Suomi.fi-tunnistautuminen
Tunnistaudu
Täyttääksesi lomakkeen ole hyvä ja tunnistaudu ensin.

Omien tietojen tarkastuspyyntö terveyspalvelut

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artiklan perusteella
Asiakkaan tiedot
Asiakkaan/potilaan tiedot (kenestä tietoja pyydetään, ellei kyseessä ole hakija itse)
Tietopyyntö
Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta/huollossani olevasta lapsesta on tallennettu ylläpitämäänne rekisteriin.
Haluan itselleni tiedot (rastita vaihtoehto/vaihtoehdot) 
Haluan saada tiedot
Peruste: Henkilötietolain 26 §
Terveyspalvelujen työntekijä tarkistaa huoltajuuteen liittyvät tiedot väestörekisterikeskuksesta.
Vastaanottajan tiedot
Allekirjoitus
JulkL 12 § ja EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 15 § perusteella jokaisella on oikeus saada hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. Useammin kuin kerran vuodessa tapahtuvasta tarkastamisesta voidaan periä kohtuullinen maksu, jonka perusteena on lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §. Viranomainen voi JulkL 11 §:n 2 ja 3 ja Tietosuojalain 33 ja 34 § nojalla painavasta syystä rajoittaa hakijan tarkastusoikeutta. Mikäli tarkastusoikeutta rajoitetaan, asiasta tulee antaa tietosuojalain 34 §:n mukaisesti rajoituksen syyt, ellei tämä vaaranna rajoituksen tarkoitusta. Lisäksi on annettava muutoksenhakuohjeet. Tarkastusoikeuden epääminen edellyttää erittäin tärkeää syytä ja siksi epääminen voi tulla kysymykseen vain poikkeustapauksissa.