Kemikaalivalvonta

Maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 100 000 kemikaalia. Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan lähes 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 vaaralliseksi luokiteltua eri ainetta. Ihmistoiminta on lisännyt myös haitallisten raskasmetallien kuormitusta luontoon.


Kemikaalilain tavoitteena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on kemikaalilain ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien osalta.


Kemikaalien markkinavalvonta on siirtynyt kunnilta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille.


Kemikaalilain mukainen markkinavalvonta keskitettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.9.2013 alkaen, kun uusi kemikaalilaki (599/2013) tuli voimaan. Virastoon siirretään kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen kaikki tehtävät, eikä lainsäädännössä enää ole tehtäviä kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.


Palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien valvonnasta vastaa aluepelastuslaitos. Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia valvoo 1.7.2005 voimaan tulleen lain nojalla pelastusviranomainen.


REACH-asetus 


Euroopan Unionin uusi kemikaalilainsäädäntö REACH tuli voimaan kesäkuun 1. päivänä 2007. Asetus oli voimaantullessaan suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä ja sen tavoitteena on parantaa terveyden ja ympäristön suojelua sekä ylläpitää EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä. Samalla aloitti toimintansa myös Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) Helsingissä. Tärkeimpänä tavoitteena asetuksella on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus. REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18. päivänä joulukuuta 2006.


REACH-asetusta sovelletaan aineisiin sellaisinaan sekä aineisiin valmisteissa ja esineissä. Se velvoittaa aineiden valmistajia, maahantuojia ja jatkokäyttäjiä. REACH- asetuksella kemikaaleja valmistavat ja tuovat yritykset velvoitetaan arvioimaan aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ja ryhtymään tarvittaessa riskinhallintaan. Vastuu kemikaalien turvallisuuden todistamisesta siirtyi viranomaisilta teollisuudelle.


Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals (kemikaalien rekisteröinti-, arviointi-, rajoitus- ja lupamenettely).30.10.2015

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kemikaalivalvonta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.