Parkeringsbot


Lagstiftning angående felparkeringsavgift


Med stöd av lag om parkeringsbot (727/2011) får felparkeringsavgift påföras för felparkering. Felparkering är ett förfarande som strider mot:


1) en bestämmelse i vägtrafiklagen (267/1981) eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den om parkering eller stannande av fordon eller användning av parkeringsskiva,


2) en bestämmelse i terrängtrafiklagen (1710/1995) eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den om parkering eller stannande av motorfordon på ett markområde,


3) förbudet mot parkering på räddningsväg enligt 11 § 2 mom. i räddningslagen (379/2011).

Felparkeringsavgift får också påföras med anledning av en överträdelse av ett förbud eller en begränsning om motorfordons tomgång (tomgångsförseelse) som föreskrivs i vägtrafiklagen eller miljöskyddslagen (86/2000) eller med stöd av någondera.


Betalning av felparkeringsavgift


Felparkeringsavgift i Nådendal är 40 euro.


Ett beslut om felparkeringsavgift delges skriftligt fordonets förare personligen. Om föraren inte påträffas, får beslutet delges genom att fästa det på en synlig plats på fordonet.

Felparkeringsavgift ska betalas inom 30 dagar från den dag beslutet fattades. Om uppmaningen inte är betald inom utsatt tid stiger felparkeringsavgiften med 14 euro till 54 euro. Parkeringsövervakaren är då tvungen att ge fordonets ägare eller innehavare en skriftlig betalningsorder att betala den höjda avgiften inom en månad från att betalningsordern delgivits honom, med hot om att betalningen i annat fall indrivs genom utsökning.


Begäran av beslut om felparkeringsavgift


Begäran om omprövning av ett beslut om felparkeringsavgift får göras hos parkeringsövervakaren.


Om fordonets förare, ägare eller innehavare anser att betalningsuppmaningen eller betalningsordern angående felparkeringsavgift, eller en höjning av boten, är obefogad har man rätt att inom betalningstiden framföra till parkeringsövervakaren.
Av begäran bör framgå inlämnarens namn, adress och felparkeringens ärendenummer. Ärendenumret finns i det högra övre hörnet på betalningsuppmaningen.

Begäran förlänger inte betalningstiden. Om protesten godkänns returneras den erlagda summan till betalaren.


Man har rätt att söka ändring i parkeringsövervakarens beslut rörande begäran genom ett besvär till förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfående av beslutet. Till begäran bör därtill, enligt vad som stadgats separat därom, även bifogas bevis på att den krävda summan erlagts inom utsatt tid, med risk för att överklagandet i övrigt lämnas obehandlat.


6.6.2017Ytterligare information om parkeringsövervakningen:Parkeringskontrollörer (sommarperioden):

Tfn.  +358 2 434 5352

Mobil: +358 44 733 4500

Mobil: +358 44 733 4612


Stadsjurist

Turo Järvinen

Tfn. +358 2 4345 200

Mobil: +358 44 7334 552

Nådendals stad
PB 43

21101 NÅDENDAL

Besöksadress: Käsityöläiskatu 2
21100 NÅDENDAL
Tfn +358 2 434 5111
palaute@naantali.fi© Nådendals stad

Du ger feedback för sida "Parkeringsbot".

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill få ett svar på din respons.

Du får feedback också till din e-postadress.

Ange nummer fem som ett tal.