä 2014 järjestetyn kansalaiskyselyn tuloksista: >>>NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Manner-Naantalin osayleiskaava".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.