Taimonrannan asemakaavamuutos

Näkymä Taimonrannasta

Vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa vireille kuulutettu Taimonrannan asemakaavan muutostyö on käynnistynyt. Kaavan perustietoja ja lähtökohtia avaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli teknisen lautakunnan käsittelyssä 27.11.2019. 

Asemakaavatyöllä tutkitaan edellytyksiä kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen ja kehittämiseen Manner Naantalin osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteina on lisätä ja monipuolistaa Naantalin asuntorakentamisen tonttitarjontaa sekä mahdollistaa Naantalin väestötavoitteen toteutumista.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Luikkion kaupunginosassa noin 2,5 km Naantalin keskustasta koilliseen. Suunnittelualuetta rajaavat lännessä Luikkionlahti, pohjoisessa Nätkelmäkatu ja Rantaluikkion omakotialueen eteläreuna, idässä Orvokkikatu, Orvokkipolku sekä osa Taimonrannan omakotialueesta. Etelässä suunnittelualue rajautuu Pirttiluodontiehen.

Taimonrantaa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa

Kaupunkilaisia on haluttu osallistaa Taimonrannan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Viime vuoden lopulla kirjastossa järjestettiin ensimmäinen yleisötilaisuus, jossa esiteltiin hankkeen tavoitteita ja lähtökohtia sekä ideoitiin yhdessä, mitä Taimonrannassa voisi tulevaisuudessa olla. Myös keväällä alueen asukkaiden kanssa on sovittu tapaamisia kaavakävelyn merkeissä ja siinä samalla on keskusteltu alueen kehittämisestä. 11.6.2020  pidettiin kaupungintalolla kaikille kiinnostuneille kaupunkilaisille suunnattu yleisötilaisuus, jossa keskusteltiin muun muassa tilaisuudessa esitellyistä, keskustelun pohjaksi laadituista Taimonrannan alueen alustavista luonnostelmista. 

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Alustavien luonnostelmien työstämistä asemakaavaluonnoksiksi jatketaan muun muassa yleisötilaisuuksissa saatujen palautteiden pohjalta.

Asemakaavaluonnokset viedään kevään 2021 aikana käsiteltäväksi tekniseen lautakuntaan, joka päättää kaavaluonnoksien nähtäville asettamisesta. Nähtävilläolo alkaa yleensä noin kuukauden sisällä lautakunnan päätöksestä. Sen aikana osallisilla on mahdollisuus paitsi tutustua kaavaluonnoksiin, myös jättää niitä mielipiteensä.

Nähtävilläolon jälkeen asemakaavan valmistelua jatketaan ehdotus- ja hyväksymisvaiheisiin. Niistä on tarkemmin kerrottu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Lisätietoja:

Kaavoitusarkkitehti
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Matkapuhelinnumero
044 417 1380
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Suunnitteluavustaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Matkapuhelinnumero
040 569 1966
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
arkisin kello 9–15, palvelua annetaan toistaiseksi vain sähköpostitse ja puhelimitse.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates