Kuulutus 22.11.2017

Vesilain mukainen lupahakemus, Riiaistenjärven pintavedenottamon suoja-aluepäätöksen rauettaminen


Hakija 

Naantalin kaupunki


Asia 

Riiaistenjärven pintavedenottamon suoja-aluepäätöksen rauettaminen, Naantali


Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Naantalin kaupunki hakee Riiastenjärven pintavedenottamon vesilain mukaisen suoja-alueen rauettamista. Pintavedenottamon toiminta on lakannut vuonna 1990 ja suoja-alue on tarpeeton.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 22.11. – 22.12.2017 Naantalin kaupungin ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungin palvelupisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 2.


Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.


Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/7029/2017
- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-köisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 22.12.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
529-496-876-3, 529-496-876-4, 529-512-876-3, 529-512-878-1,
529-534-876-1, 529-535-876-1, 529-535-878-4, 529-538-876-1,
529-539-876-1


Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Piia Nieminen, puh. 0295 016 611
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


22.11.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesilain mukainen lupahakemus, Riiaistenjärjen pintavedenottamon suoja-aluepäätöksen rauettaminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.