TAKO-yhteistyö selkeyttää kaikkien Suomen museoiden kokoelmayhteistyötä

TAKO-verkosto on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto, johon Naantalin museo kuuluu. Museoiden välisen yhteistyön tarkoituksena on selkiyttää museoiden välistä tallennustyönjakoa, sekä koordinoida nykydokumentointia osana museoiden toimintaa.


Museoiden välisen TAKO-yhteistyön perustana on seitsemän eri teeman ympärille koottua yhteistyöpoolia. Naantalin museo kuuluu pooliin 5, jonka aihealueina ovat matkailu, viestintä ja liikenne. Yhteistyöverkostoon kuuluvat poolit on esitelty TAKO-verkoston verkkosivuilla. Naantalin museon vastuualueina valtakunnallisessa tallennustyönjaossa ovat kylpylätoiminta ja perhematkailu.


Nykydokumentoinnin avulla tallennetaan nykypäivän ilmiötä tulevaisuutta varten


Museoiden nykydokumentointihankkeiden ensisijaisena tarkoituksena on tallentaa nykypäivän ilmiötä tuleville sukupolville. Ilmiökeskeisyyden ja kohdennetun dokumentoinnin avulla pyritään tuottamaan ja tallentamaan kokonaisuuksia, joita voidaan tarkastella osana laajempaa yhteiskuntaa. 1900-luvun loppupuolella lisääntynyt tiedon ja materian määrä on vaikuttanut siihen, että museot eivät pysty tallentamaan kokoelmiinsa kaikkea, vaan tallennustyön tulee olla valikoivaa ja suunnitelmallista.


Naantalin museon ensimmäinen nykydokumentointipäivä keskittyi kaupungin matkailupalveluihin


Naantalin historia matkailukaupunkina on pitkä. 1800-luvun ja 1900-luvun alun kylpyläkulttuuri ovat hyvin edustettuina osana museon kokoelmaa. 1900-luvun lopun ja nykypäivän matkailutoiminta on sen sijaan jäänyt pienemmälle huomiolle museon kokoelmissa. Kesällä 2012 toteutetun nykydokumentointihankkeen aikana museon kokoelmiin tallennettiin paikallisten matkailuyritysten toimintaa. Dokumentointipäivän aikana museon henkilökunta havainnoi ja dokumentoi, mitä yhden kokonaisen kesäpäivän aikana tapahtuu Naantalin vilkkaimmilla paikoilla. Dokumentointikohteina olivat vanhankaupungin ranta ja satama, Naantalin Matkailu Oy sekä Merisali-ravintola. Haastattelemalla matkailijoita ja yritysten työntekijöitä, sekä havainnoimalla yritysten päivittäisiä rutiineja tallennettiin museon kokoelmaan kuvaa 2000-luvun matkailukaupunki Naantalista.   


Mobiiliviestintä osana matkailupäivää


Vuonna 2014 Poolin 5 museot keskittyivät erilaisiin mobiiliviestintään liittyneiden ilmiöiden tallentamiseen nykydokumentointihankkeessaan ”Se ei ole enää pelkkä puhelin” - kohtaamisia mobiiliteknologian tuotannon ja käyttökulttuurin äärellä. Naantalin museossa keskityttiin siihen, miten matkailijat käyttävät mobiililaitteita osana matkailupäiväänsä. Huomiota kiinnitettiin myös paikallisten matkailupalveluita tuottavien yritysten mobiili- ja verkkopalveluihin, muun muassa dokumentoimalla naantalilaisten yritysten verkkosivuja.


Mobiiliviestinnän ja matkailupalveluiden yhdistäminen nykydokumentointihankkeeseen täydensi museon edellistä vuoden 2012 nykydokumentointihanketta. Mobiiliteknologia osana matkailupalveluita ja matkailijoiden kokemuksia nähtiin museossa myös tärkeäksi dokumentointikohteeksi, sillä mobiiliviestintä ja siihen läheisesti liittyvät erilaiset mobiililaitteet ja laitteiden sovellukset ovat nopeasti muuttuvia ja kehittyviä aloja. Digitaalinen kulttuuri ja erilaiset mobiililaitteet, kuten älypuhelimet tai tabletit, ovat nykyisin osa lähes jokaisen suomalaisten arkea. Internetiin yhteydessä olevia mukana kuljetettavia älylaitteita käyttävät yksityishenkilöt sekä töissä että vapaalla, yritykset, viranomaiset sekä erilaiset palveluiden tarjoajat. Kyseisenlaiset kohdennetut nykydokumentointihankkeet ovat tärkeitä työkaluja ammatillisesti hoidetuille museoille. Kohdennetun dokumentoinnin avulla voidaan syventyä ilmiöihin, jotka muuten jäisivät tallentamatta jälkipolville.


Vuonna 2015 dokumentoitiin saariston kuljetuspalveluita


Naantalissa tehtiin vuonna 2009 kuntaliitos, jossa kolme saaristokuntaa, Merimasku, Rymättylä ja Velkua, liitettiin Naantalin kaupunkiin. Tämän myötä myös nämä saaristoalueet kuuluvat Naantalin museon tallennusvastuun pariin. Vuonna 2015 toteutettu museon kolmas nykydokumentointihanke keskittyi Naantalin saaristoalueen lossi- ja yhteysalusliikenteeseen.


Hankkeen aikana dokumentointiin yhteysalusliikennettä Velkuan ja Rymättylän saaristossa, sekä lossiliikennettä Rymättylän Kirveenraumalla sekä Velkuan Palvassa ja Velkuanmaalla. Tietoa kerättiin haastattelemalla ja havainnoimalla sekä kuljetusliikenteen parissa työskenteleviä että palveluita käyttäneitä henkilöitä.


Hankkeen tuloksena voidaan todeta, että niin saariston kuljetuspalveluita käyttävät kuin aluksilla ja losseilla työskentelevät korostivat ihmisten välisen kanssakäymisen merkitystä saaristoliikenteelle. Yhteiskunnan ylläpitämien kuljetuspalveluiden toimivuus eli liity ainoastaan taloudellisiin tekijöihin, vaan ihmisillä itsellään on suuri merkitys sille miten saaristoliikenne toimii. Tarvelähtöisyyden ohella esille nousi myös miten lossi- ja yhteisalusliikenne osana saaristolaisuutta on vahvasti paikallisuutta luova elementti. Vaikka Naantalin saaristoalueen toimiva lossi- ja yhteysalusliikenne sai hankkeen aikana kiitosta, olivat monet huolissaan tulevaisuudesta. Toisaalta kesäkuukausien kymmenkertaiset matkustajamäärät ylläpitävät saaristoliikenteen tarvetta myös tulevaisuudessa. Osa lossimatkoista on jo korvattu silloilla ja keskustelu uusista silloista nostetaan esille säännöllisin väliajoin.


30.3.2016

Kuva: Lauri Katiskoski
Yhteysalus Kivimo ja Palvan Lossi Teersalon rannassa tammikuussa 2016Tako pooli 5:n blogi, jossa esitellään aikaisempia nykydokumentointihankkeita, löytyy täältä.NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "TAKO-yhteistyö".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.