Asiakirjajulkisuuskuvaus

Naantalin kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus on kuvaus siitä, kuinka kaupungin viranomaistoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa syntyviä tietoja hallinnoidaan. Löydät asiakirjajulkisuuskuvauksen tämän sivun alalaidasta.

Kuvauksen ensisijainen tarkoitus on auttaa Naantalin kaupungin asiakkaita tietopyynnön tekemisessä. Kuvaus auttaa sinua osoittamaan ja yksilöimään tarvitsemasi tiedot, jotta voimme etsiä, koota ja toimittaa tiedot sinulle mahdollisimman nopeasti ja kattavasti.

Asiakirjajulkisuuskuvausta ylläpitämällä kaupunki toteuttaa hallinnon avoimuuden periaatetta. Asiakirjajulkisuuskuvauksesta on säädetty laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

Tiedon pyytäminen asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla

Sinulla on laissa määriteltyjä oikeuksia saada tietoa Naantalin kaupungin käsittelemistä asioista ja erilaisista viranomaisen asiakirjoista:

  • Sinulla on aina oikeus saada tieto viranomaisessa käsitellystä julkisesta asiakirjasta.
  • Sinulla on aina oikeus saada tieto itseäsi koskevasta asiakirjasta.
  • Voit saada viranomaiselta tietoa myös muusta kuin julkisesta asiakirjasta, jos viranomaisessa käsiteltävässä asiassa on jollain tavalla kyse oikeuttasi, etuasi tai velvollisuuttasi koskevasta asiasta.
  • Lisäksi sinulla on joissain tapauksissa oikeus saada tieto myös salassa pidettävistä asiakirjoista.

Näistä oikeuksista säädetään laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Tarkemmat ohjeet tietopyynnön tekemiseen löydät Kirjaamo ja arkistot -sivulta. Tarvittaessa avustamme sinua haluamiesi tietojen yksilöinnissä, jotta saat juuri haluamasi tiedot.

Tarvittaessa voit saattaa tietopyyntösi viranomaisen ratkaistavaksi, esimerkiksi jos et saa pyytämääsi tietoa tai asiakirjaa, mutta mielestäsi olet oikeutettu kyseiseen tietoon. Naantalin kaupungin hallintosäännössä on määritelty, kuka päättää viranomaisen asiakirjan antamisesta. Kukin lautakunta päättää toimialansa asiakirjojen antamisesta. Hallintopalvelujen hallussa olevasta asiakirjasta päättää kaupunginhallitus. Valtuuston asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö

Alla olevassa kuvaksessa tiedot on ryhmitelty palvelualueittain. Palvelualueiden alla ovat tietovarannot, eli tietyn tehtävän hoidossa syntyvien tietojen kokonaisuudet.
 
Kunkin tietovarannon kohdalla saat tiedon siitä, kuka vastaa kyseisestä tietokokonaisuudesta ja millaisia tietoaineistoja (esimerkiksi asiakas- tai päätöstietoja) tietovarantoon kuuluu. Tietovarannon tiedoissa kerrotaan myös, millä tietojärjestelmillä tietoja käsitellään ja millaisilla hakutekijöillä tietoa voidaan hakea. Lisäksi kerrotaan tietoaineistojen mahdollisesta saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla.
 
Asiakirjajulkisuuskuvauksen tietojen avulla voit jo tietopyyntöä esittäessäsi ilmoittaa tarpeelliset tiedot (esimerkiksi tietoaineiston ja hakutekijän, kuten henkilötiedon), joilla haluamasi tiedon löytäminen ja toimittaminen on mahdollisimman helppoa.

Naantalin kaupungin asiakirjajulkisuuskuvausta täydennetään edelleen ja päivitetään tarvittaessa.