Kuulutus 8.1.2019

Ympäristölupahakemus, Finnfeeds, Naantali


Hakija

Finnfeeds Finland Oy


Asia

Naantalin tehtaan ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan osittainen lopettaminen, Naantali


Hakemuksen mukainen toiminta

Finnfeeds Finland Oy hakee Naantalissa sijaitsevan olemassa olevan tehtaansa

toiminnalle ympäristöluvan (LOS-2006-Y-1290-111) muutosta. Hakija hakee toiminnan osittaista lopettamista, koska tehtaan oma jätevedenpuhdistamon

toiminta on loppunut marraskuussa 2016 ja syyskuusta 2016 alkaen tehtaalla muodostuvat prosessi- ja saniteettivedet on johdettu Turun Seudun Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Yhtiö hakee muutosta myös tarkkai-lumääräyksiin (lupamääräys 26) koskien jäte- ja sadevesien tarkkailua, kalata-loudellista tarkkailua ja merialueen yhteistarkkailua. Lisäksi yhtiö hakee muutosta toiminta-alueen kokoon. Aikaisemmin laitoksen toiminta-alueen pinta-ala on ollut 128 200 m². Nykyinen vuokraalue on 1.1.2016 alkaen 84 700 m².


Finnfeeds Finland Oy:n Naantalin tuotantolaitoksella valmistettavat tuotteet

ovat sokerijuurikaspohjaisia liuoksista eristetty kiteinen ja liuosmainen betaiini

(trimetyyliglysiini) sekä kiteinen inositoli (heksahydroksisykloheksaani). Lisäksi prossissa muodostuvia liuosmaisia sivutuotteita käytetään mm. rehuteollisuudes-sa. Prosessia voidaan muokata myös muiden tuotteiden tuotantoon sopivaksi. Raaka-aineina käytettävät sokerijuurikaspohjaiset melassiliuokset sekä väli- ja sivutuotteina syntyvät liuokset ja lopputuotteet eivät sisällä haitallisia aineita.


Suurin osa raaka-ainekuljetuksista tuodaan tankkilaivakuljetuksina. Laitoksen

tuotantovaiheet ovat erotus, kiteytys ja pakkaus. Lopputuotteista nestemäiset

liuokset kuljetetaan laitokselta säiliöautoilla tai konteissa ja kidemäiset tuotteet rekka-autoilla ja konteissa.


Toiminnassa tarvittava käyttövesi otetaan kaupungin verkostosta. Laitokselle

otetaan prosessin jäähdytykseen merivettä Naantalin satamasta. Järvivettä ei enää käytetä jäähdytyksessä. Tätä varten käytössä ollut pumppaamo on purettu vuonna 2017.


Toiminnan sijainti

Laitos sijaitsee Naantalin kaupungissa osoitteessa Satamatie 8, 21100 Naantali. Kiinteistötunnukset ovat 529-4-3-2, 529-4-3-3 ja 529-6-1-6.


Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät satunnaisiin

hajupäästöihin poikkeustilanteissa. Laitos on parantanut hajunpoistotekniikkaa

uusimalla hajunpoistotekniikkaa ja asentamalla uuden hajunpoistojärjestelmän

(biofiltteri) kesällä 2014. Ulkosäiliöihin on asennettu aktiivihiilisuodattimet ja keruualuetta on laajennettu. Jätevedenpuhdistamon lopettaminen marraskuussa 2016 on vähentänyt sekä haju- että melupäästöjä. Jäähdytysvedet johdetaan likaantumattomina, mutta lämmenneinä takaisin mereen.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 9.1. – 8.2.2019 Naantalin kaupungin ilmoitus-taululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti

Naantalin kaupungin yhteispalvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilai-suus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mah-dollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.


Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/10061/2018.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 8.2.2019 ensisijaisesti

sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti

(ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiin-teistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Maria Kukonlehto, puh. 0295 016 214

Ympäristöylitarkastaja Anna Laiho, puh. 0295 016 368

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

9.1.2019


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristölupahakemus, Finnfeeds, Naantali".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.