Hyvinvointilautakunnan avustusohjesääntö

1 Yleistä

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on päättää kaupungin talousarviossa kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisotoimen sekä terveydellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen varattujen määrärahojen käytöstä.

Kalenterivuosittain lautakunta voi hakemuksesta myöntää perus- ja kohdeavustuksia kulttuurialalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille, ja perusavustuksia terveydellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin alalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille sekä toiminta-, koulutus- ja kohdeavustuksia nuoriso- ja liikunta-alalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Naantalin kaupunki tai joiden toiminnan kohde on Naantalin kaupungin asukkaat. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta. 

Yksittäisten nuorten urheilijoitten tukena myönnetään vuosittain kahdelle urheilijalle valmennusapurahaa.

Lautakunta jakaa toimikautensa toisena ja viimeisenä vuotena kulttuuritoiminnan alalla ansioituneelle naantalilaiselle henkilölle tai yhteisölle Kulttuurin tekijä -palkinnon. 

2 Perusavustukset kulttuuriyhdistyksille sekä terveydellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin alalla toimivien yhdistysten tukemiseen

Perusavustuksella tuetaan kulttuurin sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemisen alalla toimivan yhdistyksen vuotuista toimintaa. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus sekä hakijan taloudellinen asema, muualta saatava tuki ja omatoimisuus varojen hankinnassa.

3 Toiminta-avustukset

Toiminta-avustuksella tuetaan liikunta- ja nuorisoyhdistysten vuotuista toimintaa. Toiminta-avustuksen osuus lautakunnan myöntämästä avustusmäärärahasta päätetään vuosittain kohde- ja koulutusavustusten anomus- ja myöntämismäärät huomioiden.

Toiminta-avustuksen myöntämisperusteet pohjautuvat liikuntalakiin ja nuorisolakiin. Liikuntalain osalta myöntämisperusteet painottuvat eri väestö- ja ikäryhmien liikuttamiseen sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla sekä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen edistämiseen. Nuorisolain osalta myöntämisperusteet painottuvat nuorten harrastusmahdollisuuksien monipuolisuuteen, nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen sekä osallistamisen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. 

Avustusta jaetaan yhdistyksen järjestämään ohjattuun toimintaan osallistuvien määrän perusteella. Osallistujat pisteytetään ikään perustuvilla painokertoimilla. Kaikenikäiset erityisryhmiin osallistuvat pisteytetään samalla erityisryhmien kertoimella.

Lapset (0-12v.) = 2 pistettä
Nuoret (13-19v.) = 3 pistettä
Aikuiset (20v.->) = 1 piste
Erityisryhmä  =  4 pistettä

Erityisryhmällä tarkoitetaan ryhmiä, joiden osallistujilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua tarjolla olevaan muuhun toimintaan ja joiden toiminta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. 

Mikäli erityisryhmän kriteerit täyttävä henkilö osallistuu yhdistyksen muiden ryhmien toimintaan, pistekerroin määräytyy ko. ikäryhmän mukaan.
Perhe- sekä aikuinen-lapsi-ryhmiin osallistuvien kerroin on 2 pistettä/ osallistu-ja. 

Esimerkki
•    nelihenkinen (2 aikuista ja 2 lasta) perhe osallistuu perhepingikseen. Jokaisen pistekerroin on 2 eli yhteensä 8 pistettä.
     
Avustusmääräraha jaetaan kaikkien avustusta hakevien yhdistysten yhteenlasketulla pistemäärällä, jolloin saadaan euromääräinen arvo yhdelle pisteelle. Jokaisen seuran avustussumma määräytyy kertomalla yhdistyksen pisteet pisteen euromääräisellä arvolla. 

Esimerkki

 • avustusmääräraha on 80 000 €  
 • seurojen yhteispisteet 250000 pistettä = 0.32€/piste 
 • yhden seuran pisteet 24 500 pistettä x 0.32€ = 7 840 € (= myönnettävä avustussumma)

Toiminta-avustuksen maksamisen edellytyksenä on huolellisesti täytetty toimintapäiväkirja, hakemuslomake sekä siinä pyydetyt liitteet. Päiväkirjan kirjaukseksi hyväksytään toiminta, joka on yhdistyksen järjestämää ohjattua toimintaa. Hakemuksen allekirjoittaa yhdistyksen virallinen nimenkirjoittaja, joka vastaa kirjauksien oikeellisuudesta.

Kirjauksen voi tehdä säännöllisestä ohjatusta toiminnasta tai yksittäisestä, satunnaisesta tapahtumasta.
Jokainen ryhmä ja joukkue tekee säännöllisen toiminnan kirjaukset omalle, nimeämälleen välilehdelle. Kirjauksia max. 2/viikko (ohjaaja valitsee itse mitkä kaksi haluaa kirjata).  Yhdistyksen järjestämät tapahtumat tai muut kertaluontoiset toiminnot kirjataan omalle välilehdelle. Tapahtumia hyväksytään max. 2/viikko. Tapahtumien painokerroin on 1. Ohjaajia, valmentajia, tuomareita ja muita toimihenkilöitä ei kirjata.

Kirjaukseksi hyväksytään esim. 

 • harjoitus, ottelu tai kilpailu (1 kirjaus/ päivä)
 • leirit (1 leiripäivä = 1 kirjaus) 
 • tapaaminen (nuorisoavustus)

Yhdestä toiminnosta voi tehdä kirjauksen vain yhdelle välilehdelle. 
Toiminnan jatkuvuudella ei ole merkitystä (kertaluonteinen, kurssimuotoinen, kevät/syyskausi tms.)
Kirjataan kaikki ohjaukseen osallistuvat henkilöt (nimi ja syntymävuosi). Ohjaajia, valmentajia, tuomareita tai esim. tapahtuman järjestäviä toimihenkilöitä ei kirjata. Käytännön ohjeet kirjauksiin löytyvät toimintapäiväkirjasta, välilehdeltä ESIMERKKI.

Avustusta myöntävä taho pidättää itsellään oikeuden kirjauksien hylkäämiseen, mikäli toimintapäiväkirjan kirjaukset ovat puutteelliset, eivät tue yhdistyksen toiminta- ajatusta tai niissä on selvästi havaittavissa muita epäkohtia. Hakijan on pyydettäessä annettava tarvittavat lisäselvitykset. Tahallisesta väärinkäytöksestä voi aiheutua avustuksen epääminen osittain tai kokonaan.  

Avustuksesta on rajattu pois:                   

 • Harrastaminen ilman ohjausta (esim. itsenäinen pelaamien golfkentällä tai liikkuminen seuran toimesta rakennetuilla kuntoportailla).
 • Kaupungin kanssa yhteistyössä järjestettävät tapahtumat. 
 • Yhdistyksen juhlatilaisuudet ja näytökset. 
 • Kilpailut ja turnaukset muita yhdistyksiä edustavien osallistujien ja joukkueiden osalta.
 • Yhdistyksen kokoukset ja muut toimihenkilöiden tapaamiset.

    

4 Kohdeavustukset

Yksilöityjä kohdeavustuksia voidaan myöntää liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä muiden kertaluontoisiksi tai vakiintumattomiksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseen.

Kohdeavustusten käsittelyssä huomioon otettavat seikat:

 • Kohdeavustusten painopiste on lapsille ja nuorille suunnatussa toiminnassa sekä kulttuurituotteissa, joiden kohderyhmänä ovat kuntalaiset tai laajempi yleisö.
 • Konsertit kuuluvat kuorojen perustoimintaan eli niihin ei myönnetä kohdeavustusta.
 • Saaristoalueen perinteiset vuodenaika- ja markkinatapahtumat kuuluvat saaristolautakunnan jakamien avustusten piiriin.

5 Koulutusavustus

Koulutusavustusta voidaan myöntää yhdistykselle ohjaajien tai valmentajien kouluttamisesta yhdistykselle aiheutuneisiin kuluihin. Koulutusavustuksen osuus lautakunnan myöntämästä avustusmäärärahasta päätetään vuosittain haettujen koulutusavustusten määrät sekä kohdeavustusten anomus- ja myöntämismäärät huomioiden.

Koulutusavustusta haetaan ja myönnetään takautuvasti edellisenä vuonna toteutuneiden koulutusten/kurssien perusteella. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on toimittaa asianmukaisesti täytetty hakemus sekä hakemuksen liitteenä kopiot koulutuskulujen tositteista ja muut hakemuksessa pyydetyt liitteet (mikäli yhdistys toimittaa tositteiden lisäksi pyydetyt muut liitteet toiminta-avustuksen yhteydessä, niitä ei tarvitse liittää koulutusavustushakemukseen).

Koulutusavustuksella tuetaan lasten ja nuorten ohjaajien koulutusta enintään 50 % koulutusten kustannuksista ja aikuisten osalta enintään 30 %. Tuen lopullinen määrä riippuu anottavien avustuksien kokonaismäärästä ja niiden yhteen-lasketuista kuluista suhteessa avustukseen varattuun määrärahaan. Tuen lopullinen määrä on prosentuaalisesti kaikille hakijoille sama. 

Koulutusavustusta voi hakea koulutuksien järjestämiseen tai niihin osallistumiseen. Kouluttautumisen tulee olla seuran toimintasuunnitelman mukaista sekä tukea toiminnan kehittämistä. Yhdistyksen järjestäessä koulutuksen, avustusta voi hakea ulkopuolisen kouluttajan palkkioon. Yhdistyksen ohjaajien tai valmentajien osallistuessa muihin kuin yhdistyksen itse järjestämiin koulutuksiin, avustusta voi hakea osallistumismaksuista syntyneisiin kustannuksiin. Matka-, majoitus- tai muita kustannuksia ei huomioida. Avustuksen ulkopuolella ovat ammattitutkintoon johtavat tai siihen verrattavissa olevat koulutukset. 

6 Valmennusapurahat

Valmennusapuraha myönnetään vuosittain hakemuksesta kahdelle 15-20-vuotiaalle tavoitteellisesti harjoittelevalle nuorelle.

7 Kulttuurin tekijä -palkinto

Lautakunta jakaa toimikautensa toisena ja viimeisenä vuotena kulttuuritoiminnan alalla ansioituneelle naantalilaiselle henkilölle tai yhteisölle Kulttuurin tekijä -palkinnon. 

Perusteltuja ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä yksityishenkilöt ja yhteisöt.

8 Avustusten hakeminen

8.1. Perusavustukset ja toiminta-avustukset

Avustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. 

Avustushakemukseen tulee liittää edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8.2. Kohdeavustukset ja koulutusavustukset

Kohdeavustukset ja koulutusavustukset julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. 

Kohdeavustushakemuksesta tulee ilmetä käyttötarkoitus ja -ajankohta, hankkeen kustannusarvio sekä arvio muualta saatavasta rahoituksesta. Hakemukseen tulee liittää edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Mikäli sama yhdistys hakee myös perusavustusta, ei liitteitä tarvitse toimittaa kahteen kertaan.

Yhdistykset, joille myönnetään kohdeavustusta, ovat velvollisia ilmoittamaan avustettavasta tapahtumasta kaupungin verkkosivujen tapahtumakalenteriin.   

Koulutusavustushakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen nimi, kopiot koulutuskulujen tositteista. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä, kohdistuuko koulutus lasten ja nuorten vai aikuisten toiminnan ohjaamiseen.

8.3. Valmennusapurahat  

Valmennusapurahat julistetaan haettaviksi maaliskuun loppuun mennessä siten kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. 

9 Avustusten maksaminen

Perusavustus, toiminta-avustus ja koulutusavustus maksetaan lautakunnan päätöksen saavutettua lainvoiman.

Kohdeavustus maksetaan jälkikäteen, kun sivistystoimistolle on esitetty hyväksyttäviin tositejäljennöksiin perustuva tiliselvitys tapahtuman tai hankkeen toteuttamisesta sekä lyhyt kirjallinen selvitys tilaisuudesta mahdollisine liitteineen (esim. lehti-ilmoitus, käsiohjelma). 

Tiliselvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa tapahtuman tai hankkeen toteuttamisesta tai sen tulkitaan jääneen toteutumatta ja avustus menetetään. Marras- ja joulukuussa toteutuvien tapahtumien ja hankkeiden tiliselvitys on esitettävä viimeistään 31.12.

Tiliselvityksen toimittaminen

Avustuksen maksamista varten vaaditut asiakirjat sähköpostilla os. sivistystoimisto(at)naantali.fi tai kirjeenä postiosoitteeseen: Naantalin kaupunki, sivistyspalvelut, PL 43, 21101 Naantali

Naantalin sivistystoimisto
Puhelinnumero
opetus
kulttuuri
vapaa-aika
tilanvaraus
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Tullikatu 11
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates
Liikuntapalvelupäällikkö
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 859
Matkapuhelinnumero
040 063 8398
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sivistyspalvelut, Tullikatu 11

Museonjohtaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 321
Matkapuhelinnumero
050 590 9365
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Naantalin Museo, Tullikatu 11