Maa-ainesten ottoMaa-ainesten ottaminen kohdistuu ensi sijassa soravaroihin, mutta yhä enenevässä määrin myös kallion kiviainekseen. Soran ja kalliokiven ottaminen vaikuttavat aina maisemaan. Maa-ainesten ottaminen tulee suunnitella ja järjestetää siten, että maiseman ja luonnon arvojen suojelu voidaan turvata. Ottamisen haitallisia vaikutuksia vähennetään ottamisalueiden jälkihoidolla, johon kuuluvat mm. alueen siistiminen ja muotoilu sekä alueen sopeuttaminen tulevaan käyttötarkoitukseen.


Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Lupaedellytyksissä otetaan huomioon maa- ja kallioperän muotojen, erikoisten luonnonesiintyminen ja kauniin maisemakuvan suojelu sekä pohjavesien suojelu. Usein samalle hankeelle vaaditaan myös ympäristölupa, jossa tarkastellaan mm. ympäristölle aiheutuvia haittoja ja niiden vähentämistä.


Maa-aineslain mukainen lupaviranomainen on Naantalin kaupunginhallitus. Maa-ainesluvat valmistelee kaavoitus- ja ympäristölautakunta, joka toimii myös maa-aienslain mukaisena valvontaviranomaisena.


Ympäristölupaviranomainen ja ympäristönsuojelulain mukainen valvontaviranomainen on Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta. 


5.10.2018


Yhteystiedot:


Vs. ympäristöpäällikkö
Taipaleenmäki Marjut
Gsm: +358 44 733 4618
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Vs. ympäristönsuojelutarkastaja
Virolainen Pilvi
Gsm: +358 44 334 4977
etunimi.sukunimi@naantali.fiNAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Maa-ainesten ottaminen".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.