Kuulutus 8.11.2017

Valitus ympäristölupapäätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta, Turun Seudun Energiantuotanto Oy, Härkäsuon läjitysalue


Valituksenalainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 20.9.2017 antanut ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen nro 183/2017/1.


Hakija: Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Asia: Härkäsuon läjitysalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Naantali


Valittaja


Turun Seudun Energiantuotanto Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetun päätöstä koskevan valituksen.


Valitusasiakirjan nähtävänäpito


Hallinto-oikeuden on annettava tieto valituksesta vastineen antamista varten asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille.


Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 8.11. - 22.11.2017 Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2, Naantali) sekä Vaasan hallinto-oikeudessa.


Pyynnöstä hallinto-oikeus voi toimittaa asianosaisille jäljennöksen valitusasiakirjoista. Pyynnössä on mainittava asian diaarinumero sekä pyynnön esittäjän yhteystiedot.


Mahdollisuus vastineen antamiseen


Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastinekirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 29.11.2017 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen vaa.hao@oikeus.fi (word-, rtf-, excel-, open office- tai hakukelpoinen pdf- tiedostomuodossa) tai kirjallisena postitse (PL 204, 65101 Vaasa). Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista hallinto-oikeudessa.


Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian diaarinumero 01377/17/5107.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.


Anette Järvi

lainkäyttösihteeri

029 56 42729


2.11.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Valitus ympäristölupapäätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta, Turun Seudun Energiantuotanto Oy, Härkäsuon läjitysalue".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.