Asiakasmaksut

lateral-image-left

Asiakasmaksut 2021–2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus), jossa määritellään maksujen enimmäismäärät. Uusi asiakasmaksulaki yhdenmukaistaa maksuja kuntien välillä ja laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Uudistuksen myötä osa asiakasmaksuista pieneni ja kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta.

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun asiakasmaksut sekä tavallisen palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein. Säännöllisen kotihoitopalvelun enimmäismaksuprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin niin, että jo yhden tunnin lisääminen tai vähentäminen muuttaa asiakasmaksua.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut määräytyvät jatkossakin asiakkaan maksukyvyn mukaan. Vähimmäiskäyttövara tehostetussa palveluasumisessa on 167 euroa (Naantalissa 1.7.–31.12.2021 164 euroa). Jatkossa tehostetun palveluasumisen asukkaalta voidaan periä vain tulosidonnainen hoito- ja palvelumaksu sekä vuokra. Jatkossa asiakkailta ei saa periä ateriapalvelumaksua eikä tukipalvelumaksua.

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän maksun (3 §) soveltamisalaa laajennettiin lakimuutoksessa. Maksun (51,50 euroa) voi jatkossa periä kaikista terveydenhuollon vastaanottopalveluissa (ml. esimerkiksi varatut laboratorio- ja kuvantamiskäynnit) sekä sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- tai asumispalvelupaikoista. Maksu voidaan periä, jos asiakas ei ole perunut hänelle varattua aikaa tai paikkaa, ja jättää saapumatta ajanvaraukselleen tai varatulle paikalle ilman hyväksyttävää syytä. Tämä maksu (51,50 euroa) koskee kaikkia yli 18-vuotiaita.

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa - henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai - henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden. Palvelun tuottava kunta voi päättää, että 1. muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai 2. maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen koskee sosiaalihuollon maksuja sekä terveydenhuollon tulosidonnaisia maksuja. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ei koske terveydenhuollon tasamaksuja.

Palvelu, jota asiakasmaksu koskee Voidaanko alentaa tai jättää perimättä?

Säännölliset kotona annettavat palvelut
(kotihoito)

Kyllä

Pitkäaikaiset asumispalvelut
(tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tuettu palveluasuminen)

Kyllä

Pitkäaikainen laitoshoito

Kyllä

Pitkäaikainen perhehoito

Kyllä

Tilapäiset kotona annettavat palvelut
(kotihoito)

Kyllä

Tukipalvelut
(siivous-, ateria-, saunotuspalvelut)

Kyllä

Lyhytaikaiset asumispalvelut
(palveluasuminen, tilapäinen palveluasuminen)

Kyllä

Lyhytaikainen sosiaalihuollon laitoshoito

Kyllä

Terveydenhuollon tasasuuruiset maksut
(poliklinikkamaksut, suun terveydenhuollon maksut,
tilapäinen kotisairaanhoito)

Ei

Lyhytaikainen terveydenhuollon laitoshoito
(terveyskeskuksen osasto)

Ei

Maksuttomat terveyspalvelut

Maksuttomia terveyspalveluja koskevaan lain 5 § on lisätty uusia maksuttomia palveluja sekä joiltakin osin selkeytetty maksuttomia palveluja koskevaa sääntelyä. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon (ml. suun terveydenhuolto) palveluista ei saa jatkossakaan periä maksua alle 18-vuotiaalta.

Maksuja ei myöskään saa periä perusterveydenhuollossa terveydenhuoltolain 27 §:n perusteella järjestetyistä mielenterveystyöhön liittyvistä avosairaanhoidon palveluista edes 18-vuotta täyttäneiltä. 

Maksukatto

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto, joka on 692,00 euroa vuonna 2022. Maksukattoa kerryttävää yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kalenterivuoden (1.1.–31.12.) aikana kertyneet maksut. Kertymä määräytyy hoitojakson mukaisesti, ei laskun eräpäivän tai maksupäivän.

Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta kyseisen kalenterivuoden loppuun asti, poikkeuksena lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä enintään 22,80 euron hoitopäivämaksu.

Maksukattoa kerryttävät maksut vuonna 2022:

 • Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • Sairaalan poliklinikkamaksut
 • Suun ja hampaiden tutkmukset ja hoidot hammasteknisiä kuluja lukuunottamatta
 • Lyhytaikainen laitoshoito (ei tilapäishoito)
 • Sarjahoito
 • Yö- ja päivähoidon maksut
 • Kuntoutushoidon maksut
 • Fysioterapian, jalkojenhoidon, puheterapian ja toimintaterapian maksut
 • Tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon maksut

Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022, jolloin maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Asiakkaan on seurattava maksukattonsa ylittymistä itse. Kun maksukatto on ylittynyt, kunnan on annettava asiakkaalle maksukaton ylittymistä koskeva todistus. Todistuksen saamiseksi asiakkaan on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä tai hänen huollettavanaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista.

Kelan korvaamille matka- ja lääkekustannuksille on erillinen maksukatto. Lisätietoa näistä maksukatoista saa Kelasta:

Asiakkaiden oikeusturva ja muutoksenhaku

Asiakkaan / potilaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan laissa eri tavoin. Uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Muutoksilla on haluttu täsmentää ja korostaa sitä, että kaikkiin asiakasmaksuihin, myös ns. tasasuuruisiin asiakasmaksuihin, voi hakea muutosta.

Jos kaipaat muutoksenhakuun neuvoja, kysymyksiisi vastaa Katja Koski:
sähköpostiosoite: katja.koski@naantali.fi
puhelin: 050 339 0568

Asiakasmaksua koskevat oikaisuvaatimusohjeet

Jos asianomainen on tyytymätön sosiaali- ja terveyspalveluista perittävään asiakasmaksuun, hänellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus asiakasmaksupäätöksestä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Vaatimus tulee toimittaa osoitteella Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunta / Yksilöjaosto, PL 43, 21101 Naantali. 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi 
 • päätös, johon vaaditaan oikaisua 
 • millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan
 • postiosoite ja muut yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut