Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 - 2014

Taloussuunnitelman laatimisen kannalta tilanne on haastava. Kansantalouden nopeaan nousuun ja ylipäätään nousun jatkumiseen ei voida luottaa. Euroopan laajuisesti julkisten talouksien tasapainottamisvaatimukset ovat voimistuneet ja tulevat näkymään myös Suomessa valtion mahdollisuuksissa tukea kuntasektoria.

Naantalin talouden erityisvahvuuksia ovat pitkään olleet jatkuva väestönkasvu, tiivis yhdyskuntarakenne sekä poikkeuksellisen suuret yhteisövero- ja satamatulot. Näiden varassa on voitu mitoittaa palvelutaso varsin korkealle ja pitää samalla tuloveroaste maan alhaisimpien joukossa. Tänä päivänä näistä erityisvahvuuksista on jäljellä vain satamatulot ja niidenkin osalta tuleva yhtiöittäminen tuo osaltaan uusia haasteita. Yhdistymisavustus 2 M€ jää pois vuonna 2012.

 

Taloussuunnitelman laadinnassa on keskeisenä tavoitteena ollut velkaantumisen pysyttäminen voimassa olevan taloussuunnitelman osoittamalla tasolla. Tässä suunnitelmassa velkojen määrän kuitenkin arvioidaan enimmillään nousevan noin 3 miljoonaa euroa aiemmin ajateltua suuremaksi, mutta tämä toisaalta pitää sisällään uutena hankkeena uuden paloaseman rahoittamisen 4,5 miljoonalla eurolla. Tämän rahoittamiseen saadaan rahat täysimääräisesti vuokratuloina.

 

Talousarviossa vuosikate paranee 7,6 miljoonaan euroon, mutta poistojen kasvaessa entisestään jää tulos kuitenkin 2,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

 

Kaupungin verojen kokonaiskertymän arvioidaan nousevan ensi vuonna 4,8 prosenttia ulkoisen toimintakatteen kasvaessa 5,5 prosenttia varsinaisesta talousarviosta. Vuoden 2011 talousarvion henkilöstömenojen poikkeava kasvu aiheutuu pitkälti sosiaali- ja terveystoimen lisähenkilöstöstä, eristyisesti vanhainkodin laajennuksen käyttöönotosta. Oman henkilöstön lisäyksen arvioidaan alentavan jonkin verran ostopalvelumenoja ja erittäin nopeasti kasvanutta sijaisten käyttöä. Henkilöstömenoissa on varauduttu vain pieniin sopimuskorotuksiin loppuvuoden osalta.

 

Suunnittelukauden investointimenoja, 41,8 M€, on karsittu hallintokuntien esityksistä, 49,9 M€. Talousarviovuoden 2011 osalta hallintokuntien esityksistä on vähennetty 2,1 miljoonaa euroa. 12 miljoonan euron nettoinvestointiohjelma (sisältää vuodelta 2010 siirtyviä investointeja 1,2 M€) johtaa vuonna 2011 noin 4 miljoonan euron lisävelkaantumiseen.

 

Talouden tasapainottaminen velkaantumisen pysäyttämiseksi on välttämätöntä. Aiemman suunnitelman mukaisesti lisälainanottoa ei tarvittaisi enää vuonna 2013. Verojen ja valtionosuuksien lisäksi on tulopohjaa vahvistettava maksujen ja muiden tulojen kautta. Tämä edellyttää uutta asemakaavoitusta kaavoitussopimuksineen, tonttimyynnin lisäämistä ja muiden kuin kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen osittaista myymistä. Vuonna 2013 arvioidaan saatavan erityisen merkittäviä tuloja kaupungin keskustassa omistamien ja kaavoitettavien maa-alueiden myynnistä. Näiden alueiden kunnallisteknisiin kustannuksiin on suunnitelmissa varauduttu 3 miljoonalla eurolla.

 

Seudullisten toimintamallien selvittäminen on eräin osin etenemässä konkreettisimmiksi esityksiksi, joita tulee arvioida erityisesti toiminnallisesti ja taloudellisesti.

 

Timo Kvist, kaupunginjohtaja

19.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

 

Kaupunginkamreeri
Heinonen Juha
Puh: +358 2 434 5214
etunimi.sukunimi@naantali.fi
 

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 - 2014".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.