Oikeudenkäynnit ja oikeusturva

Oikeusturva on kansalaisten perusoikeus. He ovat yhdenvertaisia lain edessä.


Riippumattomia tuomioistuimia sitoo voimassa oleva oikeus. Kansalaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa viivytyksettä. Oikeudenkäynnin periaatteisiin kuuluu julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, perustellut ratkaisut ja muutoksenhakuoikeus.


Syyttäjät huolehtivat siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama seuraamus. Ulosottoviranomaiset turvaavat tuomioiden täytäntöönpanon. Vankeinhoitolaitos ja kriminaalihuoltolaitos toimeenpanevat vapausrangaistukset. Oikeusapua antavat mm. asianajajat ja oikeusaputoimistot.


Alioikeuden päätöksen voi hakea muutosta


Käräjäoikeudet käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Alioikeuden ratkaisu voidaan yleensä saattaa ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. 

  

Käräjäoikeuden ratkaisusta valitetaan hovioikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun taas voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos korkein oikeus antaa valitusluvan.


Hallinto-oikeudet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.


Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus. Vankilaoikeus käsittelee vaarallisten rikoksenuusijoiden eristämistä ja nuorille rikoksentekijöille tuomittujen vapausrangaistusten täytäntöönpanoa. 


Lähteenä käytetty oikeusministeriön verkkosivuja, www.om.fi


22.4.2016


Katso myös:


Asianajajia,

Suomen asianajajaliitto


Kansainvälinen oikeusapu,

Oikeusministeriö, Om.fi


Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa,

Oikeusministeriö, Om.fi


Oikeudenkäynti rikos-, riita- ja

hakemusasioissa,

Oikeusministeriö, Om.fi


Oikeudellinen puhelinpalvelu

Oikeusministeriö, Om.fi, maksullinen


Oikeusapu, Oikeusministeriö, Om.fi


Siviili- ja kauppaoikeus Euroopassa,

Euroopan komissio


Todistajana oikeudessa

Oikeusministeriö, Om.fi


Tietosuojavaltuutetun toimisto


Oikeuslaitos, www.oikeus.fi

Oikeusministeriö, www.om.fi

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Oikeudenkäynnit ja oikeusturva".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.