Kuulutus 12.10.2018

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Ympäristölupahakemus


Hakija
Turun Seudun Energiantuotanto Oy


Asiat
1)

Naantalin voimalaitoksen toiminnan muutos ja ympäristöluvan tarkistaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Naantali


2)

Esitys Tuhkamäen suljetun läjitysalueen vakuudeksi, Naantali


Hakemuksen mukainen toiminta
Turun Seudun Energiantuotanto Oy hakee Naantalin voimalaitoksen ympäristölupien lupamää-räysten tarkistamista suurten voimalaitosten BAT-päätelmien takia, monipolttoainekattilassa NA4 poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän kasvattamista määrästä 40 000 t/a määrään 80 000 t/a, monipolttoainekattilassa puhtaan kierrätyspuun ja asfalteenin käyttöönottoa polttoai-neina, monipolttoainekattilassa NA4 savukaasulauhduttimen käyttöönottoa sekä ympäristölu-paa voimalaitoksen kattiloiden NA1, NA2 ja NA3 pohjatuhkan välivarastoinnille tuhkamäellä. Turun Seudun Energiatuotanto Oy hakee BAT-poikkeamaa kattilan NA3 hiukkaspäästölle. Hakemus sisältää myös esityksen vakuudeksi Tuhkamäen suljetun kaatopaikan tarkkailulIe. (YSL 199 5)


Toiminnan sijainti
Naantalin voimalaitos, Satamatie 16, 21100 Naantali.
Voimalaitosrakennusten alue sijaitsee kiinteistöllä 529-6-1-12 ja

Tuhkamäki kiinteistöllä 529-6-1-14.


Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä
Päätelmien mukainen päästötaso kattilan NA3 hiukkaspäästölle on 2—12 mg/m3n vuosikeski-arvona ja 2—20 mg/m3n vuorokausikeskiarvona. Hakijan esitys päästörajaksi on 20 mg/m3n kuukausikeskiarvona. Laskennallisesti hiukkaspäästö pienenisi 16 t/a, jos toiminta olisi BAT-päästötason mukaista.


Pohjatuhkan välivarastoinnista ei aiheudu merkittävää pölyhaittaa laitosalueen ulkopuolelle. Pintavesien ja välivarastossa olevan pohjatuhkan läpi suotautuvien sade- ja sulamisvesien ei arvioida aiheuttavan vesistöihin tai pohjaveteen päästöjä, joilla olisi oleellista vaikutusta ympärysojien veden laatuun.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 12.10. – 12.11.2018 Naantalin, Raision ja Turun kaupun-kien ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelu-pisteessä (Käsityöläiskatu 2), Raision kaupungin teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteessä (Nallinkatu 2) sekä Turun kaupungin konsernihallinnon kirjaamossa (Puolalankatu 5).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipi-teensä asiasta.


Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä
Dnrot ESAVI/16772/2018 ja ESAVI/18012/2018.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 12.11.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai kirjallisina postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah-dollisille muille haltijoille.


Lisätietoja antavat
Ympäristöneuvos Teemu Lehikoinen, puh. 0295 016 415
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

8.10.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n ympäristölupahakemuksesta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.