Asumispalvelut

Vammaisten asumispalvelut

Vaikeavammaiselle henkilölle järjestetään palveluasumista, jos hän vammansa tai sairautensa takia välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti, mutta ei kuitenkaan ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan järjestää omaan asuntoon esimerkiksi asunnon
muutostöiden ja/tai kotipalvelun avulla, omaishoidon tuella tai henkilökohtaisen avustajan avulla. Palveluasuminen voidaan järjestää myös palvelutalossa.

Palveluasumista haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Asumispalvelut ovat joko tehostettua, autettua ja ohjattua palveluita, sekä tuettua asumista toteutettuna omaan kotiin. Asumisyksiköissä toiminnan pohjana on tasa-arvoisuus, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. Omatoimisuutta tuetaan asiakkaan tarpeen mukaan, sekä pyritään ylläpitämään jo olemassa olevia taitoja.

Tilapäishoito

Tilapäishoitoa tarjotaan kehitysvammaiselle henkilölle, jonka omainen on hänen omaishoitajansa sekä asumisvalmennusta itsenäistyville ja lapsuuden kodista poismuuttoa suunnitteleville nuorille tai aikuisille kehitysvammaisille henkilöille.

Tilapäishoidon tarkoituksena on auttaa perheitä jaksamaan arjessaan. Lisäksi hoitoon tuleva asiakas saa arkeensa vaihtelua, virkistystä ja uusia kontakteja.

Asumisvalmennuksen tarkoituksena on avustaa nuorta oppimaan arkielämässä tarvittavia taitoja. Valmennuksessa tuetaan ja opetetaan taitoja, jotka lisäävät omatoimisuutta ja arjenhallintaa. Asumisvalmennus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti.

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa asukkaat asuvat omassa kodissa jossa pärjäävät kotiin annettavalla kevyellä tuella. Henkilöt saavat yksilöllistä tukea mahdollisimman itsenäiseen asumiseen.

Neuvonta ja yhteystiedot

Liitteet

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Asumispalvelut