Potilaan oikeudet terveyspalveluissa

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan henkilöstöä sydämen muodossa.

Potilasasiakirjat jatkossa Varhasta

Naantalin sosaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Tietoa potilaan oikeuksista sekä asiakirja- ja tietopyynnöt osoitetaan jatkossa Varhalle.

lateral-image-left

Potilasasiamies

Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluista löydät Varhan sivuilta.

lateral-image-right

Potilastiedot ja -asiakirjat

Henkilö- ja hoitotietosi tallennetaan potilasrekisteriimme. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Potilastietoja saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.

Potilastietojen luovuttaminen lähiomaisille

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Ellet pysty sairautesi tai tilasi vuoksi antamaan lupaa, annamme tietoja ainoastaan lähiomaisille, jollei ole syytä olettaa, että potilaana kieltäisit näin menettelemästä. Muille emme voi antaa tietoja salassapitovelvollisuuden vuoksi. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään siitä, kuka tiedustelee puhelimitse esimerkiksi potilaan vointia tai kotiin pääsyä ja kertoo tarvittavat tiedot muille omaisille.

Potilasasiakirjakopiot

Mikäli tarvitset omia yksittäisiä potilastietoja esimerkiksi viranomaisia, vakuutusyhtiötä tai yksityislääkäriä varten, voit täyttää lomakkeen (Asiakirja- ja tietopyynnöt (varha.fi)) ja lähettää lomakkeen yksikköön jossa kirjattuja tietoja pyyntö koskee. Vaihtoehtoisesti voit laatia vapaamuotoisen kirjeen, josta käyvät ilmi lomakkeessa vaaditut tiedot.

Tarkastusoikeus potilastietoihin

Jokaisella on oikeus tietää, onko rekisterissä häntä koskevia tietoja, ja jos tietoja on, oikeus tarkastaa tietonsa (henkilötietolaki § 26). Tarkastusoikeus on henkilökohtainen.

Tarkastuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

  • Jos haluat tarkastaa potilastietosi henkilökohtaisen käynnin yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa, ota yhteyttä sinua viimeksi hoitaneeseen yksikköön.

  • Mikäli haluat tarkastaa potilastietosi pyytämällä tietosi tulosteina tai jäljennöksinä, toimita jompi kumpi alla mainituista asiakirjoista sen yksikön potilaskertomusarkistoon, josta tietoja pyydät:

    • joko lomake: Asiakirja- ja tietopyynnöt (varha.fi)

    • tai vapaamuotoinen, allekirjoitettu pyyntö, jossa on mainittu potilaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja halutut potilastiedot (hoidon aihe/ajanjakso).

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain erityisestä syystä, ja kielteisestä päätöksestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy. Tarkastusoikeuden käyttäminen on kerran vuodessa ilmaista.

Alaikäisen potilastiedot

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Kun näin on, alaikäinen potilas voi tarkastaa itse omat potilastietonsa. Muuten tarkastusoikeutta käyttää potilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen päättäessä omasta hoidostaan hänellä on oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalleen. Näissä tapauksissa alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja saa tietoja ainoastaan toimittamalla yksikköön kaavakkeen Potilastietojen kopiopyyntö.

Vainajan elinaikaista hoitoa koskevat potilastiedot

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus (peruste luovutukselle). Pyynnön voi tehdä lomakkeella Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisessa pyynnössä on käytävä ilmi lomakkeessa vaaditut tiedot. Pyyntö lähetetään terveyskeskukseen.

Kuolintodistus ja hautauslupa (thl.fi)

Potilasasiakirjojen korjaaminen

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivästystä (henkilötietolaki § 29).

Pyyntö voidaan tehdä lomakkeella Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimus tai vapaamuotoisella pyynnöllä, jossa yksilöidään, vaaditaanko tarpeettomien tietojen poistamista, oikaisemista vaiko täydentämistä potilastiedoissa. Korvaava poistettava tai täydennettävä teksti on kuvattava sanantarkasti. Potilaan on esitettävä perustelut vaatimilleen muutoksille. Pyyntö toimitetaan yksikköön jossa korjattava tieto on kirjattu.

Ellei vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan potilaalle asiasta kirjallinen vastaus. Vastauksessa esitetään syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty.

Potilasrekisterin käyttölokitiedot

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) on säädetty, että asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada terveydenhuollon palvelujen tarjoajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Pyyntö voidaan tehdä lomakkeella Asiakirja- ja tietopyynnöt (varha.fi) tai lähettää vapaamuotoinen pyyntö terveyskeskukseen tietosuojavastaavalle.

Aluetietopalvelu Altti

Altti on Varsinais-Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen yhteisrekisteri. Alueen terveyskeskusten ja Varsinais-Suomen aluesairaaloiden lääkärit ja hoitajat voivat perehtyä aluetietojärjestelmän avulla nopeasti asiakas- tai hoitotietoihin, jotka on tallennettu alueen muiden hoitopaikkojen potilastietojärjestelmiin.

Rekisterin käyttö edellyttää, että potilasta on informoitu siitä ja informointi kirjattu. Informointi on voitu tehdä missä alueen yksikössä tahansa. Rekisterin tietoja voi käyttää vain potilaan hoidon perusteella. Muut kuin alueelliseen yhteisrekisteriin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajat saavat potilaan tietoja Altista vain, kun asiakas on antanut tietojen käyttöön suostumuksen.

Potilaskertomusarkisto ja tietosuoja
Aukioloajat
Arkisin klo 8.00-16.00
Puhelinnumero
Vaihde
Tietosuojavastaava
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Tuulensuunkatu 6
21100 Naantali

Postiosoite

Naantalin terveyskeskus arkisto, PL 47
21101 Naantali

Lisätiedot

Palauta täytetyt lomakkeet PL osoitteeseen

Location coordinates

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Potilaan oikeudet