Englantirikasteinen opetus Kuparivuoren koulussa

Kielirikasteista opetusta on annettu koulussamme jo vuodesta 1998


Yleistä vieraskielisestä opetuksesta


Peruskoululain mukaan opetusta voidaan antaa myös muulla kuin koulun opetuskielellä silloin, kun se on opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista (OPH 1996. Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996–2000. Moniste 12/1996. Helsinki. Opetushallitus). Tämä ns. vieraskielinen opetus on vieraalla kielellä tapahtuvaa aineenopetusta ja erityisesti kielenopetuksen ja aineenopetuksen mielekästä yhdistämistä. Tällöin kieli ei ole varsinainen opetuksen ja oppimisen kohde, vaan väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa; Opetussuunnitelmaan kuuluvia oppiaineita opetetaan siis muulla kuin oppilaiden äidinkielellä vieraan kielen toimiessa välineenä. Ko. opetus ei tapahdu pelkästään vieraalla kielellä vaan opetuksessa käytetään myös äidinkieltä. Tutkimusten mukaan kielen oppimisen edistämiseksi vähintään 25 % opetuksesta tulisi tapahtua vieraalla kielellä. (Nikula, T. & Marsh, D. (1996). Kartoitus vieraskielisen opetuksen tarjonnasta peruskouluissa ja lukiossa. Opetushallitus). Vieraskielistä opetusta voidaan antaa siten, että esimerkiksi osa jonkin aineen opetuksesta tapahtuu vieraalla kielellä tai että opetuksessa käytetään vieraskielistä oppimateriaalia sekä opiskeltavaan oppiaineeseen ja – aiheeseen liittyvää käsitteistöä vieraalla kielellä (OPH 1996. Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996–2000. Monista 12/1996. Helsinki. Opetushallitus).


Vieraskielinen opetus Kuparivuoren koulussa

 

Naantalin kaupungin koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 19.11.1997.aloittaa osittain vieraalla kielellä tapahtuvan luokkaopetuksen Naantalin kaupungissa siten, että lukuvuonna 1998 koulunsa aloittavista oppilaista muodostettiin yksi 20–25 oppilaan kokoinen, osittain vieraskielistä luokkaopetusta saava ryhmä. Kyseinen opetusryhmä päätettiin sijoittaa Kuparivuoren kouluun.


Tätä osittain vieraalla kielellä tapahtuvaa luokkaopetusta kutsutaan Kuparivuoren koulussa nimellä kielirikasteinen opetus ja sitä annetaan tällä hetkellä vuosiluokille 1-6. Opiskelu kielirikasteisella luokalla on suunnattu äidinkielenään suomea puhuville oppilaille tai niille, joiden suomen kielen taito vastaa äidinkielen tasoa. Kielirikasteinen opetus toteutetaan Kuparivuoren koulussa kielenopetuksen ja aineenopetuksen yhdistämisenä siten, että vieras kieli toimii välineenä oppiaineiden opetuksessa. Opetuskielet ovat suomi ja vieraana kielenä englanti. Englannin kielen opetus erillisenä oppiaineena alkaa 3. vuosiluokalla.


Tuntijako ja kokonaistuntimäärä ovat kielirikasteisilla luokilla samat kuin vastaavilla yleisopetuksen luokilla, samoin opetussuunnitelman sisältö ja tavoitteet. Opetussuunnitelman toteutuksessa kielirikasteisten yleisopetukseen kuuluvien luokkien välinen ero näkyy siten, että kielirikasteisissa luokissa eri oppiaineiden opetus tapahtuu osittain englannin kielellä. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat opiskelevat ja omaksuvat tiettyjä oppiaineita tai aihesisältöjä englanniksi. Näin he oppivat samanaikaisesti sekä englannin kieltä että jotakin oppiainetta tai oppiaihetta. Kuparivuoren koulussa osittain englanniksi opetettavia oppiaineita ovat uskonto ja matematiikka sekä lisäksi 1-4 – luokilla ympäristötieto ja 5-6 – luokilla biologia/maantieto, fysiikka/kemia sekä historia. Soveltuvin osin kieltä voidaan käyttää myös kuvaamataidossa ja musiikissa. Englanninkielistä opetusta on em. aineissa yhteensä neljän oppitunnin verran viikossa. Kielen käytössä kiinnitetään erityisesti huomiota kunkin aihepiirin keskeiseen sanastoon, joka kertautuu ja vähitellen laajenee. Aktiivisen sanaston lisäksi kartutetaan runsaasti myös oppilaiden passiivista sanavarastoa (ns. rich input.). Lisäksi rakennetaan luokkarutiinisanasto, jota käytetään opetuksessa jatkuvasti. Äidinkielen taidoista ja oman kulttuurin tuntemisesta sekä arvostamisesta pidetään erityisen hyvää huolta. Äidinkielen opetus toteutetaan kielirikasteisessakin luokassa kokonaan suomeksi.


Kielirikasteisessa opetuksessa käytettävät oppikirjat ovat suomenkielisiä ja opettajat laativat tarvittavan vieraskielisen materiaalin. Apuna käytetään myös englanninkielisiä oppikirjoja, lastenkirjoja, videoita, internetiä jne. Koulussa vierailee myös syntyperäisiä kielenpuhujia.


Kielirikasteisen opetuksen yleiset tavoitteet

 

Vuosiluokat 1-2


 • Oppilas innostuu vieraan kielen oppimisesta.
 • Oppilas yrittää ymmärtää selkeää englanninkielistä puhetta, joka liittyy joko oppisisältöihin tai arkipäivän tilanteisiin kouluympäristössä.
 • Oppilas rohkaistuu käyttämään vähäistäkin englannin kielen taitoaan.
 • Oppilas selviytyy yksinkertaisista viestimistilanteista englannin kielellä.
 • Oppilas pystyy lukemaan pieniä tekstejä (esim. lorut ja laulut) englanniksi.
 • Oppilas tutustuu vieraisiin kulttuureihin, erityisesti englannin kielialueisiin kuuluviin maihin.


Vuosiluokat 3-4


 • Oppilas oppii ymmärtämään päivittäisissä luokkatilanteissa käytetyn englanninkielisen luokkarutiinisanaston.
 • Oppilas laajentaa englannin kielialueen kulttuurituntemustaan englanninkielisen kirjallisuuden ja videoiden, draaman ja internetin sekä syntyperäisten kieltenpuhujien vierailujen avulla.
 • Oppilas kehittää englannin kielen kuullun ja luetun ymmärtämistään siten, että hän pystyy muodostamaan lukemastaan ja kuulemastaan kokonaisuuksia, vaikka ei ymmärräkään sanatarkasti kaikkea.
 • Oppilas kykenee suppeahkojen, omien kirjallisten tuotosten laatimiseen englannin kielellä.
 • Oppilas uskaltaa yhä enemmän käyttää englannin kieltä kommunikoinnissaan.


Vuosiluokat 5-6


 • Oppilas hallitsee luokkarutiinisanaston englanniksi; hän ymmärtää kuulemansa ja kykenee käyttämään kieltä myös itse päivittäisissä luokkatilanteissa.

 • Oppilas laajentaa englannin kielialueen kulttuurituntemustaan englanninkielisen kirjallisuuden ja videoiden, draaman ja internetin sekä syntyperäisten kieltenpuhujien vierailujen avulla.

 • Oppilas pystyy muodostamaan lukemastaan ja kuulemastaan englanninkielisestä materiaalista kokonaisuuksia ja selittämään oppimansa asian omin sanoin suomen/englannin kielellä.

 • Oppilas kykenee tuottamaan eri aihekokonaisuuksiin liittyviä lyhyehköjä kirjallisia tuotoksia englanniksi.

 • Oppilas selviytyy tavallisimmista jokapäiväisistä kommunikointitilanteista englannin kielellä.


Lisätietoja rehtorilta ja kieliluokkien opettajilta sekä https://blog.edu.turku.fi/kieliluokat/. Kiri toiminnan vastuuhenkilö koulussamme on opettaja Taru Rautanen-Karlsson

9.1.2018


Lisätietoa


Tulevien ykkösten vanhemmille pidetään info-tilaisuus koululla tammikuussa 2018. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa kuulemaan kielirikasteisesta opetuksesta ja oppilasvalinnoista. Lisätietoja kielirikasteisen opetuksen koordinaattorilta Taru Rautanen- Karlssonilta.

 LYHYESTI:

 

TAUSTA

 

 • Toiminta aloitettu elokuussa 1998
 • Aloite toiminnan aloittamiseen tuli huoltajilta
 • Kuparivuori valittiin toteuttamispaikaksi keskeisen sijaintinsa johdosta.

 
LÄHTÖKOHTA OPETUKSELLE

 

 • Vierasta kieltä käytetään opetettaessa oppisisältöä (esim. luonnontietoa) sekä jokapäiväisissä luokkarutiineissa.
 • Vierasta kieltä voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa, paitsi äidinkielessä.

 
OPETUSSUUNNITELMA

 

 • Sisällöltään sama kuin rinnakkaisluokalla
 • Kaikkien oppilaiden viikkotuntimäärä on luokka-asteella yhtäläinen.
 • Vieraan kielen opetuksen määrä noin 25 % oppituntimäärästä. 

 • TAVOITTEET (yleisesti)
 • Oppilas innostuu vieraan kielen  (englanti) oppimisesta ja opiskelusta.
 • Oppilas yrittää ymmärtää vieraskielisen viestin, vaikka ei ymmärrä kaikkea kuulemaansa.
 • Oppilas rohkaistuu käyttämään vähäistäkin vieraan kielen taitoaan.
 • Oppilas selviytyy yksinkertaisista viestintätilanteista vieraalla kielellä.
 • Oppilas tutustuu vieraisiin kulttuureihin.

 
VALINTA

 

 • Kielirikasteiselle luokalle pyritään kouluuntulon yhteydessä.
 • Kielirikasteiselle luokalle pyrkivät osallistuvat valintatesteihin, joissa arvioidaan lasten kielellisiä taitoja, kuten kielellistä ymmärtämistä, sanavarastoa sekä lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia.

 • Molemmat testit tehdään koulupsykologin valvonnassa. Luokalle otetaan maksimissaan 24 oppilasta.

 
JATKO YLÄKOULUSSA

 

 • Kielirikasteinen luokka jatkaa omana ryhmänään Maijamäen koulussa, jossa kieltä rikastetaan useimmissa oppiaineissa

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kielirikasteinen opetus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.