Pysäköinninvalvonta ja pysäköintivirhemaksuPysäköintivirhemaksua koskeva lainsäädäntö

Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttövelvollisuutta koskevien säännöksien ja määräysten rikkomisesta määrätään pysäköintivirhemaksu (maksukehoitus). Pysäköintivirhemaksu perustuu lakiin pysäköinninvalvonnasta (727/2011).

Pysäköintivirheitä ovat:

1) tieliikennelain (267/1981) tai sen nojalla annetun ajoneuvon pysäköintiä tai pysäyttämistä taikka pysäköintikiekon käyttöä koskevan säännöksen tai määräyksen vastainen menettely.

2) maastoliikennelain (1710/1995) tai sen nojalla annetun moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköintiä tai pysäyttämistä maa-alueella koskevan säännöksen tai määräyksen vastainen menettely.

3) pelastuslain (379/2011) 11 §:n 2 momentissa säädetyn pelastustielle pysäköintiä koskevan kiellon vastainen menettely.

Pysäköintivirhemaksu saadaan myös määrätä tieliikennelain tai sen nojalla säädetyn taikka ympäristönsuojelulain (86/2000) tai sen nojalla säädetyn moottorikäyttöisen ajoneuvon joutokäyntiä koskevan kiellon tai rajoituksen rikkomisesta (joutokäyntirikkomus).

Pysäköintivirhemaksun määrää poliisi, aluehallintoviraston määräämä kunnallinen pysäköinninvalvoja tai hänen alaisuudessaan toimiva pysäköinnintarkastaja tai valvonta-apulainen.

Pysäköintivirhemaksun määrä ja maksaminen

Pysäköintivirhemaksu on Naantalissa 40 euroa.

Pysäköintivirhemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä eli siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai muutoin annettu tiedoksi.

Jollei pysäköintivirhemaksua ole määräajassa maksettu, pysäköintivirhemaksu on suoritettava 14 euroa korotettuna. Korotuksen jälkeen pysäköintivirhemaksu on 54 euroa. Pysäköinninvalvojan on annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen määräys (maksuvaatimus) suorittaa korotettu maksu kahden viikon kuluessa maksuvaatimuksen tiedoksisaamisesta uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.

Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta

Mikäli ajoneuvon kuljettaja, omistaja tai haltija katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan maksukehotuksen tai maksuvaatimuksen tai maksun korotuksen aiheettomaksi, hänellä on oikeus maksuajan kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi. Oikaisuvaatimuksesta on selvittävä tekijän nimi, osoite ja pysäköintivirheen asianumero. Asianumero on maksukehotuksessa oikealla ylhäällä valkoisessa ruudussa.

Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, maksettu summa palautetaan maksajalle.

Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista noudattaen sitä, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) on säädetty. Valituskirjelmään on sen lisäksi, mitä siinä on erikseen säädetty, liitettävä todistus vaaditun maksun suorittamisesta määräajassa uhalla, että valitus muuten jätetään tutkimatta.

 


31.5.2017


Lisätietoja pysäköinninvalvonnasta:


Naantalin kaupungin pysäköinninvalvonta

Pysäköinnintarkastajat (kesäkautena)

Puhelin +358 44 733 4500

pysakoinninvalvonta@naantali.fi

     NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Pysäköinninvalvonta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.