Kunnallisvalitus

Kunnallisvalitus on osa kuntalain mukaista muutoksenhakua.


Mikäli oikaisuvaatimukseen annettu päätös ei tyydytä oikaisuvaatimuksen tekijää, hän voi hakea oikaisuvaatimuksen kokonaan tai osittain hylkäävään päätökseen muutosta hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, valitusoikeus on myös sillä, joka oli tyytynyt alkuperäiseen päätökseen.


Kunnallisvalitus on luonteeltaan laillisuusvalitus eli valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että


  1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

  2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

  3. päätös on muuten lainvastainen.


Kunnallisvalitusta ei voi tehdä sillä perusteella, että valittaja katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen. Jos valituksessa ei ole esitetty laillisuusperusteita, valitus jätetään tutkimatta tai hylätään.


Kunnallisvalitus, josta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella, on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Asianosaisen eli sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.


Milloin oikaisua päätökseen haetaan kunnan jäsenen ominaisuudessa, oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä, kun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijan päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.


Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävästä valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten valittaminen tapahtuu.


Naantalin kaupungin toimielinten päätöksistä kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.


Hallinto- ja erityistuomioistuimissa on otettu käyttöön sähköinen asiointipalvelu osoitteessa


     https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Asiointipalvelu ei ensimmäisessä vaiheessa ole käytettävissä viranomaisten omaan asiointiin, eikä asiakirjojen toimittamiseen tuomioistuimelle.


Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu.

6.7.2018
Kunnallisvalitus osoitetaan:


Turun hallinto-oikeus


Postiosoite:

PL 32, 20101 Turku


Käyntiosoite:

Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku


puh. 029 56 42400

faksi 029 56 42414


sähköposti:
turku.hao(at)om.fi

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kunnallisvalitus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.