Suomi.fi-tunnistautuminen
Tunnistaudu
Täyttääksesi lomakkeen ole hyvä ja tunnistaudu ensin.

Rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyyntö terveyspalvelut  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artiklan perusteella
Hakijan tiedot
Vastaanottajan tiedot
Asiakkaan/ potilaan tiedot ellei sama kuin hakija (kenestä tietoja pyydetään)
Tietopyyntö
Pyydän saada tietää, kuka on käsitellyt tai kenelle on luovutettu potilasrekisteriin tallennettua tietoa minusta/huollossani olevista lapsista.
* Tietoja luovutetaan asiakkaan oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 18§, 2. mom) 
Allekirjoitus