Kuulutus 17.4.2018

Ympäristölupahakemus, Turun Korjaustelakka Oy


Hakija

Turun Korjaustelakka Oy

 

Asia

Telakan toiminnan muuttaminen, Naantali

 

Hakemuksen mukainen toiminta

Turun Korjaustelakka Oy hakee ympäristölupaa telakkatoiminnan olennaiseen muuttamiseen siten, että telakalla harjoitetaan jatkossa myös laivanpurkutyötä. Ympäristöluvan muuttaminen mahdollistaa hyväksynnän eurooppalaisten aluskierrätyslaitosten luetteloon. Laajennettu toiminta on tarkoitus aloittaa heti luvan saamisen jälkeen.

 

Turun Korjaustelakka Oy harjoittaa laivojen korjaus-, huolto-, muutos-, uudisrakennus- ja purkaustoimintaa sekä valmistaa teräsrakenteita, suorittaa niiden kokoonpanoja sekä tekee alihankintatyötä varustamoille ja muille toimittajille. Lisäksi laivojen korjaus- ja huoltotöitä tehdään laivojen ollessa satamissa, ankkurissa tai merimatkan aikana. Työt tehdään käyttämällä

omaa henkilöstöä ja hyväksyttyjä alihankkijoita. Projektikohtaisesti aluksen oma henkilökunta ja varustamon omat alihankkijat saattavat tehdä osan töistä. Telakalla on varastossa tavanomaista toiminnassa tarvittavaa materiaalia, laitteita, kalustoa ja työvälineitä sekä satunnaisesti korjattavaan

alukseen asennettavia materiaaleja, laitteita ja kalustoa.

 

Laivankorjaustoimintaan sisältyy jo itsessään alusten purkamista ennen korjaustöiden aloittamista. Nykyiseen toimintaan verrattuna uutta on aluksen purkaminen leikkureiden avulla, purettavien kappaleiden pilkkominen sekä purettavien kappaleiden kuljetukset välivarastoon ja satamalaiturille

odottamaan kuljetusta.

 

Telakalla työskennellään tarvittaessa ympäri vuorokauden mukaan lukien viikonloput ja juhlapyhät kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

 

Toiminnan sijainti

Telakka-alue sijaitsee Naantalin kaupungissa Luonnonmaalla osoitteessa Naverintie, 21100 Naantali. Kiinteistötunnukset ovat 529-106-5-2 ja 529-106-5-3.

 

Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä

Melun laskennallisen mallinnuksen sekä melumittausten perusteella laivan purkutyöstä aiheutuva melutaso ei ylitä melulle herkillä kohteilla melutason raja‐arvoja. Koska purkutoiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on hyvin pieni, ei se oleellisesti nosta kokonaismelun keskiäänitasoa sellaisilla alueilla, joilla muuta melua jo on jonkin verran (yli 45 dB). Purkutoiminnan melu ei tehdyn melumallinnuksen mukaan aiheuta millään alueella melutason raja‐ tai ohjearvojen ylittymistä yhteismelutarkastelussa.

 

Kiinteistö on liittynyt kunnalliseen vesijohtoon ja viemäriin. Koneverstaalla olevalla pesupaikalla muodostuvat jätevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta kaupungin viemäriverkostoon. Hulevedet johdetaan mereen varustelulaiturin päädystä sekä telakan kaakkoisosassa sijaitsevan ojan kautta. Puhalluskuonajätteen välivaraston hulevedet johdetaan hiekanerotuskaivon kautta mereen.

 

Telakan normaalitoiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan. Keskeisimmät toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan ovat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteet) päästöt.

 

Telakan normaalitoiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu päästöjä maaperään.

 

Purettavista laivoista syntyy pääasiassa kierrätyskelpoista metallia. Purkualusten toimintakelpoiset laitteet ja koneet pyritään myymään edelleen

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 17.4. – 17.5.2018 Naantalin kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä (Käsityöläiskatu 2).

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan

tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla

on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi,

RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen

asian nimi sekä Dnro ESAVI/1533/2018.

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 17.5.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Maria Kukonlehto, puh. 0295 016 214

sähköpostiosoite: maria.kukonlehto@avi.fi

Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 0295 016 422

sähköposti: marja-terttu.parsama@avi.fi

10.4.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Ympäristölupahakemus, Turun Korjaustelakka Oy".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.