Kuulutus 9.2.2018

Ympäristölupahakemus, Palovuoren Kivi Oy


ASIA


Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on vireillä Palovuoren Kivi Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee Isosuon maankaatopaikan laajennuksen yhteydessä syntyvän louhittavan kiviaineksen murskaustoiminnan jatkamista tontilla. Lupaa haetaan 5 vuoden määräajaksi. Lupaa haetaan toiminnan jatkamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.


HAKIJA, SIJAINTIPAIKKA JA TOIMINTA


Palovuoren Kivi Oy, Y-tunnus 10319672


Hakemus koskee Naantalin kaupungin Ladvon kylässä osoitteessa Isosuontie 216 sijaitsevaa kiinteistöä RN:o 529-416-1-15.


Palovuoren Kivi Oy hakee lupaa maankaatopaikan laajennuksen yhteydessä syntyvän louhittavan kiviaineksen murskaukselle. Läjitysalueen laajentaminen edellyttää 88 000 m3ktr louhintaa, josta louhimatta on vielä 55 000 m3ktr. Murskaustoiminta on hakemuksessa rajattu tehtäväksi vuosittain aikavälillä 15.8. – 15.6. Syntyvää louhetta voidaan käyttää hyödyksi mm. maankaatopaikan erilaisissa tukirakenteissa ja työmaateiden rakenteissa. Tehollisen läjitystilavuuden kasvattamiseksi suurin osa murskatusta kiviaineksesta kuljetetaan muualle hyötykäyttöön. Hakemuksen mukaan toiminnan mahdollisia vaikutuksia ympäristöön ovat melu, pöly ja tärinä. Hakemuksessa on esitetty tiedot ympäristövaikutusten torunnasta ja vähentämisestä.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2, Naantali), Raision kaupungin Teknisen keskuksen asiakasneuvonnassa (Nallikatu 2, Raisio) sekä Maskun kunnan kunnanvirastossa (Keskuskaari 3, Masku) näiden aukioloaikoina.


KUULUTUSAIKA


Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 9.2. – 12.3.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin, Raision kaupungin sekä Maskun kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa internetissä osoitteessa www.naantali.fi.


MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN


Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varattava tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä. Muistutuskirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite ja asuinkunta sekä sen kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, johon toiminnan vaikutukset kohdistuvat.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 12.3.2018 klo 15.00 mennessä Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitettuna osoitteeseen: Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2), 21101 Naantali tai sähköisesti: kirjaamo@naantali.fi.


LISÄTIEDOT

Ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja, puh. 040 482 4340 tai 044 733 4618

7.2.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristölupahakemus, Palovuoren Kivi Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.