Perustietoa esiopetuksesta

Esiopetusta annetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti vähintään 700 tuntia kouluvuoden aikana. Esikoulun tehtävä on valmistaa lasta tulevaan peruskouluun; kehittää kouluvalmiuksia ja edistää lapsen oppimista. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tulevaisuuden suunta on vahvistaa eri-ikäisten pedagogiikkaa. Muun muassa näistä lapsilähtöisistä syistä Naantalissa pyritään vahvistamaan esikoulun ja perusopetuksen yhteistyötä. Esiopetusryhmät pyritään muodostamaan kokonaisiksi erillisiksi oppimisryhmiksi sekä toiminta toteuttamaan fyysisesti koulujen yhteydessä. Näin lasten on helppo jo konkreettisestikin tutustua koulumaailmaan. 

Esiopetus alkaa torstaina 10.8.2023 ja päättyy perjantaina 31.5.2024.
Mikäli lapsi, joka ei ole varhaiskasvatuksen piirissä, tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee siitä tehdä erillinen päivähoitohakemus. Täydentävän varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat: esikoululaisen osa-aikainen varhaiskasvatus enintään 20 h/vko (84h/kk) tai 20-35 h/vko (147h/kk).

Esiopetusta annetaan keskimäärin neljä tuntia päivässä, toiminta-aika päiväkodeissa noudattaa koulujen lukuvuotta. Varhaiskasvatusmaksuissa otetaan huomioon esiopetuksen maksuttomuus.
Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus ja perusopetus muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Tavoitteena on kunkin lapsen oppimisen polun eteneminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä. Opetus- ja muu henkilöstö tekee yhteistyötä huoltajien kassa oppimisen polun kaikissa vaiheissa.

Uusia asioita lähestymme monin eri keinoin, tavoitteenamme kokonaisvaltainen oppiminen. Lapsi on aktiivinen toimija, joka oppii leikkien, liikkuen ja tutkien. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Erilaisuutta hyväksyvässä ilmapiirissä lapsen on turvallista ilmaista itseään.
Esiopetusvuoden aikana tutustumme luontevasti tulevaan kouluympäristöön toimimalla yhteistyössä kouluväen kanssa. Koulun tilat, oppilaat ja henkilökunta ovat osa oppimisympäristöämme.

Esiopetus kuuluu varhaiskasvatuksen esimies Ritva Parviaisen vastuualueeseen.

lateral-image-left
Varhaiskasvatuksen esimies
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 369
Matkapuhelinnumero
050 361 5352
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Päivähoidon Hallinto, Tullikatu 11