Vuorovaikutus

Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL korostaa osallistumismahdollisuuksien ja eri tahojen vuorovaikutuksen merkitystä kaavasuunnittelussa.

 

Naantalissa tiedotetaan useimpien asemakaavojen vireille tulosta kaavoituskatsauksessa.

 

Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä esitellään kaavoituksen kohde ja kerrotaan mm. kaavoituksen tavoitteet, kaavan vaikutusten arviointitapa sekä arvio aikataulusta.

Kaavoituksen aikana tiedotamme kaavahankkeista kirjeitse kaava-alueen maanomistajille, rajanaapureille, asukasyhdistyksille ja viranomaisille. Muilla osallisilla on mahdollisuus seurata kaavan etenemistä paikallislehdistä, internetistä tai kysymällä ympäristöviraston mittausosastolta.

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

Kaavan hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudesta ja jatkovalituksen voi tehdä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jokaisella kaupunkilaisella tai maanomistajalla on oikeus asemakaava-aloitteen tekemiseen haluttaessa muutosta asemakaavoihin. Pääosin yksityisen etuja koskevista kaavamuutoksista kaupunki laskuttaa aloitteen tekijältä kaavan laatimisesta syntyvät kulut.

 

 

28.6.2012

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vuorovaikutus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.