Oppilaan tukeminen Kuparivuoren koulussa

Oppilasta tuetaan opinnoissaan joustavasti ja monipuolisesti. Tuki pyritään aloittamaan mahdollisimman varhain

 

 

Oppilaan tukemisen käytännöt Kuparivuoren koulussa

 

1. Toiminta-ajatus

 

Kuparivuoren koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1-6 sekä yksilöllistä tukea pienryhmissä. Syksystä 1998 lähtien opiskelun on voinut aloittaa englannin kielirikasteisella luokalla.

 

Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen periaatteet näkyvät päivittäisessä toiminnassamme ja olemme tästä toiminnasta saaneet tunnukseksi Suomen ympäristökasvatuksen liiton Vihreän Lipun.

Koulumme sijaitsee vanhan kaupungin ja Kuparivuoren urheilukeskuksen lähellä. Tämä mahdollistaa liikunta ja kulttuuripalvelujen helpon käytön opetuksessa.  

 

Koulussa toimii 12 yleisopetuksen luokkaa ja kaksi erityisen tuen pienryhmää. Lukujärjestystä tehtäessä on kiinnitetty erityistä huomiota integroinnin toimivuuteen ja olemassa olevien tukimuotojen tehokkaampaan käyttöön.

Tukea opinnoissa voidaan tarjota erilaisille oppijoille joustavasti, suunnitelmallisesti (oppimissuunnitelma ja HOJKS) ja pitkäjänteisesti. Tuen painopiste on opintien alussa ja pyrimme antamaan tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sitä tarvitseville.

 

Yhteistyö eri toimijoiden välillä koulussa tapahtuu systemaattisesti oppilashuoltotyöryhmässä ja oppimisen tukiryhmässä. Oppilashuoltotyöryhmä vastaa lapsen koulunkäynnin turvaamisesta ja on keskittynyt lapsen sosiaalisen kasvun tukemiseen. Oppimisen tuki -ryhmä puolestaan toimii pedagogisen tuen koordinoijana ja suunnittelijana.

 

Kuparivuoren koulun toiminnan tavoitteena on antaa oppilaillemme riittävät tiedot ja taidot perusopetuksen yläkouluun siirtymiseen ja siellä opinnoissa etenemiseen. Voimme tarjota oppilaillemme yksilöllistä oppimisen tukea.

Koulumme toimii yhteistyössä vanhempien ja muiden tahojen kanssa pyrkiessään kasvattamaan oppilaista sosiaalisia ja suvaitsevaisia kansalaisia. Tähän tavoitteeseen pyrimme mm. korostamalla hyviä tapoja ja erilaisuuden hyväksymistä.

 

2. Resurssikuvaus 2012

 

Koulullamme on n. 275 oppilasta.

Luokanopettajia on 12, erityisluokanopettajia on 3 ja laaja-alaisia erityisopettajia on 1.

Koulunkäynninohjaajia on 7.

 

Resurssiemme tehokas käyttö edellyttää jatkuvaa suunnittelua ja tukitoimien käytön arviointia, jotta resurssit ovat mahdollisimman tehokkaasti käytössä.

 

3. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaperiaatteet

 

Kuparivuoren koulun oppilashuoltoryhmän tavoitteena on oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja oppimisedellytysten parantaminen. Oppilashuoltoryhmä tukee ja kehittää luokkien ja yksittäisten oppilaiden työskentelyn edellytyksiä, järjestää tarvittavia tukitoimia ja ratkoo erilaisia pulmia luokanopettajan kanssa.

 

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka kolmas maanantai. Ryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja sekä laaja-alainen erityisopettaja, joka toimii kokouksissa myös sihteerinä ja puheenjohtajana. Koululääkäri ja sosiaalityöntekijä kutsutaan kokouksiin tarvittaessa.

 

Kouluvuoden aikana jokainen luokanopettaja vierailee oppilashuoltoryhmässä vähintään kerran tarvittaessa useamminkin luokkansa pulmista ja tuen tarpeesta riippuen. Laaja-alainen erityisopettaja keskustelee ensin luokanopettajan kanssa luokan tilanteesta.  Oppilashuoltoryhmän kokouksessa paneudutaan sitten moniammatillisen tiimin voimin erityisesti niihin oppilaisiin, joista luokanopettajalla on ollut huolta. Kun yksittäisen oppilaan asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä, varataan vanhemmille tilaisuus osallistua kokoukseen. Oppilaan tilanteen kehitystä ja tukitoimien riittävyyttä arvioidaan useamman kerran kouluvuodenaikana.

 

4. Laaja-alainen erityisopetus Kuparivuoren koulussa Naantalissa

 

Kuparivuoren laaja-alainen erityisopetus keskittyy tukemaan oppilaita ennaltaehkäisevästi, sekä auttamaan lievissä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksissa. Tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisvalmiuksia, sekä perustaitojen ja tietojen omaksumista.

 

Laaja-alaista erityisopetusta voidaan antaa eri tavoin: yksilöllisesti, pienryhmissä tai samanaikaisopetuksena oppilaan omassa luokassa. Yleensä laaja-alainen erityisopetus järjestetään oppituntien aikana.

 

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyt

 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus pyritään järjestämään yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opetusjärjestelyt ja tavoitteet määritellään HOJKS:ssa.

 

3.9.2012

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Oppilaan tukeminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.