Perustietoa kaavoituksesta

Alueidenkäytön suunnittelun perustana ovat ohjeistukset ja kaavat, jotka ovat tarkkuudeltaan erilaisia. Ideana on, että hierarkiassa yleisluonteisemmat suunnitelmat ohjaavat tarkempien suunnitelmien laatimista.

Ohjeista yleispiirteisimpiä ovat valtioneuvoston päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntien liittojen laatimat maakuntakaavat, yksityiskohtaisempi suunnittelu on kunnan omalla vastuulla. Kaavoittamattomilla alueilla noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.

Maakuntakaava

Maakuntakaavat ovat suunnitelmia alueiden käytöstä maakuntatasolla (ent. seutukaavat). Naantalin alueella maakuntakaavat laatii Varsinais-Suomen liitto. Voimassa oleviin maakuntakaavoihin voit tutustua Varsinais-Suomen liiton sivuilla.

Yleiskaava

Maankäytön yleispiirteistä suunnittelua kuntatasolla tehdään yleis- ja osayleiskaavoilla.

Kunnat  voivat yhteistyössä laatia myös kuntarajan ylittäviä, kuntien yhteisiä yleiskaavoja kaupunkiseutujen kehittämisedellytyksien helpottamiseksi.  

Kaupunginarkkitehti
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59120-Asemakaavoitus
Matkapuhelinnumero
044 417 1229
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Maanmittausinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59140-Maankäyttö
Matkapuhelinnumero
044 733 4702
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Suunnitteluavustaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59140-Maankäyttö
Puhelinnumero
02 4345 437
Matkapuhelinnumero
044 733 4830
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asemakaava

Yksityiskohtaisin suunnitelma alueidenkäytöstä on asemakaava, jossa osa-alueiden käyttö ja rakentamisen järjestäminen esitetään yksityiskohtaisesti. Asemakaavojen laatimisesta vastaa kunta.

Asemakaavalla

  • vahvistetaan katujen ja puistojen nimet
  • määrätään alueen käyttötarkoitus
  • osoitetaan rakennusoikeutta
  • voidaan asettaa yksityiskohtaisia rakentamistapaa koskevia määräyksiä, liittyen esimerkiksi rakentamisen sijaintiin, korkeuteen, ulkonäköön jne.
  • voidaan myös suojella rakennuksia ja ympäristöjä.
Kaupunginarkkitehti
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59120-Asemakaavoitus
Matkapuhelinnumero
044 417 1229
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Kaavoitusarkkitehti
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59120-Asemakaavoitus
Matkapuhelinnumero
044 417 1380
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Kaavoitusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59120-Asemakaavoitus
Puhelinnumero
02 4345 422
Matkapuhelinnumero
044 417 1248
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Suunnitteluavustaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59140-Maankäyttö
Matkapuhelinnumero
040 569 1966
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ja se laaditaan yleensä maanomistajan toimesta. Kunta hoitaa kaavan MRL:n mukaisen hallinnollisen käsittelyn toimielimissään.

Ennen kaavan laatimiseen ryhtymistä maanomistajan on oltava yhteydessä kaupungin maankäyttöosastoon.

Maanmittausinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59140-Maankäyttö
Matkapuhelinnumero
044 733 4702
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Suunnitteluavustaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
59140-Maankäyttö
Puhelinnumero
02 4345 437
Matkapuhelinnumero
044 733 4830
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Rakennusjärjestys

Kaupunginvaltuuston hyväksymällä rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamista lähinnä haja-asutusalueilla. Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on vahvistaa ympäristön laadun ja paikallisten arvojen huomioon ottamista. Rakennusmääräykset voivat koskea esimerkiksi rakennuspaikkaa tai -tapaa, rakennuksen kokoa, sen sijoittumista ja sopeutumista ympäristöön, istutuksia, suunnittelutarvealueen määrittämistä, vesihuollon järjestämistä, aitoja tai muita rakennelmia.

Määräyksiä ei sovelleta, jos ne ovat ristiriidassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan, asemakaavan tai Suomen rakentamismääräyskokoelman kanssa.

Aloite kaavan laatimiseksi

Maanomistaja voi tehdä aloitteen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta omistamalleen tai hallitsemalleen maalle.

Asemakaavojen sekä asemakaavan muutosten laatimiseen liittyy usein maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset, kaupungin ja maanomistajien välille tehtävät maankäyttösopimukset. Niissä sovitaan osapuolien oikeuksista ja vastuista asemakaavan toteutukseen liittyen.

Ennen aloitteen tekoa kannattaa kaavan tai kaavamuutoksen mahdollisuudesta keskustella maankäyttöosaston kanssa. Mikäli kaavoitus aloitetaan, kuluu siihen aikaa yhdestä useampaan vuoteen. Kaavan laatimisesta syntyneet kustannukset veloitetaan kaavan anojalta. 

Aloitteen kaavan laatimiseksi voi tehdä sähköisellä lomakkeella.

Kaavoituksen maksuluettelo ja teknisten palvelujen työajan laskutus: hinnasto.

 

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
Arkisin kello 9–15. Palvelua annetaan toistaiseksi vain sähköpostitse ja puhelimitse.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Asiasanat

Maankäyttö, kaavoitus ja tontit