Kunnallisvalitus

Kunnallisvalitus on osa kuntalain mukaista muutoksenhakua.

 

Mikäli oikaisuvaatimukseen annettu päätös ei tyydytä oikaisuvaatimuksen tekijää, hän voi hakea oikaisuvaatimuksen kokonaan tai osittain hylkäävään päätökseen muutosta hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, valitusoikeus on myös sillä, joka oli tyytynyt alkuperäiseen päätökseen.

 

Kunnallisvalitus on luonteeltaan laillisuusvalitus eli valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että

 

  1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

  2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

  3. päätös on muuten lainvastainen.

 

Kunnallisvalitusta ei voi tehdä sillä perusteella, että valittaja katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen.

 

Kunnallisvalitus, josta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella, on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen eli sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun päätös valitusosoituksineen on erikseen annettu hänelle tiedoksi.

 

Milloin valitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika lasketaan siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävästä valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten valittaminen tapahtuu.

 

Naantalin kaupungin toimielinten päätöksistä kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

1.12.2010

 

 

 

Kunnallisvalitus osoitetaan:

 

Turun hallinto-oikeus

Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32

20101 TURKU

 

puh. 010 36 42400

faksi 010 36 42414

s-posti: turku.hao@om.fi 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kunnallisvalitus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.