Tilinpäätös 2017

Kaupunginjohtajan katsaus

Suomen talous kääntyi nopeaan kasvuun vuonna 2017. Bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,7 %. Kasvu oli laaja-alaista: se perustui vientiin, investointeihin ja yksityiseen kulutukseen.

 

Työttömyys aleni merkittävästi vuoden 2017 aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuussa 2017 koko maassa 11,2 %, joka on 2,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Varsinais-Suomessa työttömien osuus oli vuoden lopussa 11,0 % (2,6 % prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten).

 

Varsinais-Suomen ja Turun seudun taloudellinen kehitys oli suotuisaa ja myönteinen arvio tulevista kehitysnäkymistä vahvistui edelleen vuoden 2017 kuluessa. Kärkinä olivat etenkin meriteollisuus ja autoteollisuus. Myös muun teollisuuden kehitys oli melko hyvää. Rakentamisen toimialan suhdannetilanne oli normaalia parempi ja kapasiteetti alkoi olla lähes kokonaan käytössä.

 

Varsinais-Suomeen perustettiin positiivisen rakennemuutoksen työryhmä, jonka tehtävänä on ratkaista kasvun esteitä.

Myös Naantalin kehitysnäkymät muuttuivat entistä myönteisemmiksi vuoden 2017 aikana. Työttömyyden määrän ripeä alentuminen jatkui. Joulukuun 2017 lopussa työttömiä oli 8,6 %, kun vuosi aikaisemmin vastaava luku 10,1 %. Vaikka työttömyys on alentunut, yli 50-vuotiaiden työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat edelleen melko korkeita.

Asuinrakennusten rakennuslupahakemusten määrän kasvu jatkui vuonna 2017. Vuosille 2018 ja 2019 voidaan ennakoida suurta valmistuvien asuntojen määrää.

Yritystonteista käytiin neuvotteluja vuoden aikana useiden yritysten kanssa, mutta etenkin suurten toimitilainvestointien toteuttamisen suunnittelu näyttää vaativan aikaa.

 

Uuden keskusta-alueen toteutuksessa edettiin tontinluovutuskilpailuun, joka koski kahta tonttia ja neljän kerrostalon rakennuspaikkaa. Kilpailun voitti TA-yhtymä, jonka on tarkoitus aloittaa ensimmäisten kerrostalojen rakennustyöt vuoden 2018 aikana.

 

Kaupunki jatkoi määrätietoisesti maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta. Manner-Naantalin osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.1.2017. Vuoden aikana aloitettiin useita asemakaavahankkeita uuden osayleiskaavan mukaisen täydennysrakentamisen toteuttamiseksi. Vuonna 2017 valmistuivat Naviren yritysalueen loput asemakaavat (Kukola II ja III). Kaupunki osti Isosuontien alueelta noin 30 hehtaarin suuruisen teollisuuskäyttöön kaavoitettavan alueen. Kaupunginvaltuuston päätös asiasta tehtiin vuoden 2016 lopussa.

 

Vuoden aikana käytettiin merkittävä työpanos valmisteluun, jonka tarkoituksena oli selvittää hakeeko kaupunki vuoden 2022 asuntomessuja. Mahdollinen asuntomessualue sijaitsee Luonnonmaalla Matalahden pohjoispuolella. Kaupunki ei omista alueella maata. Kevään 2017 aikana neuvoteltiin yksityisten maanomistajien kanssa noin 36 hehtaarin maa-alueiden ostamisesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kevään lopussa esikauppakirjat, joiden mukaan lopullisten kauppojen ehtona on se, että kaupunki päättää hakea ja saa vuoden 2022 asuntomessut. Keväästä lähtien valmistelutyön painopisteitä olivat maankäyttöluonnoksen valmistelu, kunnallistekniikan alustava suunnittelu sekä Matalahden kunnostuksen ja alueelle suunnitellun ranta- ja venesatama-alueen suunnittelu. Kaupunki aloitti vuoden lopussa myös varsinaiset neuvottelut Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 2018 hakea vuoden 2022 asuntomessujen järjestämistä.

 

Kaupungin väkiluku kasvoi 101 hengellä vuonna 2017. Väkiluvun kasvu on ollut vuosina 2015 – 2017 yhteensä 298 henkeä. Ero on merkittävä vuosiin 2012 – 2014 verrattuna, jolloin väkiluku pysyi ennallaan eli kasvu oli nolla.

 

Suomen talouden vahvan kasvun seurauksena kuntien verotulot vuonna 2017 olivat huomattavasti suuremmat edellisen vuoden lopussa tehtyihin valtiovarainministeriön, Kuntaliiton ja kuntien omiin ennusteisiin verrattuina. Verotuloarvion merkittävä ylittyminen oli suurin syy siihen, että myös Naantalin taloudellinen tulos oli merkittävästi parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tulos oli – 0,6 miljoonaa euroa. Lopullinen toteutuma on + 6,9 miljoonaa euroa.

Alkuperäisen talousarvion mukaan toimintakate oli -92,2 miljoonaa euroa ja toteutunut toimintakate on -89,1 miljoonaa euroa. Ero on +3,1 miljoonaa euroa.

 

Keskeisiä eroja alkuperäisen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä ovat seuraavat tekijät

- Toimintatuotot ylittyivät 1,7 miljoonaa euroa

- Toimintamenot alittuivat 1,4 miljoonaa euroa

- Verotulot ylittyivät 4,4 miljoonaa euroa

- Valtionosuudet ylittyivät 0,4 miljoonaa euroa

- Rahoituserien nettotulo ylittyi 0,1 miljoonaa euroa

- Poistot ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa.

 

Henkilöstömenot alittuivat 0,8 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Lomapalkkavelan muutos edellisestä tilinpäätöksestä oli 24 843 euroa eli käytännössä nolla.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä kasvoi 432 000 euroa uusien toimintayksikköjen toiminnan käynnistymisen seurauksena. Teknisten palveluiden (ml. taseyksiköt) maksetut palkat ja palkkiot vähenivät - 280 000 euroa, sivistyspalveluiden - 104 000 euroa ja hallintopalveluiden - 35 000 euroa. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden nettovähennys oli 82 000 euroa. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä on vähentynyt neljänä vuonna peräkkäin.

 

Toimialojen toimintakatteet toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna seuraavasti:

- Hallintopalvelut, 1,9 miljoonaa parempi

- Sosiaali- ja terveyspalvelut, 0,8 miljoonaa parempi

- Sivistyspalvelut, 0,4 miljoonaa heikompi

- Teknisten palvelut, 0,3 miljoonaa parempi (pl. taseyksiköt)

- Tilalaitoksen taseyksikkö, 0,1 miljoonaa heikompi

- Vesihuollon taseyksikkö, 0,5 miljoonaa parempi.

 

Kaupungin velkamäärä väheni merkittävästi vuonna 2017. Korollisten lainojen määrä oli vuoden lopussa noin 22,7 miljoonaa euroa. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna lainamäärä aleni 5,1 miljoonaa euroa. Velkamäärä oli asukasta kohti 1 186 euroa, mikä alittaa huomattavasti kuntien keskiarvon (ennakkotieto 2 921 euroa).

 

Naantalissa on tehty määrätietoisesti työtä vakaan talouskehityksen varmistamiseksi. Tämä työ jatkui myös vuonna 2017. Menojen kehitys oli hallittua. Esitän lämpimät kiitokset henkilöstölle, esimiehille ja luottamushenkilöjohdolle hyvin tehdystä työstä.

 

Vuoden 2017 tilinpäätöstä tarkasteltaessa on otettava huomioon se, että vuosi oli poikkeuksellisen hyvä kuntatalouden kannalta. Lisäksi on syytä varautua siihen, että sote- ja maakuntauudistus todennäköisesti kiristää kaupungin taloutta.

 

Naantalin on tärkeää hyödyntää tehokkaasti alueen positiivisen rakennemuutoksen mahdollisuuksia ja vahvistaa kaupungin kilpailukykyä asuin- ja yrityskuntana. Tämä edellyttää tulevaisuudessa aikaisempaa suurempia investointeja. On arvokasta, että kaupungin vahva talous antaa tähän mahdollisuuden.


30.8.2018


Tutustu tilinpäätösasiakirjoihin:Kaupunginkamreeri
Heinonen Juha
Puh: +358 2 434 5214
etunimi.sukunimi@naantali.fi


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Tilinpäätös 2017".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.