Kuulutus 28.4.2017

Naantalin sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen


Ympäristölupahakemus


Hakija

Naantalin Satama Oy


Asia

Sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Naantali


Hakemuksen mukainen toiminta

Asiassa on kysymys Naantalin sataman ympäristöluvan ympäristölupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta. Nykyiseen toimintaan ei haeta muutoksia. Tarkistettava ympäristölupa koskee Naantalin sataman alueella sijaitsevien Kantasataman ja Luonnonmaan sataman toimintaa. Kantasataman alueella sijaitsevat öljysataman laiturit eivät kuulu tarkistettavaan öljylupaan.


Satamassa on viisi laituria, joista neljä Kantasataman alueella ja yksi Luonnonmaan alueella. Laituripaikkoja on kaikkiaan 15 kpl. Satama toimii ympäri vuorokauden ja läpi vuoden. Satama-alueella toimivat Naantalin Satama Oy:n lisäksi satamaoperaattorit Stevena Oy ja Finnsteve Oy, FinnLink (liikennöinti), Rederi Lillgaard Ab (liikennöinti) ja Baltic Tank Oy (varastointi).


Sataman kokonaisliikenne on vuosina 2007-2014 vaihdellut 1700-2400 vuosittaisen aluskäynnin välillä. Tavaraliikenteen kokonaismäärä vuonna 2014 oli 6 800 000 tonnia. Sataman tavaraliikenne koostuu RoRo-liikenteestä, nestebulk- ja kuivabulk-liikenteestä. Matkustajaliikennettä Naantalin sataman kautta kulki vuonna 2014 yhteensä 140 679 henkilöä, tästä vapaa-ajan matkustajien osuus oli 31%.


Satamatoiminnan ympäristövaikutuksia ovat pääasiassa melu ja päästöt ilmaan. Melua satamassa syntyy liikenteestä, lastauksesta ja kuormauksesta. Päästöjä ilmaan aiheutuu alusten, ajoneuvojen ja työkoneiden päästöistä sekä pölyävien irtolastien pölyämisestä. Satamatoiminnan jätehuolto on järjestetty jätehuoltosuunnitelman mukaisesti.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 28.4. - 29.5.2017 Naantalin kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungin palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.


Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/3970/2015.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 29.5.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja antavat

Ympäristöneuvos Heli Rissanen, puh. 0295 016 548

Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295 016 400

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

24.4.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Naantalin sataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.