Hallintovalitus

Hallintovalituksen voi tehdä silloin, kun on kyseessä erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku.  


Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.


Erityislakien muutoksenhakusäännökset, jotka ovat hyvin vaihtelevia, menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle.


Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.


Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.


Monet erityislait sisältävät säännöksiä valituksen tekemistä edeltävästä kyseisen lain mukaisesta oikaisuvaatimusmenettelystä. Tapauksesta riippuen myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.


Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Erityislakien mukainen muutoksenhakujärjestelmä ei tunne kuntalain mukaista kunnan jäsenen kansalaisvalitusoikeutta.


Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten muutoksen hakeminen tapahtuu.


Erityislakeihin saattaa sisältyä muutoksenhakukieltoja.


Hallinto- ja erityisistuimet ovat 14.6.2018 ottaneet käyttään sähköisen asioinnin palvelun, jossa kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimien kanssa.


Palvelutoimii osoitteessa:    https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Asiointipalvelu ei ensimmäisessä vaiheessa ole käytettävissä viranomaisten omaan asiointiin, esimerkiksi asiakirjojen toimittamiseen tuomioistuimille.

6.7.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Hallintovalitus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.