Lampaat ennallistavat arvokasta luontokohdetta Rymättylän Ruokoraumalla

Uutiset
Naantalissa ennallistetaan perinneympäristöä Rymättylän Ruokoraumalla. Arvokkaaksi luontokohteeksi tunnistetulla, osin ruovikoituneella merenrantaniityllä hoitotyöstä vastaavat nyt lampaat laiduntamalla.
Lampaat laiduntavat pitkäksi kasvaneen ruo'on joukossa, horisontissa merenlahti. Kuvan päällä Onnellinen aurinko -elementti.

Perinnebiotoopit ovat vanhan maatalouden muovaamia luontotyyppejä, kuten ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia, jotka ovat hyvin runsaita lajistoltaan. Perinnebiotooppeja on ennen hoidettu pääasiassa laiduntamalla ja niittämällä, mutta maatalouden tehostuttua ja muututtua alueet ovat mm. metsittyneet ja kasvaneet umpeen. Perinnebiotooppien määrä onkin vähentynyt huomattavasti, ja niistä on tullut kasvi- ja eläinlajistoineen erittäin uhanalaisia ekosysteemejä.

– Hoitotoimenpitein, kuten niittämällä ja laidunnuksella, perinnebiotooppien tilaa voidaan parantaa ja ennallistaa. Työ on tärkeää luonnon monimuotoisuuden ja lajikadon pysäyttämisen kannalta, kertoo Naantalin ympäristöpäällikkö Saija Kajala.

Ruokorauman kohde on aikoinaan laidunnettua, lajistollisesti arvokasta merenrantaniittyä, johon liittyy myös pieniä ketoalueita ja tuoretta heinäniittyä. Ranta on kasvanut vuosien saatossa voimakkaasti umpeen järviruo’osta. Nykyisin se luokitellaan perinnebiotooppina äärimmäisen uhanalaiseksi. Kesällä 2022 tehdyssä luontotyyppiselvityksessä alueella havaittiin uhanalaisia lajeja, kuten keltamatara ja uhanalaisluokitukseltaan silmälläpidettävä rannikkovesikuusi, sekä useita huomionarvioisia lajeja.

Ennallistamistyöt alkoivat Ruokoraumalla alkuvuonna maaruovikon niitolla. Talviniitot suoritettiin koneellisesti osana Turun ammattikorkeakoulun Ruokohelmi-hanketta.

Syyskuun alussa niitylle saapuivat lampaat Kurkkaisten tilalta Rymättylästä. Sitä ennen alueelle tehtiin tarvittavat aitaukset. Laidunalue on yhteensä 1,5 hehtaaria. Rantaniitylle suunnitellaan myös siltojen rakentamista, jotta lampaat pääsevät liikkumaan alueella nykyistä paremmin. Sopimus laiduntamisesta on tehty viideksi laidunkaudeksi.

– Lampaat pitävät laiduntamalla maiseman avoinna ja antavat tilaa perinneympäristön uhanalaisille lajeille. Lampaiden laidunnus on myös hyvin kustannustehokasta verrattuna niittotöihin. Lampaat saavat syödäkseen ja samalla luonto hyötyy, Kajala sanoo.

Perinnebiotooppeja hoidetaan eri puolilla Naantalia

Perinnebiotooppien kartoitus ja niiden hoitosuunnitelmien laatiminen on osa Naantalin ympäristöohjelman 2022–2024 toimenpiteitä. Tänä kesänä kaupungin ympäristönsuojelussa on kartoitettu uusia perinnebiotooppeja Pakinaisten saaressa sekä käyty läpi kaupungin mailla olevia muita kohteita, joita ei ole ennen vielä tarkemmin inventoitu.

Perinnebiotooppien ennallistamista on tehty myös Luolalanjärvellä, jossa sijaitsee pienialainen, mutta arvokkaaksi luontokohteeksi tunnistettu katajaketo sekä laidun. Pro Luolalanjärvi ry on suorittanut alueella niittotöitä ja vastannut aitauksen, siltojen ja katoksen rakentamisesta lampaille. Lampaat saapuivat elokuussa laiduntamaan Luolalanjärvelle.

Viime kesänä perinnebiotooppien hoitoa tehtiin niittämällä mm. Kailon katajakedolla, Viialan niityillä ja Villan tilan kedoilla. Hoitotöihin on tänä kesänä osallistunut Viialan niityillä Naantalin seudun luonnonsuojeluyhdistys talkoovoimin. Kaupunki vastaa kohteiden hoidon jatkumisesta.

– Jatkuvuus on perinnebiotooppien hoidossa erityisen tärkeää, jotta perinnemaisemat säilyvät vastaisuudessakin, tiivistää Saija Kajala.

Ruokorauman ja Luolalanjärven ennallistamis- ja hoitohankkeita on rahoitettu ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Helmi-ohjelman yhtenä tavoitteena on kunnostaa vuoden 2023 loppuun mennessä 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja.

Aurinkoa arkenakin! Naantalin kaupunki julkaisee viikoittain aurinkoisia uutisia, joiden tarkoituksena on tuoda esille kaupungin positiivisia tapahtumia. Aurinkoisen uutisen tunnistat kuvan Onnellinen aurinko -elementistä. Tunnisteella #viikonaurinkoinenuutinen voit seurata aihetta sosiaalisessa mediassa.

Päivitetty viimeksi
18.9.2023 14:28

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristö
Ympäristön- ja luonnonsuojelu