Ympäristöluvat ja -valvonta

Kiikaroiva valvoja

Ympäristönsuojelun valvontaan kuuluu mm. lakien ja asetusten noudattamisen, ympäristölupapäätösten, sekä ympäristön tilaa koskevien asioiden yleisen edun valvonta. Valvontaa tehdään myös yleisöilmoitusten perusteella esimerkiksi jätehuollon osalta.

Ilmoitus tilapäisestä melusta

Tilapäisistä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja toiminnoista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle. Meluilmoitus on tehtävä Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluun kirjallisesti riittävän ajoissa ennen häiriötä aiheuttavan toiminnan aloittamista, viimeistään 30 vuorokautta aiemmin. Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on eräitä poikkeuksia ilmoitusvelvollisuudesta.

Ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta ei tehdä melumittauksia tilauspalveluna, vaan ainoastaan valitusten käsittelyyn liittyen voidaan tarvittaessa mitata melutasoja.

Naantalin kaupungin alueella voimassa oleviin melupäätöksiin voi tutustua sivun alaosassa olevan linkin kautta.

Ympäristö- ja maa-ainesluvat

Toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maaperää, ilmaa tai vettä, tarvitaan ympäristölupa. Maa-ainesten otto edellyttää maa-aineslupaa. Naantalin kaupungin ympäristönsuojelu neuvoo ja opastaa mihin toimenpiteisiin lupia tarvitaan ja miten hakemus laaditaan. Ohjeita ja lomakkeita ympäristöluvan hakemiseksi saat ympäristöhallinnon sivuilta. Sivustolta löytyvät myös maa-ainesten lupahakemuslomake ja ilmoituslomake maa-ainesten kotitarveotosta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvat ympäristöluvat ja maa-ainesluvat myöntää Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Lupien, ilmoitusten tai muiden asioiden käsittelystä peritään maksu Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tai maa-ainestaksan mukaisesti.

Poikkeaminen lannan varastointitilavuudesta ja lannan levitysajasta

Valvontailmoitus on tehtävä mm. poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta ja lannan varastoinnista aumassa. Ilmoitus toimitetaan ympäristönsuojelutoimistoon vähintään 14 vuorokautta ennen lannan varastoinnin aloittamista.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lannan levittämisestä voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Ilmoitus poikkeuksen käyttämisestä tulee tehdä kunnan ympäristönsuojelutoimistoon lokakuun loppuun mennessä.

Ympäristönsuojelumääräykset

Naantalin kaupunginvaltuusto on antanut 11.4.2012 / § 20 ympäristönsuojelumääräykset. 

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräyksissä on käsitelty mm. jätevesien käsittelyä ja johtamista, ilmansuojelua, meluntorjuntaa, autojen ja muiden koneiden ja laitteiden pesua, jätteiden ja kemikaalien käsittelyä sekä öljysäiliöiden kunnon tarkastamista.

lateral-image-right
Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59100-Ympäristönsuojelu
Matkapuhelinnumero
040 482 4340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43

Ympäristönsuojelutarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59100-Ympäristönsuojelu
Puhelinnumero
02 4345 442
Matkapuhelinnumero
044 733 4618
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristövalvonta ja -terveydenhuolto