Lupa-asiat


Toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maaperää, ilmaa tai vettä, tarvitaan ympäristölupa. Ympäristölupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Kunnassa neuvotaan mihin toimenpiteisiin lupaa tarvitaan, miten hakemus laaditaan ja miten lupamenettely kulkee.


Kunnan ja valtion lupaviranomaiset tekevät päätöksiä ja myöntävät lupia ympäristönsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain nojalla. Myös vesitaloushankkeet, eräiden kemikaalien markkinoille luovuttaminen sekä jätteiden kuljetus ja siirto ovat usein luvanvaraisia. Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaisille. Lupapäätösasiakirja on julkinen ja kaikkien saatavissa.


Ympäristönsuojeluasioissa Naantalin kaupungin lupaviranomainen on kaavoitus- ja ympäristölautakunta.


Ympäristönsuojelulaissa ja sen liitteissä (527/2014) on lueteltu ne toiminnot, jotka ovat luvanvaraisia sekä mikä viranomainen on toimivaltainen tietyille toiminnoille.


Maa-aineslain mukaisissa lupa-asioissa lupaviranomaisena toimii kaupunginhallitus. Ympäristönsuojelutoimi valmistelee myös maa-aineslain mukaiset päätökset.


Maa-aineslaissa (555/1981) ja Valtion neuvoston asetuksessa maa-ainesten ottamisesta (926/2005) on määrätty mitä lupahakemuksessa tulee olla. Louhinnan ja murskauksen osalta on määräyksiä ja velvoitteita myös Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010).


Käsittelyajat


Ympäristöluvan käsittelyaika on keskimäärin 4-6 kk lupahakemuksen vireilletulosta.


Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, käsittelyaika on keskimäärin 2 kk vireilletulosta.


Ilmoitukset mm. melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, poikkeuksellinen tilanne, käsittelyaika keskimäärin 1-2 viikkoa vireilletulosta.


Maa-aineslain mukainen lupa ainesten ottamiseen, käsittelyaika keskimäärin 5-8 kk vireilletulosta. 


4.1.2018


Yhteystiedot:


Vs. ympäristöpäällikkö
Taipaleenmäki Marjut
Gsm: +358 44 733 4618
etunimi.sukunimi@naantali.fi


Vs. ympäristönsuojelutarkastaja
Virolainen Pilvi
Gsm: +358 44 334 4977
etunimi.sukunimi@naantali.fi
NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lupa-asiat".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.