Tietosuoja

EU-tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain (523/1999) tarkoituksena on toteuttaa yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Asetus ja laki velvoittavat rekisterinpitäjää laatimaan jokaisesta eri henkilörekisteristä selosteen.

Naantalin kaupungin tietosuojavastaavana toimii kaupunginlakimies Turo Järvinen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuojavastaavana toimii tietojärjestelmäasiantuntija Susanna Kekkonen. 

Kukin palveluala tai laitos vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Naantalin kaupungin tietosuojakäsikirja (pdf)

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus

 • pyytää kaupungilta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin;
 • pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista;
 • pyytää häntä itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista;
 • vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä;
 • siirtää häntä itseään koskevien tiedot järjestelmästä toiseen;
 • peruuttaa suostumus milloin tahansa suostumuksen peruuttamisen vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimisto, tietosuoja.fi).

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  

 • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot
 • Huoltajalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa lastaan koskevat tiedot
 • Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna
 • Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antaminen saattaisi aiheuttaa vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille
 • Ulkopuolisella ei ole tarkastusoikeutta, vaikka häntä koskevia tietoja voi olla tallennettuna asiakasta koskeviin tietoihin

Tarkastuksen toteutus

 • Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti käynnin yhteydessä tai omakätisellä allekirjoituksella tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Asiakirjan toimitusosoite on Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43 (Käsityöläiskatu 2), 21101 Naantali tai kirjaamo@naantali.fi 
 • Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista
 • Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada kopiot niistä kirjallisena
 • Pääsääntöisesti tarkastusoikeus toteutetaan siinä yksikössä, jossa tiedot ovat syntyneet
 • Tiedot annetaan ilman aiheetonta viivytystä

Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa mainitaan kieltäytymisen syyt. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Korjauksen sisältö

 • Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto
 • Muutokset tehdään siten, että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on mahdollista nähdä jälkikäteen
 • Kirjallinen pyyntö toimitetaan osoitteella Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43 (Käsityöläiskatu 2), 21101 Naantali tai kirjaamo@naantali.fi 

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Oikaisun toteutus

 • Rekisteröity (asiakas) esittää vaatimuksen,
 • asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan,
 • asiakkaan tulee pyynnössään yksilöidä ja perustella tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto sekä millä tavalla korjaus pyydetään tekemään.

Asiakastietoja voidaan myös korjata täydentämällä niitä asiakkaan näkemyksellä asiasta.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan.

Kun tietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällöin tietojen käsittely on lopetettava, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy rekisteröidyn pyynnöstä, sen on ilmoitettava siitä rekisteröidylle viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Kieltäytyminen on perusteltava. Rekisterinpitäjän on myös kerrottava rekisteröidylle mahdollisuudesta tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle sekä käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 

Kaupungin ylläpitämien rekisterien selosteet 

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri - Lyyti

Hallintopalvelut

Ajoneuvotietorekisteri
Asianhallintajärjestelmän rekisteri
Hankintasovelluksen asiakasrekisteri
Kirjanpitorekisteri
Pysäköintivirhemaksurekisteri
Sidonnaisuusrekisteri
Sisällönhallintaohjelmiston rekisteri
Status palkka- ja henkilöstöhallintorekisteri
Sähköinen luottamushenkilökokousrekisteri
Tiedotuslehden asiakasrekisteri 
Työnhakijarekisteri
Ulosoton asiakasrekisteri
Valtuuston kokousrekisteri
Verkkokaupan tietosuojaseloste
Yrityspalveluiden asiakashallintajärjestelmä

Sivistyspalvelut

Kirjastojärjestelmän rekisteri
Koulukuraattorien ja -psykologien asiakastietorekisteri
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten asiakasrekisteri
Naantalin opiston oppilas- ja opettajahallintorekisteri
Nuorisokorttirekisteri
Opetusohjelmiston asiakasrekisteri
Oppilashallintorekisteri
Seniorikortti 65+
Sähköisen oppimisympäristön rekisteri
Uutiskirjeen asiakasrekisteri
Varausjärjestelmän rekisteri
Varhaiskasvatuksen rekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri
Alueellinen ALTTI-potilastietorekisteri
Apuvälinepalveluiden rekisteri
Hyvinvointikartta-ohjelman rekisteri
Hyvinvointikartta-ohjelman asiakasrekisteri
Kansallisen terveysarkiston asiakasrekisteri
Kuvaverkkorekisteri
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lastenvalvojan asiakasrekisteri
Omalääkärijärjestelmän asiakasrekisteri
Potilaiden kuvantamispalveluiden asiakasrekisteri
Potilashälytysrekisteri
Potilastietorekisteri Pegasos
Potilastietorekisteri Winhit
Spirometrikokeen asiakasrekisteri
Suun terveydenhuollon kuva-arkiston rekisteri
Vammaispalvelujen asiakasrekisteri

Tekniset palvelut

Asuntomessutoimiston asiakasrekisteri
Kuljetuskeskuksen kalustovuokrauksen asiakasrekisteri
Kulunvalvontajärjestelmän rekisteri
Rakennusvalvonnan rakennus- ja huoneistorekisteri
Tonttivuokrarekisteri
Venepaikkarekisteri
Vesihuollon asiakasrekisteri
Väestötietorekisteri
Ympäristövalvonnan rekisteri
 

Kaupunginlakimies
Organisaatio
Hallintopalvelut
Yksikkö
14110-Varsinainen hallinto
Puhelinnumero
02 4345 200
Matkapuhelinnumero
044 733 4552
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tietojärjestelmäasiantuntija
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Yksikkö
22010-Terveyspalvelujen hallinto
Matkapuhelinnumero
044 733 4722
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Terveyskeskus, Tuulensuunkatu 6

Toimistosihteeri
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Yksikkö
21010-Soten hallinto
Puhelinnumero
02 4345 384
Matkapuhelinnumero
044 733 4619
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Toimistosihteeri
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Yksikkö
21010-Soten hallinto
Puhelinnumero
02 4345 308
Matkapuhelinnumero
050 339 0580
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Kannettavan tietokoneen ruudulla kuva, jossa EU:n lippu ja sen keskellä kuva lukosta

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto. Toimiston verkkosivuilta saat lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja menettelytavoista tietosuojaa koskevissa asioissa.

lateral-image-left