Livonsaaren ranta-asemakaavan I muutos 2

Livonsaaren ranta-asemaakaavan muutos, osa korttelista 43

Suunnittelualue sijaitsee Naantalin Livonsaaressa noin 30 km (maantietä) Naantalin keskustasta luoteeseen. Kaava-alueena on kiinteistö 529-576-2-25 Sydänmaa.

Ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa loma-asunnon rakennuspaikan rajaus toteutunutta rakentamista mukaillen sekä samassa yhteydessä päivittää rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta.

Naantalin kaupunginhallitus on tehnyt ranta-asemakaavan vireilletulo­päätöksen 25.9.2023 § 254. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti vireilletulosta ilmoitetaan osallisille maankäyttö- ja rakennus­lain 63 §:n perusteella.

OAS sekä luonnosvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 6.10.–6.11.2023 Naantalin kaupungin teknisten palvelujen maankäyttöosastolla viraston aukioloaikoina ja Nosto Consulting Oy:n tiloissa erikseen sovittavana ajankohtana sekä osoitteissa www.naantali.fi/nahtavilla-olevat-kaavat ja www.ranta-asemakaava.fi/projektit/naantali.

Osalliset voivat esittää mielipiteensä OAS:sta ja luonnosvaiheen aineis­tosta.

Kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa kaavan laatijalle nähtävilläolon aika­na:

Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy

Brahenkatu 7, 20100 Turku

puh. 0400 858101 tai sähköpostilla pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

 

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakennettu ympäristö