Kuulutus 15.6.2017

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa, Tonester Oy Ltd


Vaasan hallinto-oikeus on 14.6.2017 tehnyt päätöksen nro 17/0200/2 (Dnro 00723/16/5104)


Asia          

Valitus ympäristölupa-asiassa
  
Valittaja 

37 valittajaa (nimet nähtävillä päätöksessä)


Luvan hakija          

Tonester Oy Ltd


Päätös josta valitetaan 

Naantalin kaupungin kaavoitus-ja ympäristölautakunta 27.4.2016 (21.4.2016 § 25) 3.9.2015 Nro 166/2015/2
  
Hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta Lauri Salmisen, Lauri Järnstedtin, Tuulikki Järnstedtin ja Juha Kaislaniemen osalta.


2. Hallinto-oikeus valituksen tutkituilta osin enemmälti hyläten lisää kaavoitus- ja ympäristölautakunnan päätöksen lupamääräykseen 8 uuden toisen kappaleen, joka kuuluu seuraavasti:


Toiminnasta aiheutuvia hajuhaittoja on selvitettävä Naantalin kaupungin ympäristösuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla hajupaneelitutkimuksin tai muun vastaavan aistinvaraiseen havainnointiin perustuvan selvityksen avulla. Selvitys on tehtävä vuoden 2018 aikana. Mikäli selvitys osoittaa hajuhaittoja aiheutuvan, luvan saajan on esitettävä haittojen vähentämistä koskeva suunnitelma toteutusaikatauluineen Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.3.2019 mennessä. Lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa saadun selvityksen perusteella.


Ratkaisun perustelut ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksestä.


Vaasan hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä 15.6.–17.7.2017.VAASAN HALLINTO-OIKEUS15.6.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa, Tonester Oy Ltd".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.