Perinnebiotooppien hoito Naantalissa

Jänönapilaa ja mäkitervakkoa kallioisella kedolla Viialassa.

Perinnebiotoopit, eli niityt, kedot, metsälaitumet ja hakamaat, ovat perinteisen karjatalouden muovaamia runsaslajisia elinympäristöjä. Perinnebiotooppeja on pääasiassa hoidettu niittämällä tai laiduntamalla ja niiltä on saatu karjalle ravintoa kesällä ja talvella. Niittytalous alkoi vähentyä 1800- luvun lopulta alkaen, kun maatalous tehostui. Maatalouskoneiden yleistyessä niityt muutettiin pelloiksi ja huonotuottoiset kuivat ja kiviset kedot hylättiin. Niittyjen muokkaaminen ja lannoittaminen yksipuolistivat eliöstöä.

Perinnebiotooppien määrä on vähentynyt 90 % viimeisen 50 vuoden aikana. Suurin osa luontotyypeistä on uhanalaisia, mutta esimerkiksi kedot, kalliokedot, tuoreet niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat arvioitu äärimmäisen uhanalaisiksi. Monien kasvilajien harvinaistumisen myötä, monet hyönteiset ja esimerkiksi linnut ovat joutuneet ahtaalle.

Vaikka perinnebiotooppien suojelu on ensisijaisesti tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta, tulee niitä vaalia myös kulttuurihistoriallisista ja maisemallisista syistä. Monilla alueilla on vanhoja rakennelmia ja myös maisema kertoo vanhasta ajasta.

Kesällä 2022 Naantalin kaupunki hoiti vanhoja ketoja ja niittyjä Luonnonmaalla Viialassa ja Villan tilalla sekä Kailon saaressa. Kohteiden hoidon alkuvaiheen peruskunnostukseen saatiin Kunta-Helmi-rahoitusta Ympäristöministeriöltä. Peruskunnostusta tehtiin niittämällä ja raivaamalla puustoa. Jatkossa kohteita tulee hoitaa niittämällä niitä säännöllisesti. Hoidon myötä ravinteisuus maaperässä vähenee ja keto- ja niittylajistolle tulee lisää kasvutilaa. Tällä hetkellä niityiltä ja kedoilta löytyneitä huomionarvoisia lajeja ovat mm. mäkikaura, ketoneilikka, keltamatara, sikoangervo ja heinäratamo.

Naantalin toisessa, vuonna 2023 alkaneessa kaksivuotisessa Kunta-Helmi-hankkeessa jatketaan Kailon katajakedon hoitotoimia sekä pyritään perustamaan lammaslaitumia Pakinaisiin, Vaarjoen varrelle ja Ruokoraumalle. Näistä laitumista Ruokorauman laidun on valmistunut ja lampaat ovat päässeet ensimmäisen kerran laitumelle jo syksyllä 2023. 

Ketoneilikkaa ja keltamataraa niityllä.
Huomionarvoisia kasveja ketoneilikkaa ja keltamataraa kasvaa mm. Viialan niityillä.

Kaupungin mailla olevien perinnebiotooppien kartoitus ja hoitosuunnitelmien laadinta on osa Naantalin kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 toteuttamista. 
 

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Matkapuhelinnumero
040 482 4340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43