Kuulutus 26.7.2017

Vesilain mukainen lupahakemus, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta


KUULUTUS


Vesilain mukainen lupahakemus


Hakija

Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta


Asia

Vesijohdon ja paineviemärin sijoittaminen Saaristomereen ja valmistelulupa, Naantali


Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta hakee vesilain mukaista lupaa ja valmistelulupaa paineviemärin ja vesijohdon rakentamiselle Rymättyläntien varrelta Poikosta Ylttisten ja Kaastlan kautta etelään Ampuminmaan saareen sekä pohjoiseen Kunstenniemeen ja Ajolaan. Paineviemärin kahdeksan vesistöosuuden yhteenlaskettu pituus on 3,5 km.


Hankkeen tarkoituksena on vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta, parantaa paikallista vedenlaatua ja säilyttää alueen vedet virkistyskäytössä. Hankkeella ei ole pitkäaikaisia tai pysyviä vaikutuksia vesistöön. Rakennusaikana voi aiheutua vähäistä haittaa vesistölle ja sen käytölle


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 26.7. – 25.8.2017 Naantalin kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (Hämeenlinnan päätoimipaikan) ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungintalon
palvelupisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 2.


Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.


Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/4592/2017
- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen
toimivallasta.


Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 25.8.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, PL 150, 13101 Hämeenlinna).


Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla
yhteisillä maa- tai vesialueilla: 529-501-876-1, 5629-539-876-1, 529-490-876-3, 529-490-876-2, 529-516-876-5


Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


20.7.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesilain mukainen lupahakemus, Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.