Kuulutus 14.9.2018

Vesijohdon ja paineviemärin sijoittaminen Saaristomereen ja valmistelulupa, Naantali

Vesilain mukainen lupahakemus


Hakija

Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta


Asia

Vesijohdon ja paineviemärin sijoittaminen Saaristomereen ja valmistelulupa, Naantali


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 14.9. – 15.10.2018 Naantalin kaupungin ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla.
Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupiste, osoite: Käsityöläiskatu 2.


Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.


Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/10791/2018
- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 15.10.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (EteIä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön  mahdollisille muille haltijoille.


Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seu-
raavilla yhteisillä vesialueilla:


529-542-876-12 Hästinperä
529-542-876-10 Vesialue


Lisätietoja antaa
Ympäristölakimies Saku Hurskainen, puh. 0295 016 402
sähköposti: saku.hurskainen@avi.fi

11.9.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesijohdon ja paineviemärin sijoittaminen Saaristomereen ja valmistelulupa, Naantali".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.