Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma


Lastensuojelulaki (12§) velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on lakisääteinen väline, jonka avulla ohjataan ja kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointia kunnissa. 

Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvoinnin tila

  • Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät sekä ongelmia ehkäisevät toimet ja palvelut 

  • Lastensuojelun tarve kunnassa

  • Lastensuojeluun varattavat voimavarat

  • Lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä oleva lastensuojelun palvelujärjestelmä

  • Yhteistyön järjestäminen eri viranomaisten välillä

  • Yhteistyö lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä

  • Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta


Lastensuojelun valmistelutyöryhmä on valmistellut suunnitelman. Lasu-valmistelutyöryhmään kuuluivat sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen (puheenjohtaja ja koordinoija), koulupsykologi Tanja Aaltonen, vapaa-aikatoimen päällikkö Eija Laurila, johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen, sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti, terveydenhoitaja Minna Suikkanen, päivähoidon esimies Ritva Parviainen ja VTL Meeri Rusi, Turun AMK (sihteeri).


Suunnitelma on valmisteltu moniammatillisena yhteistyönä ja siinä on ollut mukana paikallisten tahojen lisäksi mm. KASTE -ohjelmasta rahoitusta saanut Remonttihanke.  


Kaupunginvaltuusto on 28.2.2011 hyväksynyt lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman /lastensuojelusuunnitelman vuosille 2011 - 2012.


Naantalin kaupungin hyvinvointikertomus 2013-2016


Hyvinvointikertomus on hyvinvointijohtamisen työväline. Se toimii strategiatyön sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä. Kertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa. 

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nyt voimassa olevan hyvinvointikertomuksen 9.9.2013.

6.9.2016

NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä kaupungin hyvinvointikertomus ".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.