Kuulutus 29.5.2018

Ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemus / Merimaskun Murske Oy


ASIA


Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on vireillä Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemus, joka koskee olemassa olevan kallionottoalueen louhinnan jatkamista ja kiviaineksen murskausta.  Lupaa haetaan 10 vuodeksi.


HAKIJA, SIJAINTIPAIKKA JA TOIMINTA


Merimaskun Murske Oy, Y-tunnus 1606548-2


Hakemus koskee Naantalin kaupungin Rihtelän kylässä osoitteessa Rymättyläntie 833 kiinteistöä 529-479-1-10.


Merimaskun Murske Oy hakee voimassa oleville määräaikaisille kalliokiviaineksen louhinta- ja murskausluville muutosta ja jatkoaikaa. Hakemus koskee 120 000 m3 ottomäärää ja louhittavan kiviaineksen murskausta. Ottotoiminta on aloitettu alueella vuonna 2011 ja luvat ovat voimassa vuoteen 2021. Vireillä oleva hakemus on ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukainen yhteislupahakemus ja koskee olemassa olevan toiminnan jatkamista niin, että otto- ja murskaustoiminta jatkuisivat alueella 10 vuotta. Alueelta louhittavan ja murskattavan kiviaineksen kokonaismäärä pysyy samana. Toiminta-aikoihin haetaan muutosta.


Hakemuksen mukaan louhintaa tehdään vuosittain 1-3 viikkoa ja murskausta 4-8 viikkoa. Toiminta tapahtuu syyskuun ja maaliskuun välisenä aikana Murskeen kuljetuksia tehdään ympäri vuoden. Mahdollisia vaikutuksia ympäristöön ovat melu, pöly ja tärinä. Hakemuksessa on esitetty tiedot ympäristövaikutusten torjunnasta ja vähentämisestä.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2, Naantali) palvelupisteen aukioloaikoina.


KUULUTUSAIKA


Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 29.5. – 28.6.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa internetissä osoitteessa www.naantali.fi.


MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN


Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varattava tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä. Muistutuskirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite ja asuinkunta sekä sen kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, johon toiminnan vaikutukset kohdistuvat.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 28.6.2018 klo 15.00 mennessä Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitettuna osoitteeseen: Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2), 21101 Naantali tai sähköisesti: kirjaamo@naantali.fi.


LISÄTIEDOT

Ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja, puh. 040 482 4340 tai 044 733 4618

28.5.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemus / Merimaskun Murske Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.