Hyvinvointisuunnitelmat

Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma

Hyvinvointikertomus on kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä Naantalissa valtuustokauden aikana. Se toimii seuraavan valtuustokauden hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työvälineenä. Hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, toimenpiteitä sekä toteumaa seurataan ja käydään läpi vuosittaisessa raportoinnissa. Suunnitelma on laadittu yhdessä; mukana on ollut niin sivistys-, sosiaali- ja terveys- sekä teknisen toimen asiantuntijoita.

Tutustu Naantalin hyvinvointisuunnitelmaan 2023-2025

Tutustu Naantalin hyvinvointikertomukseen 2022

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Naantalissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laaditaan kunnissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen edistäminen ovat Naantalin kaupungille keskeinen periaate. Tavoitteeseen pyritään Naantalissa laaja-alaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä. Perheitä pyritään tukemaan ja auttamaan varhaisessa vaiheessa ennen ongelmien mahdollista kasautumista.

Vuosien 2024–2025 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä kunnan, Varhan ja järjestöjen edustajien kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tarkistetaan vähintään neljän vuoden välein.

Tutustu Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2024-2025

Mielenterveys- ja päihdetyönsuunnitelma

Kuntalaki edellyttää, että kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia, jonka osaksi myös mielenterveystyö ja ehkäisevä päihdetyö kuuluvat. Myös terveydenhuoltolaissa linjataan, että kunnan on  asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet.

Naantalin kaupungin mielenterveys- ja päihdetyönsuunnitelman tavoitteena on naantalilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen.

Tutustu Naantalin mielenterveys- ja päihdetyönsuunnitelmaan

Ikäystävällinen Naantali- ohjelma

Ikäystävällinen Naantali on Naantalin kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2024-2025. Ohjelmassa määritellään linjaukset ja toimenpiteet, joilla naantalilaisten ikäihmisten hyvinvointia tuetaan ja vahvistetaan. 

Tutustu Ikäystävällinen Naantali- ohjelmaan