Lastenvalvoja

Isyyden tunnustaminen

Mies voi tunnustaa isyytensä ennen lapsen syntymää sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa äidille ja miehelle on annettu raskaudenaikaisia äitiysneuvolapalveluita. Tunnustaminen on suoritettava henkilökohtaisesti ja tulevan äidin läsnä ollessa. Isyyden tunnustamisen ajankohta sovitaan erikseen neuvolan kanssa, pääsääntöisesti tunnustaminen tehdään raskausviikoilla 30 – 32. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Kun isyys on vahvistettu

 • lapsi saa oikeudellisesti pätevät sukulaissuhteet isäänsä ja isän puolen sukuun perintöoikeuksineen
 • lapsella on oikeus saada elatusta isältään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen lapsella on oikeus saada elatusta koulutustaan varten, jos sitä pidetään kohtuullisena.
 • lapsi saa oikeuden myös isän sukunimeen
 • lapsi saa oikeuden mahdollisiin eläke- ja vakuutusetuuksiin isänsä osalta
 • lapsella on oikeus tavata isäänsä, jos lapsi ja isä asuvat erillään
 • lapsella on mahdollisuus saada myös isä huoltajakseen

Lapsen syntymän jälkeen isyyden selvittämisestä huolehtii lastenvalvoja. Lastenvalvoja saa maistraatilta tiedon avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta ja lähettää äidille kutsun lastenvalvojan luo isyyden selvittämiseksi.

Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen molemmat vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta siihen saakka, kun hän täyttää 18 vuotta.

Elatussopimus

Lastenvalvoja neuvoo elatusapuun liittyvissä asioissa, auttaa elatussopimusten laatimisessa ja vahvistaa vanhempien väliset sopimukset. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavusta, asia on mahdollista saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Lastenvalvojan vahvistama sopimus ja tuomioistuimen päätös ovat täytäntöönpanokelpoisia. 

Kohtuullisen elatusavun suuruutta määriteltäessä toimii apuna Oikeusministeriön ohje elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Oikeusministeriön julkaisu 2:2007).

Koulutusavustus

Lapsen täytettyä 18 vuotta, hänellä on oikeus saada vanhemmiltaan avustusta koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi.

Elatustuki

Lapselle voidaan maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapumaksunsa tai on maksukyvytön.

Elatustukea maksetaan myös, jos

 • avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai sen selvittely ja elatusavun sopiminen ovat kesken.
 • elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden vuoksi. Silloin maksetaan täydentävää elatustukea.
 • ottovanhempi on yksin ottanut lapsen ottolapsekseen eikä lapsi ole ottovanhemman puolison lapsi tai ottolapsi.

Elatustuen saaminen edellyttää myös, että

 • lapsi ei kykene elättämään itseään
 • elatusvelvollinen elää
 • lapsi ja elatusvelvollinen eivät asu yhdessä
 • lapsi ei ole hoidettavana kunnan kustannuksella laitos- tai perhehoidossa

Lisätietoja elatustuesta antaa KELA/Elatustuki

Elatusavun indeksikorotus

Elatusapu ja elatustuki ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka tarkistetaan vuosittain. Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea, Kela ilmoittaa uuden elatusavun määrän kirjeellä elatusvelvolliselle. Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2019 alkaen suuruudeltaan 158,74 € kuukaudessa.

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamisoikeus

Lastenvalvojan tehtäviin kuuluu neuvoa ja auttaa vanhempia lasta koskevien huolto- ja tapaamissopimusten laatimisessa sekä vahvistaa vanhempien sopimukset, mikäli ne ovat lapsen edun mukaisia. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, kumpi tahansa vanhemmista voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti sekä läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Huoltajalla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaiselta ja huoltaja on suoraan lain nojalla lapsen taloudellinen edunvalvoja. Lapsen huoltajuus voi kuulua yhteisesti molemmille vanhemmille tai yksin toiselle vanhemmalle. Oikeus voi päättää huoltajuuden uskomisesta vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle.

Lapsi voi olla kirjoilla vain yhdessä osoitteessa, joka määrittää hänen lähipalvelunsa. Myös mahdollisia etuuksia myönnettäessä lapsi voidaan ottaa huomioon vain yhden ruokakunnan jäsenenä.

Tavoitteena on, että lapsella säilyisi myönteiset ja läheiset suhteet kumpaankin vanhempaansa. Huoltosuhteesta riippumatta lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaa, jonka luona lapsi ei asu.

Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu
Puhelinnumero
02 4345 243
Matkapuhelinnumero
050 590 9364
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Avainsanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut