Viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijat päättävät toimialaansa kuuluvista asioista ja päätökset julkaistaan yleisessä tietoverkossa palvelualoittain ryhmiteltynä, jos päätöksestä on muutoksenhakuoikeus myös kuntalaisella.


Julkaistavat päätökset on lyhennetty teknisistä ja lainsäädännöllisistä syistä. Päätösasiakirjoista on poistettu tiedot, joita ei saa julkaista internetissä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei teknisistä syistä ole saatu sähköiseen muotoon (julkisuuslaki § 621/1999, sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, henkilötietolaki § 532/1999, sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, potilaslaki § 785/1992, laki julkisista hankinnoista § 348/2007).


Päätökset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä muutoksenhaku- ja oikaisuvaatimusohjeineen niiden toimialueiden yksiköissä, joissa päätöksentekijä työskentelee.


Hallintopalvelujen viranhaltijapäätökset


Hallintopalveluiden alaisten viranhaltijoiden päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.




Sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhaltijapäätökset





Sivistyspalvelujen viranhaltijapäätökset





Teknisten palvelujen viranhaltijapäätökset









16.4.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Viranhaltijapäätökset".





Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.