Valinnaisainetarjotin tuleville 8.- ja 9.-luokkalaisille

Valinnaisainemessut to 8.2.2018. Nämä valinnaisaineet ovat tarjolla lukuvuodeksi 2018-2019. Valinnaisaineryhmää ei muodosteta, jos aineen valinneita on liian vähän. 

Valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2018–2019

7.-luokkalaiset valitsevat yhden syventävän taito- ja taideaineen, kaksi kahden tunnin valinnaisainetta ja yhden yhden tunnin valinnaisaineen. Lisätietoja valinnaisaineiden valinnasta saa oppilaanohjaaja Sari Jokiselta ja valinnaisaineiden sisällöstä kyseisen aineen opettajalta valinnaisainemessuilla 8.2.


VALITSE SEURAAVISTA YKSI TAITO- JA TAIDEAINE
SYVENTÄVÄT TAITO- JA TAIDEAINEET

Numeroarviointi.

Musiikin syventävät opinnot (VS:MU)

Tuntimäärä: 8.lk 2h
Syvennetään aiemmin opittuja taitoja laulaen ja soittaen. Toimintaa suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Tutustutaan musiikin eri ilmiöihin Suomessa ja ulkomailla. Käydään konsertissa, teatterissa tai muussa musiikkiesityksessä. Halukkaat voivat valmistaa esityksiä koulun tilaisuuksiin.


Kuvataiteen syventävät opinnot (VS:KU)

Tuntimäärä: 8.lk 2h
Mielikuvitusta – luovaa ajattelua – taiteesta nauttimista – taiteen tuntemusta – onnistumisen elämyksiä - epävarmuuden sietokykyä - itselle tärkeiden asioiden ilmaisua - elämän ymmärtämistä - arjesta iloitsemista – kuvan rakentamisen tietoutta - yhdessä tekemistä
Kuvataiteen syventävät opinnot luovat vankan perustan kuvataiteen moninaisille ilmiöille ja niiden ymmärtämiselle. Sisältöihin kuuluvat mm. havainnointitaito, tila-ajattelu (3D), graafinen suunnittelu, väri-ilmaisu, valokuva (kuvanlukutaito), kuvan rakentamisen tietous (rytmi, jännite, liike), kuvataiteen historia ja monipuoliset tekniikat. Yhdeksännen luokan opinnoissa tehdään kuvataiteen lopputyö. Se on itsenäisesti suunniteltu ja toteutettu pitkäkestoinen tehtävä.

 
Kotitalouden syventävät opinnot (VS:KO)

Tuntimäärä: 8.lk 2h
Tavoitteena on syventää kaikkien kotitalouden osa-alueiden osaamista tasapuolisesti: ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen ja yhdessäeläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa. Kahdeksasluokkalaisten opintoihin kuuluu osallistuminen yhdeksäsluokkalaisten läksiäisjuhlan järjestämiseen.


Käsityön syventävät opinnot (VS:KS)

Tuntimäärä: 8.lk 2h
Käsityön syventävissä opinnoissa opiskellaan monipuolisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä. Opiskelu tapahtuu opettajan antamien, sekä oppilaan itse suunnittelemien projektien avulla. Tavoitteena on, että oppilas hallitsee opintojen päätyttyä kokonaisen käsityöprosessin aina suunnittelusta lopulliseen valmiiseen tuotteeseen.
Käsityön syventävät opinnot ovat jatkoa 7.luokan käsityön opinnoille. Oppilas saa käsityön lopullisen päättöarvosanan syventävien opintojen päättyessä eli seitsemännellä luokalla annettua arvosanaa on mahdollista korottaa. 


Liikunnan syventävät opinnot (VS:LI)

Tuntimäärä: 8.lk 2h

Fyysinen toimintakyky/liikuntataidot:
Syvennetään 7lk opittuja liikuntataitoja.  Kehitetään palloilulajeissa pelisilmää ja välineen käsittelytaitoja. Kehitetään tasapaino- ja liikkumistaitoja monipuolisesti eri liikuntamuodoissa. Harjoitetaan lihasvoimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta.
Sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky/työskentelytaidot:
Toimin vastuullisesti ja itsenäisesti. Osallistun liikuntatuntien toimintaan aktiivisesti ja parhaani yrittäen. Opimme noudattamaan reilun pelin periaatteita ja tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa. 


VALITSE SEURAAVISTA KAKSI VALINNAISAINETTA

B2-KIELET: JATKUU 9. LUOKALLA

Päättöarviointi joko arvosana tai suoritusmerkintä.


Saksa B2-kieli (VSA:B2)
Tuntimäärä: 8.lk 2h ja 9. lk 2h
Hallo!
Tervetuloa opiskelemaan saksan kieltä ja kulttuuria! Yli sata miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti puhuu saksaa äidinkielenään, ja saksa on yksi EU:n virallisista kielistä. Saksalla tulet toimeen lähes kaikkialla Euroopassa, ja se on työelämässä englannin ja ruotsin jälkeen kysytyin kieli.
Saksa on sanastollisesti ja rakenteellisesti lähellä englannin ja ruotsin kieliä. Myös suomella ja saksalla on kieliopissa paljon yhteistä! Tunneilla teemme paljon suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja tutustumme saksankielisten maiden värikkääseen kulttuuriin, mm. urheiluun, musiikkiin ja mediaan. Saksan kielen ja kulttuurin tuntemuksella erotut eduksesi ja pärjäät maailmalla!
Herzlich willkommen!

 
Ranska B2-kieli (VRA:B2)
Tuntimäärä: 8.lk 2h ja 9. lk 2h
Bonjour!
Ranskan kielen taito on valttikortti työmarkkinoilla, sillä ranska on todellinen maailmankieli: Sitä puhutaan äidinkielenä tai virallisena kielenä viidellä eri mantereella. Ranskan osaaminen on eduksi esimerkiksi kaupallisilla aloilla ja turismissa sekä työtehtävissä kansainvälisen politiikan ja järjestöjen parissa.
Ranskan tunneilla keskitytään kulttuuriin ja arjessa asioimiseen. Sanastoa ja kielioppia opitaan perinteisten harjoitusten lisäksi kuuntelemalla ranskankielistä musiikkia ja seuraamalla mediassa ranskankielisten maiden tapahtumia. Erilaisilla vuorovaikutusharjoituksilla sekä pari-tai ryhmätöillä opitaan käyttämään ranskan kieltä suullisesti monipuolisissa arjen puhetilanteissa.  Lisäksi keskustelujen, videoiden ja projektitöiden avulla vertaillaan suomalaisia ja ranskalaisia tapoja.

 
Espanja B2-kieli (VEA:B2)
Tuntimäärä: 8.lk 2h ja 9.lk 2h
Suopellon koulussa B2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 8-9 kaksi tuntia viikossa. Opetus tapahtuu sekä suomeksi että kohdekielellä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään, kirjoittamaan ja puhumaan kohdekieltä pystyäkseen selviytymään arkisista viestintätilanteista. Opetuksessa keskitytään kielen lisäksi myös kielialueen kulttuuri-ilmiöihin. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset, vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja ja siinä painotetaan suullista kielitaitoa. Työskentelytavoissa korostuvat pari- ja ryhmätyöt.


Venäjä B2-kieli (VVE:B2)

Tuntimäärä: 8.lk 2h ja 9.lk 2h
Venäjää puhutaan laajalti. Venäjän kielellä on kirjoitettu myös paljon tärkeää maailmankirjallisuutta, kuten Tolstoin ja Tšehovin tuotanto. Baletin harrastajat tuntevat Tšaikovskin "Joutsenlammen". Eikä venäläinen musiikki ole nykyaikanakaan tuntematonta! Kaikkein jännittävimpiä lienevät kuitenkin kyrilliset aakkoset, joilla venäjää kirjoitetaan!
Mitähän mahtaa tarkoittaa PECTOPAH? Venäjän kielen taitajia tarvitaan kulttuurin ohella lisääntyvässä määrin matkailussa, teollisuudessa ja kaupankäynnissä. Tunneilla luetaan pikkutekstejä, kuunnellaan suosittuja venäläisiä lauluja ja katsotaan elokuvapätkiä.

 
Ilmaisutaito (VAI:IL)

Tuntimäärä: 8. lk. 2h
Tehdään ryhmälle soveltuvia draamaharjoituksia ja toteutetaan pienimuotoisia esityksiä tai elokuvia. Tavoitteena on löytää omia ilmaisullisia kykyjä. Kurssiin kuuluu tutustumista teatterityöhön ja teatteriin työpaikkana.
 
Sotahistoria (VHI:SO)
Tuntimäärä: 8.lk 2h
Sotahistorian kurssilla tutustutaan sotien historiaan. Tarkastelemme aseita ja sodankäynnin taktiikkaa. Mitä sodat maksavat, millaista on elää pakolaisena tai siviilinä sodan melskeissä, mitä on sotapropaganda ja millaisia kyseenalaisiakin keinoja siinä käytetään. Tutustumme sotien historiaan elokuvien, näyttelyiden ja museoiden avulla. Seuraamme uutisia ja tarkastelemme ajankohtaisia konflikteja ympäri maailmaa. Työskentelytapoja ovat esitelmät, tutkielmat ja ryhmätyöt. Kurssia suunnitellaan ryhmän omat kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Musiikki: Ja se soi (VMU:MU)

Tuntimäärä: 8.lk 2h
Musisointikurssi, johon voi osallistua soittaen ja/tai laulaen. Kurssin voi suorittaa myös
musiikkia tuottaen ääniteknologian avulla.


Sovellettu kuvataide - arkkitehtuuri, muotoilu ja design (VKU:SO)

Tuntimäärä: 8.lk 2h
Kurssilla toteutetaan monipuolisia tehtäviä arkkitehtuurin, muotoilun ja graafisen suunnittelun piiristä. Kurssilla voidaan rakentaa pienoismalleja, piirtää pohjapiirroksia, suunnitella vaatteita ja esineitä ja tehdä julisteita. Tehdään sekä realistisia suunnitelmia että toteutetaan hulluttelevia suunnittelutehtäviä, joissa vain taivas on rajana. Voidaan valmistaa myös kotiin viemisiksi erilaisia käyttöesineitä, esimerkiksi astioita savesta.

Kotitalous: Suomalainen ruoka- ja juhlakulttuuri (VKO:SU)

tuntimäärä: 8.lk 2h
Kurssilla tutustutaan suomalaiseen ruokakulttuuriin ennen ja nyt. Pohditaan, miten ruokaperinne vaihtelee alueellisesti ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen. Miten ruokakulttuuri ja kotien arki on muuttunut vuosien varrella? Mitä vaikutteita ruokakulttuuriimme on tullut muualta?  Kurssilla perehdytään myös suomalaiseen juhlakulttuuriin ja opetellaan juhlien suunnittelussa tarvittavia tietoja ja taitoja.  
Opiskeluun liittyy ruoanvalmistuksen ja leivonnan lisäksi kodin- ja ympäristön hoitoon, ravitsemukseen ja kuluttamiseen liittyviä asioita. 

Tekstiilityö: Käsityön ihmemaa (VTS:KI)
Tuntimäärä: 8.lk 2h
Tekstiilityöhön painottuva valinnaisaine. Haluat olla monipuolinen käsityöntaitaja. Voit tutustua eri käsityön osa-alueisiin yhteisten teemojen kanssa tai omia kiinnostuksen kohteita painottaen. Esim.: persoonallisia vaatteita omilla mitoilla - sisustustekstiilejä - tuunausta - askartelua - kankaankudontaa - neuletöitä ja virkkausta - kirjontaa - tilkkutöitä - koruja - kankaanpainantaa…
Seuraamme ajankohtaisia trendejä ja kiinnostavia ilmiöitä, jotka vaikuttavat töiden ja aihepiirien valintaan. Tärkeää on, että sinulla on omaa intoa tekemiseen ja uuden oppimiseen kiireettä ja pitkäjänteisesti. 
 
Teknisentyön yleiskurssi (VTN:TN)

Tuntimäärä: 8.lk 2h
Valinnaisaine tulevaisuuden tekniikan ammattilaisille sekä tietenkin myös muille tekniikasta kiinnostuneille. Opiskellaan monipuolisesti puutekniikan, metallitekniikan sekä elektroniikan sisältöjä. Harjoitellaan myös suunnittelua sekä perehdytään teollisen muotoilun perusteisiin.


Palloilu (VLI:PA)

Tuntimäärä: 8.lk 2h
Oppilas osoittaa oppimis- ja yrittämishalua palloilussa, varustautuu asiallisesti tunnille ja huolehtii puhtaudestaan tunnin jälkeen. Oppilas toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatteita.

 
Tanssin maailma (VLI:TA)

Tuntimäärä: 8.lk 2h

Sisältö:
1) Erilaisten tanssilajien perusasioita esimerkiksi hip hop, show- ja nykytanssi.
2) Tehdään itse tansseja.
3) Ilmaistaan itseään tanssien.
4) Tanssin eri elementtejä: tila, aika ja voima.
5) Esiinnytään ja kehitytään tanssin katsojana.

Kurssin aikana oppilaat voivat halutessaan osallistua koulun ulkopuoliseen tanssikilpailuun tai tanssitapahtumaan. Käymme katsomassa tanssiesityksen ja tutustumme tanssikoulutarjontaan.
Tanssikurssi sopii sekä tanssinharrastajalle että aloittelijalle.


Tietotekniikan peruskurssi (VTVT:PE)

Tuntimäärä: 8.lk 2h 
Kurssilla tutustutaan tietokoneen perusrakenteeseen ja tietotekniikan peruskäsitteisiin. Kurssilla opetetaan perusteet käyttöjärjestelmistä, tekstinkäsittelystä, taulukkolaskennasta, kuvankäsittelystä, esitysgrafiikasta ja tietokannoista. Kurssilla harjoitellaan myös perusteet kymmensormijärjestelmästä. Tavoitteena sujuva tietotekniikan hyötykäyttö.
Kurssilla käytetään sähköistä oppimisympäristöä.

Multimedia (VTVT:MUL)
Tuntimäärä: 8.lk 2h
Kurssilla käsitellään kuvan-, videokuvan- ja äänenkäsittelyohjelmia sekä mainosten, ilmoitusten ja muiden julkaisujen tekemistä taitto-ohjelmalla. Kuvankäsittelyssä keskitytään lähinnä kuvan muokkaamisen mahdollisuuksiin ja tehosteisiin. Videoesitystä tehtäessä käytetään digitaalista videokameraa ja tietokonepohjaista videoeditointiohjelmaa. Digikameraa, kuvankäsittelyä ja videoeditointiohjelmia apuna käyttäen teemme myös animaatiota. Mahdollisuuksien mukaan tutustumme myös muihin multimediaohjelmistoihin.


VALITSE SEURAAVISTA YKSI VALINNAISAINEKURSSI.
Arviointi: hyväksytty/hylätty


Easy English (cVEN:EE)
Tuntimäärä: 8.lk 1h
Eikö englanti oikein suju? Kompastuitko kielioppiin? Tällä kurssilla saat ensiapua englannin vaikeuksiin. Painopiste on keskeisten kielioppiasioiden kertauksessa. Vahvistamme samoja rakenteita, joita opiskelet englannin tunneilla. Välipalaksi myös tekstin/kuullun ymmärrystä ja kielten opiskelua iPadin avulla tai tietokoneella TVT-luokassa. 


Matematiikan tukikurssi (cVMA:TU)
Tuntimäärä: 8.lk 1h
Kurssilla käydään läpi matematiikan tunnilta tuttuja asioita. Laskemalla samanlaisia tehtäviä kuin varsinaisella tunnilla pyrimme saamaan rutiinia laskemiseen. Lisäksi voimme kurssilla edetä asioita hitaammassa tahdissa kuin varsinaisella matematiikan tunnilla. 


Kemian työkurssi (cVKE:TY)
Tuntimäärä: 8.lk 1h
Kurssilla tehdään paljon kokeellisia töitä. Samalla harjoitellaan ohjeidenlukutaitoa, havaintojen tekoa ja pyritään ymmärtämään kemiallinen selitys havainnoille. Kurssilla voimme myös kerrata varsinaisen kemian/ fysiikan tunnin asioita. 


Suomen uskontohistoria (cVUE:HI)
Tuntimäärä: 8.lk 1h  
Suomen uskontohistorian kurssilla tarkastellaan historiaa ja nykypäivää uskonnon näkökulmasta. Tavoitteena on syventää omaa tietämystä Suomessa nykyään vaikuttavista uskonnoista ja niiden edustajista sekä ymmärtää uskonnon roolia Suomen historiassa. Mitä tapoja muinaissuomalaisesta uskonnosta on säilynyt tähän päivään? Miten uskonto on eri aikoina vaikuttanut ihmisten elämään? Millaisia uskontoja tämän päivän Suomessa harjoitetaan? Työtapoina kurssilla ovat vierailut eri uskontojen edustajien luona, retket tärkeisiin nähtävyyksiin, esitelmät ja ryhmätyöt.


Elokuva (cVAI:EL)

Tuntimäärä: 8.lk 1h
Tutustutaan elokuvahistorian klassikoihin ja eri tyylisuuntiin. Harjoitellaan elokuvan lukemista, tulkintaa ja tekemistä.


Musiikki (cVMU:MU)

Tuntimäärä: 8.lk 1h
Musisointikurssi, johon voi osallistua soittaen ja/tai laulaen. Kurssin voi suorittaa myös
musiikkia tuottaen ääniteknologian avulla.


Elektroniikkakurssi (cVTN:EL)

Tuntimäärä: 8.lk 1h
Kurssilla syvennetään jo opittua tietoa elektroniikasta ja sähköopista. Kurssilla on tavoitteena tehdä useita elektroniikan töitä ja mahdollisesti suunnitella toteuttaa omia tuotoksia. 


Tekstiilityö: Lahjoja omin käsin (CVTS:LA)

Tuntimäärä: 8.lk 1h
Itsetehdyt lahjat ilahduttavat niin saajaa kuin tekijää. Keskitymme ajallisesti nopeatekoisiin töihin, jolloin valmista pitäisi syntyä 2 - 4 viikossa /työ. Opimme ennakoimaan ajantarvetta ja olemaan tehokkaita yhden tapaamiskerran vaiheen valmistamisessa.  Lahjoiksi valmistetaan mm. asusteita, kukkaroita, valokransseja ja koristeita. Syyskurssilla lukukausi huipentuu jouluun.


PiMa (cVKU:PM)

Tuntimäärä: 8.lk 1 h
Kuviksen klassikkokurssi! PiMa on piirtämistä ja maalaamista – ja kehittymistä niissä. 
Kurssilla harjoittelemme havainnointitaitoja, mallista piirtämistä ja maalaamista sekä mielenmaisemien ilmaisua. Teemme monipuolisia tekniikkaharjoituksia (hiili, lyijykynä, tussi, piirtimet, erilaiset värikynät ja – liidut, vesivärit, peitevärit, akryylivärit, sekatekniikat). 


Peliohjelmointi (cVTVT:PO)
Tuntimäärä: 8.lk 1h  
Kurssilla tehdään omia pelejä, testaillaan ja kehitellään niitä. Ohjelmoinnin perusteita ei käydä kattavasti läpi, vaan keskitytään pelien tekemiseen. Perinteistä ohjelmointia käsitellään varsin vähän. Ei vaadi aiempaa osaamista ohjelmoinnista.

Valinnaisainemessut to 8.2.2018. Nämä valinnaisaineet ovat tarjolla lukuvuodeksi 2018-2019. Valinnaisaineryhmää ei muodosteta, jos aineen valinneita on liian vähän. 

Valinnaisainetarjotin 9. luokalle lukuvuodeksi 2018–2019


8.-luokkalaiset valitsevat kaksi kahden tunnin valinnaisainetta ja yhden yhden tunnin valinnaisaineen. Liikuntaluokkalaiset ja valinnaista kieltä opiskelevat valitsevat yhden kahden tunnin valinnaisaineen ja yhden yhden tunnin valinnaisaineen. Lisätietoja valinnaisaineiden valinnasta saa oppilaanohjaaja Sari Jokiselta ja valinnaisaineiden sisällöstä kyseisen aineen opettajalta valinnaisainemessuilla 8.2.


KAHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET (NUMERO-ARVIOINTI)


MUSIIKKI
Valinnainen musiikki on tarkoitettu musiikista innostuneille oppilaille, jotka haluavat syventää musiikillisia taitojaan. Kurssin pääpaino on bändisoitossa. Lisäksi kurssilla kehitetään oppilaan musiikillisia perustietoja. Digilaitteita hyödynnetään musiikin valinnaisessa oppiaineessa mahdollisuuksien mukaan.
Kurssilla on mahdollisuus kokeilla kaikkia bändisoittimia sekä laulua. Oppilaalla on mahdollisuus myös erikoistua tiettyyn soittimeen, eli syventää omia taitojaan itselle mieluisan soittimen parissa. Valinnainen musiikki tarjoaa toiminnallisella otteellaan myönteisiä oppimisen elämyksiä. Yhteismusisoinnin kautta opitaan monenlaisia sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä esiintymistä.
Oppilaan aktiivinen rooli on välttämätön, sillä kurssilla soitetaan ja lauletaan paljon. Kurssilla soitettava ohjelmisto rakennetaan yhdessä oppilaiden toiveet huomioiden. Lisäksi kuunnellaan musiikkia ja harjoitellaan soittamiselle välttämätöntä nuotinlukua.
Valinnaisen musiikin ryhmälle järjestetään esiintymisiä koulun tilaisuuksissa sekä mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolisissa tapahtumissa.


KUVATAIDE
Yhdeksännen luokan kuvataiteen kurssilla opitaan uusia kuvan tekemisen taitoja ja paneudutaan oman kuvallisen ilmaisun kehittämiseen. Opetellaan itsenäisempää työskentelyä – aiheen kehittelystä tekniikan valitsemiseen. Syksyllä harjoitellaan kuvataiteen tekniikoita ja taitoja erilaisten harjoitustöiden avulla, ja keväällä jokainen oppilas tekee kuvataiteen lopputyön. Kurssille osallistuminen ei edellytä kuvataiteen opintojen suorittamista 8.luokalla.


KOTITALOUS
Valinnaisen kotitalouden opiskelun tarkoituksena on syventää ja laajentaa aikaisemmin kotitaloudessa opiskeltuja asioita. Tunneilla pyritään käsittelemään kotitalouden kaikkia keskeisiä sisältöalueita; yhdessäelämistä, ravitsemusta, ruokakulttuuria, harkitsevaa kuluttamista ja ympäristöasioita.

9.luokalla painotetaan ajankohtaisia asioita seuraamalla miten kotitalouden eri aihealueita käsitellään mediassa. Lisäksi kansainvälisyys on keskeisesti esillä opiskelussa. Tutustumme eri maiden ruokakulttuureihin: ruokatavat, ruoanvalmistus, juhlakulttuuri yms. Opiskelussa ja oppituntien suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden omia ideoita, taustatietoja ja kokemuksia kotitalouden eri osa-alueilta.


TEKNINEN TYÖ
Vastapainoa pänttäämiselle! Kiinnostaako metalli- tai puutyöt? Vai innostaako sähkön ja elektroniikan maailma enemmän? Tervetuloa ysiluokan teknisen työn tunneille!
Valitse itse oma kiinnostuksen kohteesi ja toteuta oma upea projektisi. Opi samalla vaikkapa MIG-, TIG-, puikko-, kaasu- ja pistehitsauksen salat metallityön luokassa. Tai syvenny metallisorvauksen mielenkiintoiseen maailmaan. Vai olisiko puutyöt enemmän sinun juttu?
Koneet ja laitteet sorvista sirkkeliin käytettävissä. Tee vaikka oma puukko opettajan ohjeiden mukaan. Tai toteuta oma nikkarointi-ideasi. Elektroniikkatyönkin voit valita useista eri vaihtoehdoista. Ysiluokan teknisessä työssä opitaan koneiden ja laitteiden käyttöä sekä monia erilaisia työtekniikoita. Kurssi sopii kasiluokalla teknistä työtä opiskelleille ja uusille tulokkaillekin.


ELEKTRONIIKKARAKENTELU
Rakenna itse omat elektroniikkahärvelisi. Valittavanasi on kymmeniä erilaisia valmiita rakennussarjoja tai -ohjeita. Myös omien ideoiden ja projektien toteuttaminen on mahdollista.
Ysiluokalla projektit voivat olla aiempaa laajempia, soveltaen aikaisemmin opittua.
Mahdollisuuksien mukaan voimme tutustua jopa robotiikkaan ja mikropiirien ohjelmointiin.
Rakentelun ohella opit sähköoppia, elektroniikan komponentteja ja mittaustekniikkaa.


TEKSTIILITYÖ
Sisustustaidot kunniaan. Otamme ideoita netistä, lehdistä, kirjoista ja television sisustusohjelmista. Suunnittelemme ja toteutamme eri materialeista omiin koteihimme sopivia tyynyjä, valaisimia ja koristeita kuten kransseja. Tutuiksi tekniikoiksi tulevat: kangaspuilla kutominen, kankaanpainanta, kirjonta ja askartelu. Luonnonmateriaalit, pellavanaru, valokuvat ja kierrätysmateriaalit taipuvat persoonallisiksi tuotteiksi virkaten, kutoen ja ommellen.


HYVÄN MIELEN KÄSITÖITÄ
Valmistetaan kaksi upeaa työtä vuoden aikana. Syksyllä ommellaan oma antiikkinalle perinteisin tekniikoin. Nallen kädet, jalat ja pää liikkuvat nivelten ansiosta. Nalle voi jopa "puhua". Keväällä toteutetaan oma käsityöprojekti, johon haluat panostaa. Valmistettava tuote voi olla: asuste, vaate., koru, koriste- tai käyttöesine. Haasta itsesi valmistamaan mieluinen käsityö.


PALLOILU
Kurssin tavoitteena on kehittää edelleen omia palloilutaitoja tekniikan ja liikkumisen osalta, sekä osata perusteita eri pallopelien pelitavoista kuten puolustaminen ja hyökkääminen. Yhtenä tavoitteena on myös fyysisen kunnon kohottaminen. Kurssin sisältö: jalkapallo, pesäpallo, ultimate, salibandy, lentopallo, koripallo, käsipallo, sulkapallo, futsal, kaukalopallo. Osallistutaan Varsinais-Suomen piirin Koululiikuntaliiton turnauksiin mahdollisuuksien mukaan esim. kaukalopallossa ja salibandyssa.


MUSIIKKITEATTERI
Valmistetaan koulun oma musikaali alusta loppuun: teksti, roolitus, lavasteet, puvut ja musiikkipitoinen esitys. Lopullinen sisältö muodostuu ryhmän mukaan. Kurssiin kuuluu myös tutustuminen teatterityöhön. Äidinkielen ja musiikin yhteistyökurssi.


MEDIA
Opetellaan lukemaan ja tekemään mediaa. Harjoitellaan mediakritiikkiä. Tutustumista media-alaan työpaikkana. Kevätpuolella ryhmä toimittaa ja julkaisee Suopellon koulun vuosikirjan.


SOTAHISTORIA
Sotahistorian kurssilla tutustutaan sotien historiaan. Tarkastelemme aseita ja sodankäynnin taktiikkaa. Mitä sodat maksavat, millaista on elää pakolaisena tai siviilinä sodan melskeissä, mitä on sotapropaganda ja millaisia kyseenalaisiakin keinoja siinä käytetään. Tutustumme sotien historiaan elokuvien, näyttelyiden ja museoiden avulla. Seuraamme uutisia ja tarkastelemme ajankohtaisia konflikteja ympäri maailmaa. Työskentelytapoja ovat esitelmät, tutkielmat ja ryhmätyöt. Kurssia suunnitellaan ryhmän omat kiinnostuksen kohteet huomioiden.


OHJELMOINTI
Kurssilla opetellaan ohjelmointia sen eri muodoissa ja opetellaan ohjelmoijan tarvitsemaa loogista ajattelua. Tietokoneohjelmointi aloitetaan alkeista ja opetus käy läpi tavallisimmat ohjelmointirakenteet. Teorian ja harjoitusten avulla annetaan kuva ohjelmoinnista sekä luodaan pohja jatko-opinnoille.


YHDEN TUNNIN VALINNAISAINEET (ARVIOIDAAN HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY)


ANNA HYVÄN KIERTÄÄ
Kurssin tavoitteena on tuottaa hyvää mieltä toisille tekemällä pieniä hyväntekeväisyysprojekteja. Projektit suunnitellaan yhdessä kurssilaisten kanssa ja tavoitteena on ilahduttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Tutustutaan myös joihinkin järjestöihin, joiden toiminta keskittyy hyväntekeväisyyteen. Ilahduttamalla toisia saat myös itsellesi hyvän mielen!


ELOKUVA
Tutustutaan elokuvahistorian klassikkoihin ja eri tyylisuuntiin. Harjoitellaan elokuvan lukemista, tulkintaa ja tekemistä.


HYVÄÄ OLOA LIIKUNNASTA
Liikunta lisää hyvää oloa niin mieleen kuin kehoonkin ja antaa lisäenergiaa tärkeään opiskeluvuoteesi. Valinnaisella kurssilla sisältö suunnitellaan osallistujien toiveiden pohjalta. Tavoite on lisätä liikuntaa viikkoosi, hyödyntäen koulun liikuntamahdollisuuksia sisällä ja ulkona vuodenajat huomioiden.


TANSSII EEVAN KANSSA
Tanssikurssilla oppilas voi syventää tanssitietojaan ja taitojaan (hip hop, show ja modernitanssi) ja/tai oppia uutta: afro, baletti, lattarit ja flamenco. Oppilaiden toiveiden mukaan kurssin sisältö muodostuu seuraavista asioista: Tanssitekniikka, impovisointi, koreografian tekeminen, tanssikilpailuun/tapahtumaan osallistuminen, tanssielokuvan tai teoksen katsominen, lihaskunnon ja notkeuden kehittäminen. Käymme katsomassa yhden tanssiesityksen ja vierailemme turkulaisessa tanssikoulussa. Osallistuminen ei edellytä 8lk:n tanssin maailman suorittamista. Sopii niin tanssin harrastajille kuin aloittelijoillekin.


MATEMATIIKAN JATKO
Keskitytään niihin asioihin, joita erityisesti lukion pitkällä matematiikalla jo heti syksyllä pitää osata, mutta joita ei ehditä normaalitunneilla käsittelemään. Suositellaan ainoastaan niille oppilaille, joilla matematiikan arvosana on vähintään kahdeksan.


MUSA
"Musa"-kurssi on tarkoitettu musiikista innostuneille oppilaille, jotka haluavat syventää musiikillisia taitojaan. Kurssin työmuotona on yhteismusisointi. Musassa oppilailla on mahdollisuus bändisoiton lisäksi tutustua musiikkiteknologiaan, moniääniseen lauluohjelmistoon ja musiikin tyylisuuntiin ryhmän toiveiden mukaisesti. Kurssin ohjelmisto rakennetaan yhteistyössä oppilaiden kanssa. Ryhmän jäsenten toiveet ja henkilökohtaiset tavoitteet vaikuttavat kurssin toteuttamistapaan ja painotuksiin. "Musa" tarjoaa toiminnallisella otteellaan myönteisiä oppimisen elämyksiä. Yhteismusisoinnin kautta opitaan monenlaisia sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja sekä esiintymistä. Ryhmälle järjestetään esiintymisiä koulun tilaisuuksissa sekä mahdollisuuksien mukaan koulun ulkopuolisissa tapahtumissa. Oppilaan aktiivinen rooli on välttämätön kurssin suorittamiseksi.


SAY IT IN ENGLISH
Haluatko parantaa englannin puhetaitojasi? Say it in English-valinnaiskurssilla harjoitellaan puhumista monipuolisesti. Aiheet valitaan ryhmän oman kiinnostuksen mukaan. Työtapoina on pari- ja ryhmäkeskustelut, sekä improvisaatio ja draaman keinot. Kurssi sopii sekä niille, jotka vielä arkailevat englannin puhumista, että niille, jotka jo uskaltavat sitä käyttää. Opit kurssilla taitoja, joita varmasti tarvitset nyt ja tulevaisuudessa.


PUUKKOKURSSI
Puukkokurssilla opit tekemään oman uniikin puukkosi. Puukkokurssilla jokainen oppilas valmistaa itse suunnitelemansa puukon. Puukon lisäksi valmistamme puukolle komean nahkatupen.


VALOKUVAILMAISU
Valokuvia on kaikkialla ja kaikki osaavat ottaa niitä. Mutta mikä on hyvän valokuvan salaisuus? Ehkä se selviää sinulle tällä kurssilla. Harjoittelemme kuvanlukutaitoa, sommittelua, rytmin, liikkeen ja jännitteen tunnistamista valokuvissa. Tutustutaan vanhoihin valokuvaustekniikkoihin (esim. fotogrammi, syanotypia) ja tehdään pientä digitaalista kuvankäsittelyä. Opitaan ottamaan kuvia, joilla on ottajalleen henkilökohtaista merkitystä.


SUOMEN USKONTOHISTORIA
Suomen uskontohistorian kurssilla tarkastellaan historiaa ja nykypäivää uskonnon näkökulmasta. Tavoitteena on syventää omaa tietämystä Suomessa nykyään vaikuttavista uskonnoista ja niiden edustajista sekä ymmärtää uskonnon roolia Suomen historiassa. Mitä tapoja muinaissuomalaisesta uskonnosta on säilynyt tähän päivään? Miten uskonto on eri aikoina vaikuttanut ihmisten elämään? Millaisia uskontoja tämän päivän Suomessa harjoitetaan? Työtapoina kurssilla ovat vierailut eri uskontojen edustajien luona, retket tärkeisiin nähtävyyksiin, esitelmät ja ryhmätyöt.


LAKITIETO
Opetetaan lakitietoa nuorille. Tarkastellaan yhteiskunnan pelisääntöjä nuoren kannalta: mitä rikoksesta seuraa? Mikä on vahingonkorvaus? Nuorten tavallisimmat rikokset ja rangaistukset. Rangaistusten historiaa. Tehdään vierailuja esimerkiksi lakitoimistoon, käräjäoikeuteen tms. Seurataan ajankohtaisia rikosjuttuja.


TIETOTEKNIIKKA
Tietotekniikan kurssilla opetellaan käyttämään tietokoneen tärkeimpiä hyötyohjelmia, kuten esimerkiksi tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa. Niiden oppimisesta on hyötyä koulutöiden tekemiseen ja jatko-opintoihin. Tutustutaan myös mahdollisten lukio-opinnoissa käytettäviin ohjelmistoihin.


PELIOHJELMOINTI
Kurssilla tehdään omia pelejä, testaillaan ja kehitellään niitä. Ohjelmoinnin perusteita ei käydä kattavasti läpi, vaan keskitytään pelien tekemiseen. Perinteistä ohjelmointia käsitellään varsin vähän.
29.1.2018

          sp_va_opas.gif

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Valinnaisaineet 2018-2019".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.