Vesiensuojelu

Naantalin edustan merialue on tyypillistä Saaristomeren sisäsaaristoa, jossa erikokoiset salmet, selät ja saaret vaihtelevat. Turun-Naantalin edustan merialueen tilaa on systemaattisesti tarkkailtu 1960-luvun lopulta lähtien.


Merialuetta kuormittavat alueen teollisuus- ja asumajätevedet sekä maa- ja metsätalous. Lisäksi kauempaa merialueelta kulkeutuu ravinteita myös Saaristomerelle. Merialuetta rehevöittää erityisesti liiallinen fosfori- ja typpikuormitus. Itämeren ja Saaristomeren yleinen rehevöitymiskehitys näkyy myös Turun-Naantalin merialueen tilassa. Rehevöitynyt vyöhyke on pikkuhiljaa laajentunut kohti Airistoa ja avoimia vesialueita.


Naantalin kaupungin jätevedet johdettiin vuodesta 1998 lähtien Raision keskuspuhdistamolle. Nykyään Naantalin jätevedet johdetaan Turun Kakolanmäen puhdistamolle. Naantalissa on kuitenkin myös runsaasti kiinteistöjä, joita ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkkoon.


Mereen johdettavia päästöjä tarkkaillaan laitosten velvoitetarkkailujen yhteydessä.


Haja-asutusten jätevedet


Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 1.1.2004. Sen tarkoituksena on vähentää haja-asutuksen talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Asetuksessa annetaan määräyksiä mm. jätevesien yleisistä käsittelyvaatimuksista, jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käytöstä ja huollosta. Asetuksen mukaan kiinteistönomistajan tulee olla selvillä oman kiinteistönsä jätevesien käsittelyjärjestelmästä, käytöstä ja huollosta. Selvityksen voi tehdä oheisella selvityslomakkeella ja sitä säilytetään kiinteistöllä.


Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on myös vaatimuksia haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä sekä mm. suojaetäisyyksistä.


Neuvoja ja vinkkejä jätevesien käsittelyvaatimuksista ja -laitteistoista saa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksesta Valoniasta. VALONIA >>


Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää vesihuoltolain mukaisesti kiinteistöjen anomuksista vapautuksesta liittyä vesijohtoon ja viemäriin.


Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014), ns. nitraattiasetus 


Ns. nitraattiasetuksella ehkäistään mm. maataloudesta peräisin olevien nitraattien pääsyä vesistöön. Valvontailmoitus on tehtävä mm. poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta ja lannan varastoinnista aumassa. Ilmoitus toimitetaan ympäristönsuojelutoimistoon vähintään 14 vuorokautta ennen lannan varastoinnin aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.


Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.


Lannan levittämisestä voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Ilmoitus poikkeuksen käyttämisestä tulee tehdä kunnan ympäristönsuojelutoimistoon lokakuun loppuun mennessä.


Rannan kunnostustyö ja ruoppaus


Ruoppauksesta tai kaislan niitosta ym. rannan kunnostuksesta on vesilain mukaisesti tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle vähintään kuukautta ennen töihin ryhtymistä. Naantalin kaupungin alueella valvontaviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus.

 
Koska ruoppauksen luvantarve arvioidaan siitä mahdollisesti aiheutuvan haitallisen seurauksen tai muutoksen perusteella,  Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että ilmoitus on tehtävä aina, kun kysymyksessä on koneellisesti toteutettava ruoppaustyö. Ilmoituksella käsiteltävä ruoppaus ei voi olla yli 500 m3. Ilmoitukseen on liitettävä hankkeen sijainnin osoittava kartta. Kartan on oltava mittakaavaltaan sellainen, että suunniteltu ruoppaus- ja läjitysalue käyvät siitä selville. Vesialueen omistajalle on ilmoitettava nahkkeesta ja myös rajanaapureille on hyvä ilmoittaa hankkeesta.


Ilmoitus tehdään Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sähköisesti. Ilmoituslomake sekä ohjeita ruoppaus- ja muun kunnostustyön suorittamiseksi saa ELY-keskuksen sivuilta.


Lisätietoja:

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu

p. 0295 020 900 , ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

ympariston.asiakaspalvelu (at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.

Vesilain mukainen lupaviranomainen

Mikäli ruoppausmassojen määrä on vähintään 500 m3 tai hankkeen toteuttamiseen tarvitaan muusta syystä vesilain tarkoittama lupa, lupaviranomainen on:


  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto /Ympäristölupavastuualue       
    Puh. 029 501 6000 (vaihde)
    Ratapihantie 9
    PL 110, 00521 Helsinki


Naantalin kaupungin toimenpideohjelma Itämerensuojelemiseksi


Meri on aina ollut tärkeä Naantalille. Luostarin ympärille kehittyneelle ja sittemmin kylpylä-, matkailu-, satama- ja teollisuuskaupungiksi kasvaneelle Naantalille meri merkitsee välittömästi ja välillisesti toimeentuloa, työtä, virkistystä ja kauneutta. Kun meri voi hyvin, voivat naantalilaiset hyvin ja vieraatkin viihtyvät.


Turun ja Helsingin kaupungit esittivät kesällä 2007 huolestuneisuutensa Itämeren tilasta ja päättivät ryhtyä monin vapaaehtoisin keinoin parantamaan Itämeren tilaa. Turku ja Helsinki haastoivat muut kunnat ja Itämeren alueella toimivat tahot yhteistyöhön Itämeren tilan parantamiseksi. Sitoumuksessa ja haasteessa esitetyillä toimenpiteillä pyritään niin vähentämään merialueelle kohdistuvaa kuormitusta kuin edistämään tietoisuuden lisääntymistä ja toimintatapamuutoksia.


Naantalin kaupunki on ottanut haasteen vastaan ja sitoutuu toimimaan merialueen tilan kohentamiseksi. Naantalin kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa ”Tulevaisuuden Naantali – valtuustokauden 2009-2012 strategia” on yhtenä strategisena painopisteenä merialueen tilan parantaminen sisäsaaristossa. Myös hyväksytyssä Naantalin Saaristo-ohjelmassa on nostettu yhdeksi painopisteeksi merialueen tilan parantaminen ja esitetty siihen liittyviä toimenpiteitä.


Turun ja Helsingin haastekampanjan edellyttämänä on laadittu Naantalin omista lähtökohdista tehty toimenpideohjelma ja kaupunginhallitus on hyväksynyt sen  § 153 21.4.2010. Naantalin kaupunki uudistu toimenpideohjelmansa vuosiksi 2016-2018. Kaupunginhallitus hyväksyi uuden Itämeri-toimenpideohjelman 21.3.2016 § 91.
4.1.2018

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesiensuojelu".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.