Suomi.fi-tunnistautuminen
Tunnistaudu
Täyttääksesi lomakkeen ole hyvä ja tunnistaudu ensin.

Omien tietojen tarkastuspyyntö

(Henkilötietolain 26  § ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 12 §)
Asiakkaan tiedot
Asiakkaan/potilaan tiedot (kenestä tietoja pyydetään, ellei kyseessä ole hakija itse)
Tietopyyntö
Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta/huollossani olevasta lapsesta on tallennettu ylläpitämäänne rekisteriin.
Haluan itselleni tiedot (rastita vaihtoehto/vaihtoehdot) 
Sosiaalihuollon henkilörekistereistä seuraavien rekisterien osalta:
Haluan saada tiedot
Peruste: Henkilötietolain 26 §
Terveyspalvelujen työntekijä tarkistaa huoltajuuteen liittyvät tiedot väestörekisterikeskuksesta.
Vastaanottajan tiedot
Allekirjoitus
Omien henkilötietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa, useammin tapahtuvasta tarkastamisesta voidaan periä kohtuullinen maksu. JulkL 12 § ja HetiL 26 §: Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisätyvistä tiedoista JulkL 11 §:n 2 ja 3  ja HetiL 27 §:n  1 momenteissa säädetyin rajoituksin. Mikäli rekisterinpitäjä epää tarkastusoikeuteni, asiasta tulee antaa henkilötietolain 28 §:n mukaisesti kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa on mainittava kieltäytymisen syyt. Lisäksi on annettava muutoksenhakuohjeet. Tarkastusoikeuden epääminen edellyttää erittäin tärkeää syytä ja siksi epääminen voi tulla kysymykseen vain poikkeustapauksissa.