Julkishallinnon päätöksiin voi hakea muutosta

Kuntalain mukaan päätöksiin voidaan hakea muutosta joko oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella. Erityislain mukaisesti viranomaispäätöksiin voi hakea muutosta hallintovalituksella. Hallintokantelulla ilmoitetaan virheellisestä virkatoimesta. 

Kuntalain mukainen muutoksenhaku

Kunnallisvalitus

Kaupunginvaltuuston päätökseen sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.


Oikaisuvaatimus

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Erityislain mukainen muutoksenhaku

       Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa silloin, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan. Kantelun voi tehdä aluehallintovirastolle, oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. 


Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino, sillä kanteluratkaisulla ei voi kumota viranomaisten tai tuomioistuinten ratkaisuja. 

23.2.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Muutoksen haku päätöksiin".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.